వర్షాకాలం జుట్టు పాడవకుండా ఉండాలంటే..!   అసలే వర్షాకాలం.. ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో తెలీదు.. అందునా మనం ఎప్పుడైతే గొడుగు తీసుకెళ్లమో అప్పుడే వర్షం పడుతుంది. ఇంకేముంది మొత్తం తడిచిపోతాం. అయితే ఈ వర్షాకాలంలో జుట్టు ఎక్కువగా తడవడం వల్ల పలు సమస్యలు వస్తాయి. అలాకాకుండా.. ఈ చినుకుల కాలంలో కూడా జుట్టు మెరిసిపోయేలా చేయాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటించాల్సిందే. అవెంటే చూద్దాం..   * ఈ కాలంలో గోరు వెచ్చని నూనెతో తలకు మసాజ్ చేస్తే చాలా మంచిది. అంతేకాదు ఏదో ఒక్క రకం ఆయిల్ మాత్రమే కాకుండా.. కొబ్బరినూనె, ఆలివ్ ఆయిల్, బాదం ఇలా రెండు మూడు నూనెలు కలిపి ఓ అరగంట తలకు మర్ధన చేసి... మరుసటి ఉదయం తలస్నానం చేస్తే జట్టుకు మంచిది.   * ఈ కాలంలో ముఖ్యంగా వేధించే సమస్య చుండ్రు. తల తేమగా ఉండటంతో చుండ్రు, దురద లాంటివి వస్తుంటాయి. వాటిని నివారించడానికి.. నిమ్మ నూనెలో.. టిట్రీ నూనె కలిపి తలకు పట్టించి ఓ గంట తరువాత తలస్నానం చేస్తే చుండ్రు సమస్య పోతుంది.   * ఇంకా రెండు చెంచాల వేపపొడిలో రెండు చెంచాల సెనగపిండి వేసి దానిని పేస్టేలా కలిపి తలకు పట్టించి తరువాత నీటితో కడిగేసుకుంటే చుండ్రు, దురద సమస్యలు పోతాయి.   * జుట్టు పొడిబారినట్టు అనిపిస్తే తలస్నానానికి ఓ అరగంట ముందు తలకు పెరుగు పట్టిస్తే జుట్టు మెత్తగా మారుతుంది.   * నిర్జీవంగా మారిన జుట్టు నిగనిగలాడలంటే.. ఓ గుడ్డు సొనలో.. రెండు చెంచాల బాదం పొడిని కలిపి.. దానికి జుట్టుకు పట్టించి.. ఓ అరగంట తరువాత తలస్నానం చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

    Skin care gets easy with usage of Baking Soda     Best Shampoo:  Instead of spending tons of money on dry shampoo, sprinkle a little baking soda at the root and tousle your hair. The result is the same for a fraction of the cost. You can add volume to your hair just by mixing a quarter size of baking soda to your daily dollop of shampoo. The baking soda will help remove impurities, leaving your hair lighter and full of volume.   Get Rid of Acne:  You don't need harsh chemicals to fight acne. Try a mixture of baking soda and honey to help clear skin. Apply for 15 minutes and rinse. Alternatively After washing your face, mix a few drops of baking soda with warm water until you have a paste and apply it all over your face. Leave it on for about 5-10 minutes and rinse off with warm water. Baking soda will not only clean and smooth your skin, as we found from the previous recipes, but it also helps remove blackheads!   Clean feet:  The skin on our feet is usually the last place we think of when it comes skin care, but they need love too! After a hard day or even a not so hard day, treat your feet to a relaxing soak of baking soda and warm water.Using baking soda as a foot soak will not only get your feet clean but it'll also soften your skin! For this you could mix ½ cup of baking soda for a bucket of water. Soak for about a half hour and follow it up with a thick cream for sparkly and smooth skin! Also if you wish to give yourself a spa pedicure at home. Mix two to three tablespoons of baking soda with water for a soothing foot soak. Add your favorite essential oil (like lavender oil) and soak for 20 minutes. Then scrub your feet with a paste of baking soda and water to help exfoliate rough spots.   Home made Face Scrub:  The many uses for baking soda for skin care also include using it as an exfoliator. Some people find that plain baking soda on its own is grainy enough to be a gentle scrub. Add a tablespoon of baking soda to your usual facial cleanser and form a paste. Massage into your skin in circular motions to help exfoliate and leave skin feeling soft. You can also add a teaspoon to your cleanser or add a tablespoon each of baking soda and water along with 2 teaspoons of oat flour to get a deeper cleaning.   Goodbye to yellow nails:  Leaving nail polish on too long may leave your nails looking yellow. Get rid of stains by mixing baking soda and peroxide and scrubbing it on your nails. You can use baking soda to give your nails and cuticles a good cleaning or you can use it to treat nail fungus. To clean your nails, pour some baking soda on your nail brush and scrub. To treat nail fungus, mix two parts baking soda and one part water to make a paste to apply all around the infected nail. Let it sit for 10 minutes and repeat up to two times a day until the fungus is gone.   Detox bath soak:  Add 1/2 cup of baking soda to your bath to neutralize acids on the skin and help wash away oil and perspiration, it also makes your skin feel very soft. Be sure you try this in the evening because you’ll likely feel tired. You might even feel weak or flu-ish from detoxing, so make sure you stay hydrated and drink lots of liquids.   ...Divya

Say Good bye to Dark Circles With these Tips!   Dark circles are the most common issues which a lot of people, especially women, face in their daily life. There are various reasons why one gets dark circles under the eyes. Over time, skin naturally loses collagen and grows thinner, so regardless of what kind of skin you have or what good habits you maintain, veins will inevitably start to show through the thin skin around your eyes. As we already know, exposure to the sun speeds up the process of collagen breaking down, so your best weapon against undereye circles are disciplined and consistent sunscreen lotion application habits from a young age. Genetics are the biggest culprit. If you inherit fair or thin skin under the eyes, it’s more obvious when blood pools there. Age is another factor. Also getting stressed out and not getting enough sleep also result in it. So here we suggest some easy home remedies which you could follow to have a brighter face sans the dark circles. Get Adequate sleep: Another important tip on how to get rid of dark circles under eyes is to remember that you need to have a good 8 hour sleep regularly, every night, drink plenty of water and eat healthy.  Sleeping on your back can prevent gravity from causing fluid build-up around the eyes. Consider adding an extra pillow under your head as well, but make sure it is a pillow that is effective for good sleep for if you can’t sleep, that can add to the dark circles under the eyes problem. Remove Your Makeup Before Going to Bed: Leaving your eye makeup on can irritate your eyes, causing them to water and and get puffy. Make sure to gently remove your eye makeup before hitting the hay to help eliminate any added irritation around the eyes. Regularly follow Simple home remedies: Most commonly, you can place cold cucumber slices directly on your closed eyelids for 10-15 minutes to help reduce the circles under your eyes, or something similarly cold like cold potato slices, chilled tea bags, cold metal spoons, or a bag of frozen peas wrapped in a towel. For a more esoteric self-spa treatment, you can also use crushed mint leaves, almond oil, or a cotton ball soaked in rose water to help reduce eye puffiness. Stop Smoking: Smoking cigarettes dries out the skin and weakens the skin on your face as well as your whole body. It also causes premature aging around the eyes, in particular. The chemicals found in cigarettes are toxic and can cause irritation around the eyes, which could result in dark circles or bags in addition to a wrinkled, droopy appearance. Alcohol consumption makes it worst: The same concerns excessive alcohol consumption. If you want to say good-bye to under eye circles forever, you need to get rid of those two bad habits and then, you will see an improvement. Alcohol dehydrates your body and skin. This dehydration can cause the delicate area around your eyes to appear sunken and dark. Also, alcohol can cause bloodshot, tired eyes. Reduce salt consumption: The parts of your body that are low in sodium (salt) contain more water, while the parts of your body with more sodium contain less water. When your body doesn’t have enough water but too much salt, you can look and feel puffy and bloated. The skin around your eyes is especially thin and vulnerable to dehydration. When you eat a salty meal but don’t drink enough water, your body will literally “look” dehydrated. - Divya

Did you know Curd had these amazing beauty benefits   Its always a tough task to find the best cosmetics and beauty care products that benefit your skin on a daily basis. But did you know that the there are various everyday items that you could choose to use which are benefit you enormously. Lets look at one such magic ingredient in your beauty routine which is does wonders to your skin and hair and that is 'Curd'. So here is how it helps you maintain your beauty. Go to product for Oily skin: Curd is one of the most popular home remedies for oily face. Lactic acid in the curd helps to gently exfoliate the skin and absorbs excess oil from the face. This could be best used by applying one tablespoon of plain curd thoroughly over your face and leave it on for 15 minutes. Then rinse it off with cool water. Do this once daily. Alternatively, mix one tablespoon each of curd and finely ground oatmeal. Then stir in one teaspoon of warm honey. Apply the mixture on your face. Leave it on for 10 to 15minutes and then rinse with warm water. This could just do wonders to your skin.   Gets rid of Acne: If your acne is annoying you too much, then you can rely on sour curd to fight this problem. Just dab sour curd on the affected area and wash off after 15 minutes. Your acne will start diminishing after regular use.   Priceless Conditioner for your tresses: Curd is an excellent conditioner for your hair. Just apply curd on your hair for 30 minutes. Afterwards, wash off with cold water and experience softer and glossy hair within minutes. Curd can be added to henna and eggs hair mask to bring shine and volume to your hair. Secret to soft smooth skin: Add lemon juice to curd and apply this solution on your face. This application will grant fairer and softer skin in an instant. You can massage this solution on your hands and nails also to get shiny and healthy cuticles. Alternatively add rose water and turmeric to curd. Massage your face with this mix for 15 minutes and wash off with warm water. You will get softer and fairer skin right after the application.   Reduces Wrinkles: You can combat the wrinkles and fine lines by using a curd scrub on a weekly basis. Curd has lactic acid, which works well as an exfoliator. It removes the topmost layer of dead cells, revealing brighter and younger skin. Add the oats to the yogurt, and wait for it to get mushy. Stir to get an even consistency. Apply it all over your face and neck, and massage using gentle, circular motions. Keep the scrub on for 15 minutes,then rinse with cold water.   Reduces dark circles: A sleepless night and good old genetics are the reasons behind dark circles. Using curd can help reduce them. curd helps reduce dark circles because it has anti-inflammatory properties, which reduces puffiness. The lactic acid in it also reduces persistent dark circles. Dip the cotton balls in the yogurt. Gently dab it under your eyes. Keep it on for 10 minutes and rinse. - Divya

    Easy Home Made Scrubs for Glowing Skin!     Summer is done with, so its going to be a troublesome time for skin to cope with the climate change around. Especially with the climate getting cold it is much more necessary to start exfoliating your skin at regular intervals. So here we present to you some easy to make scrubs at home which you could use once or twice a week to keep your skin in tip-top shape. It's important year-round to exfoliate both your face and your body so go ahead and use these wonderful options.   Green Tea, Sugar and Honey Scrub: Green tea is said to have anti-aging effects when applied to the skin. It reduces wrinkles and blemishes, and even repair scar tissue. For best results, use loose green tea and a tea ball or strainer, rather than using a bag of green tea. If you're using bagged green tea, go with plain tea, rather than flavored. This will give you a more concentrated result.   Pour a tablespoon or two of already prepared tea decoction into a bowl. Allow the tea to cool.Pour a tablespoon of sugar into the tea. Keep adding sugar until the mixture has a consistency that's gritty enough to scrub your skin, but still wet enough to apply easily. Stir in a tablespoon of honey. Make sure it's thoroughly mixed in. Honey has great moisturizing and antibacterial properties.   To store this scrub for later, put the mixture in a jar sealed with a lid. Keep it in a cool, dry place. It should last for several weeks.Apply the scrub to a freshly washed face. Rub the scrub all over your face, concentrating in spots that are dry. Use a wet washcloth to remove the scrub, and splash cold water over your face when you're finished. Homemade sugar scrub: Primarily composed of sugar, oil and essential oil (for fragrance), this scrub is exactly like the expensive scrubs available at spas and department stores, for a mere fraction of the cost. Even better, this scrub is simple to make, and works perfectly on hands, body and face and most definitely, feet.   For the preparation of this sugar scrub you would need the following: ½ cup sugar (white or brown), ¼ cup oil (olive, coconut or almond oil), essential oil (optional)   Mix ingredients together and you’re done. The sugar won’t dissolve in the oil and acts as an exfoliant. The oil moisturises your skin, leaving it silky smooth. And the essential oil is added for fragrance. Rub the scrub on your skin in a circular motion, then rinse completely. The scrub can be stored in an airtight container on your countertop and will last up to 2 months.   Honey and Cinnamon Scrub: Clean your face with lukewarm water first then clean it with a soft cloth, then apply the following scrub. Put 1 1/4 teaspoons of cinnamon in a small bowl. Add 1 tablespoon of honey to the bowl. Stir until it forms a thick paste. Apply in circular motion. Wait for 30 minutes. Then rinse off with warm water. Pat dry gently so that the skin remains soft and smooth.   Cleansing cream and Sugar Scrub: Wash your face thoroughly. Splash a little lukewarm water on your face, and use a soft and clean cloth to gently scrub it. You may also use some facial soap, whichever you prefer or is best for your skin. Put about a teaspoon of cleansing cream in the palm of your hand. This can be whatever you have on hand - just make sure it is creamy in texture. Pour 2 teaspoons of sugar over the cleansing cream. use both hands to mix the cleansing cream and sugar together, creating a gritty paste.   Use a fine grained sugar, rather than course or turbinado sugar. Larger grains can scratch your face. If you want to make extra scrub for later, mix the cleansing cream and the sugar in a bowl, adding the right amount of both ingredients to create a gritty texture. Place the mixture in a jar with a lid, and store on your bathroom shelf for next time. Apply the mixture to your face in a circular motion. pay close attention to the side of the nose and any little lines or dry spots. Be careful around the eyes. Then splash water on your face and pat dry with a soft cloth.   Oatmeal and Almond Scrub: Oatmeal is incredibly soothing to skin, but it must be finely ground up to be used as a scrub. To make 1/2 cup of ground oatmeal for scrubs, use a blender, small food processor or coffee grinder. Grind 3/4 to 1 cup of oatmeal until it's has the consistency of flour. The ingredients for this include 2 cups finely ground oatmeal, 1 cup ground almond, 1 cup sugar, few drops of your any essential oil which is optional, whole milk, at least half a cup. Place all the dry ingredients in a Ziploc bag and shake it. Pour the ingredients in a bowl and then add a few tablespoons of milk until you have formed a paste. Just add drops of it until I get a perfect paste. Apply in a circular motion. Let it dry and then rinse. After that apply moisturiser to the skin. ..Divya

    6 Most effective home remedies for oily skin     Oily skin is very tricky to deal with. Managing oily face is really a challenge, especially for people having large pores. The excess oil which gets accumulated on the outer skin layer often leads to whiteheads, blackheads, blind pimples and other skin irritations. It needs to be treated with the right products which suit such a skin type to get a flawless and glowing skin. The excess oil results from the sebaceous glands in the skin producing excess sebum. Those who have this condition usually have shiny skin and large pores. But research shows that oily skin is not that bad too as it tends to age better and develop fewer wrinkles than dry or normal skin. While especially women are more prone to oily skin during menstrual cycles, pregnancy, or menopause and while taking birth control pills, there could be  various reasons why one's skin tends to be oily, it could be genetics, dietary choices, too much stress or hormone changes in the body due to puberty. Here we present to you some of the most effective face packs for oily skin which will sure surely bring back the liveliness on your face.   Curd:  Yogurt is one of the most popular home remedies for oily face. Lactic acid in the curd helps to gently exfoliate the skin and absorbs excess oil from the face. This could be best used by applying one tablespoon of plain curd thoroughly over your face and leave it on for 15 minutes. Then rinse it off with cool water. Do this once daily. Alternatively, mix one tablespoon each of curd and finely ground oatmeal. Then stir in one teaspoon of warm honey. Apply the mixture on your face. Leave it on for 10 to 15minutes and then rinse with warm water. This could just do wonders to your skin Apple Cider Vinegar:  Apple cider vinegar is great in exfoliating the skin. Applying apple cider vinegar is best done before going to bed. Let it stand for 5-10 minutes, then wash with cool water. To see good results, you have to do this remedy for at least 3 weeks. If you have sensitive skin, add a half cup of water into the apple cider vinegar. Alternatively during summers you can also freeze the vinegar into ice cubes, and then apply it to your face for effective exfoliation.   Lemon Juice:  Another great home remedy for oily face is lemon juice. Lemon juice is a good source of citric acid that works like an astringent. It also has antiseptic properties that can lighten skin discolorations and restore the skin’s pH balance. In order to use it on your face you could combine 1 tsp. of fresh lemon juice with ½ tsp. of distilled water. Dip a cotton ball in the mixture and apply it to your face. Let it stand for 10 minutes and rinse with warm water. Lemon juice can dry facial skin, so use some moisturiser after cleaning your face just to keep it soft and avoid over drying go your skin. Alternatively you could also mix one tablespoon of lemon juice, one-half tablespoon of honey and one tablespoon of milk. Apply this paste on your face and leave it on for 10 to 15 minutes before washing it off with cold water. If done once daily, this remedy will give you great results within a week of using it.   Egg whites:  High in vitamin A, egg whites can effectively dry out skin blemishes as well as tone and tighten up oily skin. You could beat one egg white until it appears stiff. Spread it evenly on your skin. Let the egg white dry and rinse with warm water afterwards. Repeat the process at least twice a week. Another alternative is to whip one egg white and add lemon. Apply the mixture on the face and let it stand for 15 minutes, then wash with warm water.   Cucumbers:  Cucumbers have soothing and cooling properties, which is beneficial for oily skin. It is a good source of vitamins andminerals, including vitamin E, vitamin A, potassium and magnesium, which are good for oily skin. Cut fresh slices of cucumbers and rub it into the skin and put them on your face for as long as you can. For best effects wash it the next morning with warm water. In an alternative method, you could also mix one-half teaspoon each of cucumber juice and lime juice. Apply this mixture to your skin, let it dry, and then wash it off with warm water. Do this daily. This remedy can also be used to lighten freckles and reduce sunburn.   Tomatoes:  The high vitamin C content in tomatoes is very helpful for acne-prone skin. Tomatoes are great for oily skin due to their cooling, clarifying and astringent properties. Also the natural oil-absorbing acids in tomatoes help get rid of excess oil. You could cut a tomato in half and rub it on your skin. Allow the juice to soak into your skin for at least 15 minutes.   Rinse your skin with cold water, pat it dry and apply a light oil-free moisturiser. Alternatively you also could make a face mask by combining three tablespoons of tomato juice with one tablespoon of honey.     ..Divya

     7 Natural Ways to Get Rid of Pores on Face     Pores on the face are the biggest enemies of women, with so much of exposure to the environment outside we tend to reduce the quality of our skin. Here are some tricks and natural ways you could use to get rid of these pores which hinder your beautiful skin to look flawless.   Steam your face:  One of the simplest ways to get rid of the pores on your face is to take a steam for your face. Often this is what is also done at the beauty salons that we visit. Ladies you need to follow the process of steaming at least once a week to clear dirt, oils and dead skin from face and nose and reduce the chances of clogged pores filled with blackheads and whiteheads. Take hot water in a bowl and let the vapours pass to skin for 10 minutes. This will soften the impurities and make it easier for the scrub to clear the dirt.   Curd- your go to face mask:  Curd is the best natural product that you could apply on your face. Curd contains probiotics and lactic bacteria, which keep the bad bacteria that cause acne in check, therefore reducing the appearance of pore size. It's also agood cleanser that will help unclog the pores of impurities. Stir the curd well and apply the paste on your face and leave it on for ten minutes. Then rinse it off with cold water and repeat once a week.   Use a good Make up remover:  Make up should be wiped off at the end of the day. It is the biggest culprit in creating blocked pores on your face.  Sleeping with makeup blocks the route of oils coming to skin and thus make your pores look big. Use a good quality makeup and remove it at night to keep face skin beautiful and clear.   Mixture of Lemon and Egg will do the magic:  Egg whites are known to tighten the skin and draw out excess oil, improving the condition of oily skin. Lemon juice contains citric acid that helps in toning the skin and improving its elasticity. Together, they're a match made in skin heaven. Whisk two egg whites and add some lemon juice and apply the paste to your face and let it sit till it dries. Rinse the mix off with water and pat dry.   Cool your face with ice cubes:  Take ice cubes in a soft clean cloth and gently rub it to your face. Using ice is a natural treatment used by many to shrink their skin pores and make them less visible. This treatment will make your face look red due to circulation of blood hence don’t panic.   Veggies face pack will do wonders:  Tomato contain lycopene, acids and anti-oxidants that can be used to clear oils, blackheads and other skin impurities. Anti-oxidants act as catalyst in two ways. First it slows aging of skin and second it helps to repair skin quickly. Keep the paste of tomato on skin for 15 minutes and then clean your face with cold water. While you could also use cucumber as it has skin lightening properties and provides a cooling sensation when applied to skin. Rub a slice of cucumber on face for 10 minutes and then cover it with cucumber paste. Cooling agents, moisture and lightening properties in cucumber will help you to fix your problem of large pores.   Baking soda to your rescue!:  Baking soda will balance the pH of your skin and remove dirty particles from the surface of your face. If your skin is very sensitive, be careful with this as it may cause irritation. Mix a little water to baking soda and apply this paste to your face for 15 minutes. Baking soda will not only make pores smaller but will also make skin clear and fair.   ..Divya

    6 Ways to Get Rid of Dark Knees!   The skin of your elbows and knees is naturally thicker and loses moisture quickly. This often leads to the accumulation of dead skin cells that produce a darkened appearance. And if you are also one of those who is fond of wearing shorts or dresses that are above the knee, then worry not, because here were present to you some tips to make sure that you look neat and tidy in those wonderful outfits. But before we look at the solutions lets just look into why does this problem occur to so many women. Some of the possible causes of having dark knees are frequent rubbing of knees, dry skin. Sometimes, darkened knees can be passed on from one generation to another. Also there are instances when the excess fat causes some areas of the skin to darken. So make darker knees a thing of the past, make sure you use the following on your skin to make it lighter.   Almonds:  Almond oil is extremely beneficial for your skin because of its skin-nourishing properties. It maintains your skin tone and gives your skin a lovely glow. use warm almond oil to massage your knees for five minutes every night before you go to sleep and you will soon see an improvement.   Aloe Vera:  Aloe Vera is mostly used for hair but it is also known to be good for the skin. In fact, a lot of people use Aloe Vera in order to get rid of different skin problems. In this case, Aloe Vera can also be used for the darkening of the knees.   Lemon:  Lemon has exfoliating and bleaching properties, so its application will help lighten your skin tone. It works effectively on your dark knees and elbows as well. cut a lemon into different sections and rub them on the knees. This can be done in the evening and the lemon juice can be washed off from the knees in the morning. Milk and Baking Soda:  The combination of baking soda and milk will make your skin feel smooth and lighten its tone as well. Mix both ingredients together to form a thick paste. Rub it directly on your knees in circular motions. Keep repeating this for a while to see visible difference in skin tone. You can then store the excess paste inside the refrigerator since this paste is going to be used often. Gram Flour and Yogurt:  Gram flour contains several minerals, vitamins, and proteins that help exfoliate your skin and remove the dead skin cells that make your skin look dark. It works amazingly well to treat skin blemishes, pigmentation, and dark skin tones. Using yogurt is a great idea because it helps keep your skin moisturised.   Coconut Oil:  You may choose to mix in coconut oil and olive oil together or you may do it separately. After taking a bath, place the oil on the affected or darkened area of the skin. This will help keep the skin moisturized. This can be repeated throughout the day. This will lighten the skin eventually.   ...Divya

  Hair care tips before you hit the gym!   For most women, the way their hair looks on a given day makes of breaks their look. There are instances wherein a lot of women tend to experience bad hair days post their workout sessions. There might be numerous reasons for your hair not turning out right on a day. But here are some tips to follow before you head to the gym so that could help you avoid such a troublesome situations. Get the right band to tie up your hair! A lot of women do not choose the right kind of band to tie up their hair. That's right. The kind of elastic band that you use also ruin your hair. There are many hair bands available in the market now that are made specifically for working out that are more gentler than your average regular elastic band is. Keep changing the place where you tie your hair up: There are cases where the hair breakage is maximum at the place where you tie up your hair. The hair tends to get wet because of the sweat while working out mostly at the scalp and also where you tie the hair. So keep switching the way you tie your hair. Alternate between a low ponytail, a fishtail braid, a high ponytail, a knot at the middle before you head for a work out. Never apply conditioner on oily scalp: Some girls wet their hair right after the work out and apply conditioner on it to untangle the hair. But that pratice makes your hair even worst. As you Not only are you spreading the salty sweat to your ends, but water also dries out your hair and oxidizes hair dye. Plus, conditioner is meant to go on clean hair. If it goes on dirty hair, you're going to get a buildup of the protein bonds found in conditioner, which can eventually cause the hair to dry out and start breaking. Use a milder shampoo for daily hair wash: If you have to take a shower daily after work out then use a mild shampoo which has less chemicals in it, just so that you do not damage you hair with regular usage of it. And also make sure you rinse out the conditioner really well so you don't have any of it left in your hair. Regularly comb your hair: This is one of the natural ways where you can keep your hair growth normal. Your hair can get nourishment from its own natural oils, but those oils won't reach the middle of your hair unless you comb it. Not only does that distribute the oils to the lengths of the hair, but it also breaks up any congestion you might have at the scalp With these smart tips, you are sure to hit the gym without worrying about damaging your hair in the process.   ..Divya

  అందమైన కురుల కోసం ఆలు..     బంగాళదుంపలు అంటే మనం సహజంగా వంటకి ఉపయోగిస్తాం. అంతేకాదు ఆలు ఉపయోగించని వాళ్లు కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారనుకోండి. ఏ వంట ఇంట్లో చూసినా ఇవి కామన్ ఉంటే వెజిటెబుల్. అయితే ఈ బంగాళ దుంపలు ఒక్క వంటకి మాత్రమే కాదు మన కురులను కాపాడుకోవడానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి. మరి ఆ టిప్స్ ఏంటో మీరు ఓ లుక్కేయండి.. 1. ముందుగా ఒక ఆలు తీసుకొని తురిమి దానిని పిండితే వాటర్ వస్తుంది. ఆ వాటర్ ను ఓ బౌల్ లో తీసుకొని.. అందులో ఒక కోడిగుడ్డు, పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్యాక్ ను జుట్టు కుదుళ్ల నుండి పట్టించి.. ఓ ఇరవై నిమిషాలు ఉండి ఆ తరువాత గోరు వెచ్చని నీటితో.. నార్మల్ షాంపూతో కడిగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఈ ప్యాక్ ను ఇరవై పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వేసుకుంటే..  సిల్కీ అండ్ హెల్థీ హెయిర్ మీ సొంతమవుతుంది. 2. ఆలు ఒకటి తీసుకొని దాని పొట్టు తీయాలి.  ఒక బౌల్ లో నీరు తీసుకొని.. ఆ నీటిలో ఆలు పొట్టు వేసి ఓ 15 నిమిషాలు బాయిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆ వాటర్ తో జుట్టు శుభ్రం చేసుకుంటే సహజమైన నల్లని జుట్టు మీ సొంతమవుతుంది. 3. మూడు స్పూన్ల ఆలు జ్యూస్ తీసుకొని.. అందులో మూడు స్పూన్ల అలోవిరా జ్యూస్.. రెండు స్పూన్ల తేనె తీసుకొని బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు ఆ ప్యాక్ ను జట్టు కుదుళ్లకు పట్టించి రెండు గంటలపాటు ఉంచి శుభ్రం చేసుకుంటే.. హెయిర్ ఫాల్ నుండి తప్పించుకున్నట్టే. వారానికి రెండు సార్లు ఇలా చేస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది.

    6 Benefits of Vinegar for Beautiful Skin!     Vinegar is something which most of the people do not relate it to beauty care. It is widely used in preparation of various food items. But Vinegar is the nature’s most powerful ingredient that offer health as well as beauty benefits. Here are some of the skin benefits of using Vinegar.   Makes your Skin toxins free: After a day long work, your skin tends to accumulate a lot of dirt and toxins in the pore. To make your skin more healthier, Vinegar could provide you a way out. Regular use of an apple cider vinegar wash will help take toxins out of your skin leaving a with a youthful clean glowing skin.   Works wonders as a skin toner: For people with oily skin, apple cider Vinegar is the go to product, as it has astringent properties. In addition to it, it also has a rich source of alpha hydroxy acids that increase blood flow to the skin and minimize pores. Apple cider vinegar regulates the pH level of your skin as well.   Good Bye To smelly feet: Smelly feet is something which most of us suffer with, but somehow do not get the right solution for them. To get rid of the embarrassing and unpleasant situations it puts you in you could use apple cider vinegar for your feet as it has antimicrobial properties which help disinfect your feet by eliminating odor-causing bacteria.   Vinegar fights acne and pimples: Apple cider vinegar, which one of the various types of vinegar available in the market helps to fight girl's worst enemies- pimples and acne. It is a potent antibacterial, antifungal and antiviral substance capable of keeping bacteria at bay and stop pimples from forming on the skin.   Silky smooth skin from head to toe: The acidity of vinegar helps to tighten pores and dissolve dry skin. So, it's not just good for your face. Add a few drops in your body or hand cream to get the brightening effects over every inch of your skin.   Helps you look young!: Yes! This is some good news for all those women who want to look younger. By using Vinegar on your skin, you could minimize the fine lines and wrinkles which tend to make you look older than you are. You could either use the diluted form of apple cider vinegar as a face wash. Alternatively you could also soak some cotton or a cotton cloth in the diluted vinegar an then apply it on your skin and later wash it off with warm water.   ..Divya

  Refreshing Rose Water     Rose is not just a flower for us. It has been a symbol of beauty, an icon for love and a mark of youthfulness. The healing power of rose is not new for Indians. We have been using it in traditional medicine for hundreds of years. From Gulkand to Liquor... we have been trying rose petals in numerous ways. The best and most popular form of rose is the Rose Water. Even dermatologists now agree that Rose is one of most effective and inexpensive remedy for skin health. PH balance: Most of the skin problems we face are due to imbalance of PH values in our skin. The excess oil and sweat create a battle ground on our face. The excess oil would clog the pores of our skin and bacteria from sweat would make it rough. Cleaning the face with a dab of rose water would certainly maintain a healthy PH balance.   Acne: Rose water is believed to possess anti-inflammatory property. Thus it would prevent acne, blemishes and blackheads. Applying Rose water along with a portion of lemon juice twice a week could get rid of skin problems associated with facial skin.   Best moisturizer: Rose Water is one of the best natural moisturizers available for us. It would make skin smooth and sensitive. The natural sugars present in Rose Water would moisturize the skin and make it feel refreshed.   Anti- aging: Rose Water would leave a fresh look on our face for two reasons. 1- It is known to stimulate the circulation in the tiny blood vessels that are spread over the face. 2- The anti-oxidant properties of rose water would strengthen and regenerate the skin tissue.   Dark Circles: People try a lot of remedies to get rid of the dark circles under the eyes. But experts suggest trying Rose Water first. Dip a cotton pad in Rose Water and place it on your eyes for at least 15 minutes a day, and you would be the one who would suggest this remedy to others. This application can also do wonders for those with puffy eyes.   Hair: Very few knew the miraculous effect of Rose Water on hair. Try it instead of hair moisturiser and you would never leave it. Due to the anti bacterial and anti inflammatory properties, Rose Water could be effective in symptoms such as dandruff.   Sun Screen: Rose water could act as a sun screen while you go on a vacation. It is known to prevent sunburns and tans. And if you have come home after getting exposed to too much of sunlight, clean your face with water mixed with Rose Water and you could feel refreshed.   - Nirjara.

Cute Sleepwear for Little Girls   Trendy Sleep Wear has been in the market everywhere for kids, specially for girls but are they really comfortable? Come Summer and those satin materials and the hot climate dont get along well. They say some dresses are made of 100% cotton but its not the same old light-weight pure cotton of the olden days, but it is the thick T-shirt material cotton found much these days. Here are some fashionable designs in the cool night wear dresses for the little girls who dream of the favorite Disney Princesses day and night. Sleep wear for the new borns and infants are so important, as night is when it gets cooler and Moms is resting too, the blanket falls away and Mom cannot keep an eye on how cozy the little one is. Sleepwear needs to be the most comfortable dress of the day, not tight atall, yet making the little one feel cozy even when the blanket slips away, leaving the child feeling not too cold, not too hot. Cute prints and snap-on facility for easy diaper changing, come along with little pyjamas to be paired up with the top. The toddlers can find some bright colors or pastel shades in tshirts and pyjamas, or the frilled tops and shorts.w Now for all the little girls, who dont agree that they are still little, who dream to become a Disney Princess when they grow up, their favorite Disney Princess or the Cartoon character comes alive on a soft sleepwear dress...we even find a princess costume in Sleep wear pattern, easy to wash, simple for care, single piece Nighty-kinda looks. These prints come in two piece pyjamas too..ofcourse all these Sleepwear dresses for Newborns to the older girls come with short or no sleeves for the Summers and long sleeves for the Winters..thickness of the materials too varying based on the season. They are comfortable for the parents while potty training the kids, during the midnight when your little girl is asleep and you carry her to the restroom. These good looking dresses are perfect for Sleepovers and during vacations. Washing and maintaining them is also made easy, and so they are ever ready, to wear, in the closet ..with all these facilities, the little girls may want to spend the whole day in these cute, soft Sleep wear dresses, not just the nights. - Prathyusha

కళ్ళు పెద్దగా కనపడాలంటే....     అమ్మాయి అందాన్ని పొగడాలంటే ముందుగా కవులు పొగిడేది వాళ్ళ కళ్ళనే. కళ్ళు పెద్దగా ఉంటే చాలు అందం రెండింతలు ఎక్కువవుతుంది. మరి చిన్న కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళ సంగతేంటి అంటే దానికీ ఉపాయాలు లేకపోలేదు. వేసుకునే మేకప్ లో, తీసుకునే జాగ్రత్తల్లో కాస్త మెళకువలు పాటిస్తే చాలు చిన్న కళ్ళని కూడా పెద్దగా చూపించచ్చు. మరి అవేంటో చూసేద్దామా. మనం రోజూ పెట్టుకునే కాటుకతో పాటు మరికొన్ని మేకప్ ఐటమ్స్  జతచేసుకోవటం ఎంతైనా అవసరం. ఐ లైనర్ కళ్ళని పెద్దగా చూపించటానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది  వేసుకోవటం మొదట్లో కాస్త రాకపోయినా అలవాటయితే చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. మొదటిగా ఒకేసారి కనురెప్పలపై  పెద్దగా ఐ లైనర్ దిద్దుకుని వెళితే మీ స్నేహితులు మిమ్మల్ని ఏడిపించే వీలుంది. కాబట్టి మొదట్లో  రెప్పలపై సన్నగా వేసుకోవటం మంచిది. అలా అలా ఆ లైన్ ని పెంచుతూ వెళ్ళండి.   మస్కారా కళ్ళని పెద్దగా చూపించటానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కనురెప్పలని పైకి ఒత్తుతూ వేసుకునే మస్కారా వల్ల  కళ్ళు విశాలంగా కనపడతాయి. కొంతమందికి కనుబొమలు, కనురెప్పలు కూడా పల్చగా ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళ కళ్ళు మరీ చిన్నగా కనిపిస్తాయి. వాళ్ళు రోజూ పడుకునే ముందు ఆలివ్ ఆయిల్ రాసుకుంటే కొన్ని రోజుల్లోనే అవి వత్తుగా మారతాయి. కొంతమంది ఆముదాన్ని కూడా వాడతారు.   కళ్ళకి ఐ లైనర్ పెట్టుకునేటప్పుడు కంటి చివర వరకు  దానిని అప్లై చేస్తూ కాస్త బయటకి కూడా తీసుకెళ్ళి కోన్ షేప్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. అంటే కళ్ళకన్నా కాస్త బయటకి తీసుకెళ్లటం అన్నమాట. రెగ్యులర్ గా ఐబ్రోస్ షేప్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి కూడా. ఐబ్రోస్ ఎప్పుడయితే మరీ వత్తుగా ఉంటాయో అప్పుడు అవి కళ్ళని డామినేట్ చేస్తాయి. అలా కాకుండా చూసుకుంటే చాలు.   మనం ఎంత మేకప్ వేసుకున్నా కళ్ళ చుట్టూ ఉండే డార్క్ సర్కిల్స్ కళ్ళ అందాన్నిదెబ్బతీసి అవి హైలైట్ అవ్వకుండా చేస్తాయి. ఈ డార్క్ సర్కిల్స్ పోవటానికి ఒక మంచి చిట్కా ఉంది. రెండు స్టీల్ చెంచాలని రాత్రి పడుకునే ముందు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి ఉంచండి. ఉదయం లేవగానే వాటిని కళ్ళపై బోర్లించి మూడు నిముషాలు అలానే ఉంచండి. దీనివల్ల కళ్ళ చుట్టూ ఉండే నలుపు పోవటమే కాదు ఆ రోజంతా కళ్ళు కాస్త పెద్దగా కనిపించటం కూడా మీరే గమనించచ్చు. అలాగే కనురెప్పలు  వెనక్కి వంపు తిరిగి ఉండాలంటే రెండు చెంచాలని వేడి నీళ్ళల్లో కాసేపు ఉంచి వాటిని తీసి కనురెప్పలను వంచుతూ వెనక్కి నొక్కి పెట్టి ఆ చెంచాను అలానే ఉంచాలి. రెండు మూడు నిమిషాల తరువాత తీసి చూస్తే రెప్పలు వంపు తిరిగి కనిపిస్తాయి. అవి ఆ రోజంతా అలానే ఉంటాయి కూడా. ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఫాల్స్ ఐ లాషేస్ కూడా దొరుకుతున్నాయి. వాటిని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవటం వస్తే చాలు, వాటివల్ల కూడా కళ్ళు పెద్దగా కనిపిస్తాయి. మొత్తానికి చిన్నగా కనిపించే కళ్ళు మరింత అందంగా, ఆరోగ్యంగా కనపడాలంటే రోజూ తగినన్ని నీళ్ళు తాగటం మర్చిపోకూడదు. అలాగే కళ్ళు చాలా సున్నితమైనవి కాబట్టి వాటి కోసం వాడే ఐ లైనర్స్, మస్కారా, ఐబ్రో పెన్సిల్, కాజల్ ఇలాంటివన్నీ మంచి కంపెనీవి ఎంచుకుని కొనుక్కోవాలి. ఎంతైనా కళ్ళే కదా మనకి అందాన్ని రెట్టింపు చేసేవి. - కళ్యాణి

    మొహాన్ని మెరిపించే  గోల్డ్ ఫేషియల్     ఈ మధ్య కాలంలో గోల్డ్ ఫేషియల్ చేయించుకోవటం కామన్ అయిపొయింది. ఒకప్పుడు  బంగారం కొనాలంటే ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచించేవాళ్ళు మన పెద్దవాళ్ళు. అలాంటిది మారుతున్న కాలంతో పాటు బంగారాన్ని వాడే విధానంలో కూడా ఎన్నో మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. అసలీ గోల్డ్ ఫేషియల్ వల్ల మనకొచ్చే లాభమేంటి అని ఆలోచిస్తే, చాలా లాభాలే ఉన్నాయి అని చెప్పచ్చు. బంగారం పూతలా మొహానికి వేసుకోవటం వల్ల  మొహం మీద వచ్చే ముడతలు మాయం అవుతాయట.  అలాగే  ఏవైనా మచ్చలు ఉన్నా అవి కూడా  క్రమంగా తగ్గుముఖం పడతాయి.   చాలా మందికి చిన్న వయసులోనే వత్తిడి వల్ల మొహం మీద చర్మం జీవం లేకుండా వాడి పోయినట్టు తయారవుతుంది. అలాంటివాళ్ళు ఈ గోల్డ్ ఫేషియల్ చేయించుకుంటే మోహంలో నిగారింపు వచ్చి ఎంతో అందంగా కనపడే అవకాశం ఉంది. బంగారం వల్ల  ఒంట్లో రక్త ప్రసరణ చక్కగా అయ్యి, శరీరానికి కావాల్సిన ప్రాణవాయువు కూడా తగిన విధంగా అందుతుందిట. బంగారాన్ని ముక్కుపుడకగా కుట్టించుకోవటం వల్ల ఆడవారికి గర్భశోక వ్యాధులు తగ్గుతాయట. అలాగే బంగారు గాజులు, ఉంగరాల వల్ల కూడా అనేక శారీరిక రుగ్మతల నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇక ఈ గోల్డ్ ఫేషియల్ విషయానికి వస్తే ఈ కిట్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో విరివిగా దొరుకుతున్నాయి. ఒక కిట్ లో క్లెన్సర్, స్క్రబ్, మొయిష్టురైజెర్, మాస్క్ ఉంటాయి. ఒక మంచి క్వాలిటి కిట్ ని ఇంటికి తెచ్చుకుని మనమే అప్లై చేసుకోవచ్చు కూడా. ఫేషియల్ చేసే ముందు చేతులని శుభ్రంగా కడుగుకోవాలి. ఆ కిట్ లో వాటితో వేరే కంపెనీల ప్రొడక్ట్స్ ని కలపకూడదు. ముందుగా క్లెన్సర్ తో మొహాన్ని శుభ్రం చేసుకుని నీళ్ళతో కడిగేసుకుని ఆరనివ్వాలి. అలా ఆరిన తరువాత స్క్రబ్బర్ ని అప్లై చేసి సర్కులర్ మూవ్మెంట్స్ ఇస్తూ మొహాన్ని మసాజ్ చెయ్యాలి. ఇలా చేసేటప్పుడు  మెడని కూడా స్క్రబ్ చేయటం మర్చిపోకండి. అలా ఒక 2 నిమిషాలు చేసాకా గోరు వెచ్చటి నీటితో మొహం కడుక్కుని ఆరనివ్వండి. గోల్డ్ మాస్క్ ని తీసుకుని మొహం మీద మెల్లిగా వేసి అది ఆరేదాకా ఉంచి తరువాత తీసేసి కాస్త క్రీం రాసుకుంటే చాలు. మొహం బంగారంలా మెరిసిపోతుంది. 3 నెలలకోసారి ఈ ఫేషియల్ చేసుకుంటే చాలు. మరీ తక్కువ వ్యవధిలో అస్తమాట్లు వేసుకోవటం కూడా అంత మంచిది కాదు.   ఇంకేంటి ఆలస్యం మార్కెట్ లో దొరికే బెస్ట్ గోల్డ్ ఫేషియల్ ఏంటో తెలుసుకుని మీ మొహాన్నికూడా బంగారంలా మెరిసిపోయేలా మార్చెయ్యండి.   ..కళ్యాణి

  Wonder oils for lustrous hair   Almond Oil – Suited to combat dandruff and repair damaged hair   Almond oil contains a high concentration of proteins and vitamins A, B and E, all of which help add shine to dull, dry hair. Additionally, fatty acids omega 9, 6 and 3 help to reflect damaging UV rays and protect hair from the sun, deterring the dullness that comes from dryness.   Coconut Oil – Suited for all hair types     Coconut oil can be used by itself for good hair growth. Fractionated coconut oil which stays liquid at room temperature has a light texture and is good according to Ayurveda as well for hair growth. It is high in nutrition and excellent for hair growth.   Olive Oil   It can prevent and even cure hair loss and also the overall health of the scalp benefits from olive oil. A healthy scalp equates to healthy hair. Besides healing a scaly and dry scalp; olive oil makes hair soft and shiny.   Jojoba oil:   It is good for making the hair soft. It also acts as a moisturizer for dry hair, it cleanses away the sebum from the follicles, thus giving lustrous and vibrant hair. For hair loss, it is one of the best oils.   Rosemary oil:     It is especially good for increasing stimulating hair growth by increasing cellular metabolism.   Lavender oil:     This oil is soothing, anti-inflammatory, anti-bacterial, regenerative and balancing. It also reduces stress.   Sesame oil:     It contains Lignans, which increase the efficacy of vitamin E, which is good for hair. Sesame oil is also said to be good to growing dark and lustrous hair.   ..Divya

  5 Secrets to Beautiful and Healthy Nails     Trim your nails often for them to grow faster:     Regularly trimming your nails helps you to maintain healthy nails and also avoids breaking of nails. Neat and natural looking nails are always in trend than the long untidy nails. The more frequently you trim your nails, they grow back that much more faster.   Use the right nail polish remover:   Don’t use a nail polish remover that is either acetone or formaldehyde-based. Instead, use one that contains acetate.Wearing nail polish isn't going to harm your healthy nails, although you probably should give your nails a break on the polish periodically.   Right way to file your nails:   Always use a fine file to smoothen out the edges of your nails. Don’t file your nails straight from the shower; wet nails tend to break more easily.File your nails in one direction only, since using a back and forth motion can make your nails brittle.   Never neglect any infection to your nails:   If you see signs of infection, check with your doctor for the needed nail care. You'll probably recognize the signs of a bacterial infection (redness, swelling, and pain), but you might miss the early signs of a nail fungal infection, such as puffy, red, irritated skin around the nail bed. Fungal infections could sometimes require prescription medications for optimal nail care, get medical attention when healthy nails are at risk.   Wear gloves while at work at home:   While doing any type of housework, especially when harsh cleaning products are involved, wear gloves to protect your nails from chipping and also to protect the polish and keep dirt out of your nails. ..Divya

  సమ్మర్ లో మహిళలు తీస్కోవాల్సిన జాగ్రత్తలు     సమ్మర్ హీట్ మోతెక్కిస్తోంది. బయటికి వెళ్లాలంటేనే భయం వేసేంతగా వాతావరణం మారిపోయింది. ఎక్కువగా బయట తిరిగే మహిళల చర్మం ఈ సమ్మర్ ఎఫెక్ట్ కు నల్లగా మారిపోవడం, మేని ఛాయ తగ్గిపోవడం లాంటి సమస్యలు ఎదురౌతుంటాయి. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నపు ఎండ చర్మానికి తీవ్రమైన హాని కలుగజేస్తుంది. మహిళల మృదువైన చర్మంలో ఉండే సాగే గుణాన్ని, సమ్మర్ హీట్ ధ్వంసం చేస్తుంది. అందుకే మరీ అవసరమైతే తప్ప, మహిళలు బయటికి వెళ్లకుండా ఉండటమే శ్రేయస్కరం. ఒక వేళ తప్పనిసరైతే మాత్రం, స్కార్ఫ్, గ్లోవ్స్ తో పాటు, సాక్స్ కూడా వేసుకోవడం తప్పనిసరి. ఉదయం ఏడింటి వరకూ వచ్చే ఎండ చాలా మంచిది. ఇది చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లను అందిస్తుంది. శరీరంలో హార్మోన్ల ఉత్పత్తితో పాటు, డి విటమిన్, కాల్షియం సమృద్ధిగా లభిస్తుంది. కానీ ఆ తర్వాతి నుంచి మాత్రం భానుడి భగభగలు మొదలవుతాయి. అందుకే సమ్మర్ లో బయటికి వెళ్లేప్పుడు మాయిశ్చరైజర్ కంపల్సరీ. రెండు మూడు గంటలకోసారి సన్ స్క్రీన్ లోషన్ రాసుకోవాలి. పెదాలు పొడిబారిపోయి, పగిలిపోకుండా లిప్ బాప్ వాడుతుండాలి.   సన్ స్క్రీన్ రాసుకున్నంత మాత్రాన ఎండలో తిరగచ్చు అనుకుంటే పొరబాటే. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెంట గొడుగో లేక స్కార్ఫ్ తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాలి. ఒక వేళ ఎండ వేడికి చర్మంపై రాష్ లు గానీ దురదలు గానీ వస్తుంటే, కలబందతో తయారైన జెల్ వాడితే తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబ ఆరోగ్యచరిత్రలో చర్మకాన్సర్ ఉన్నవాళ్లు వీలైనంత వరకూ ఎండలో తిరగడాన్ని నివారించాలి. సమ్మర్ అంతా బి, సి, ఇ, విటమిన్లు, కెరోటిన్‌, సెలీనియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా లభించే ఆహారాన్నే ఎంచుకోవాలి. ద్రాక్ష, చెర్రీ, బెర్రీలు, ఆపిల్‌, గ్రీన్‌టీ, ఉల్లిపాయ, బొప్పాయి, నిమ్మజాతిపండ్లు లాంటి ఫ్లేవనాయిడ్ల ఆధారిత ఆహారానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యమివ్వాలి. వీటివల్ల శరీరంలో తేమ శాతం పెరుగి అలసట దూరమవుతుంది.