How to Make Your Child Like School

How to Make Your Child Like School స్కూలుకు వెళ్ళడం అనేది పిల్లల జీవితంలో ఒక ప్రధానమైన ఘట్టం. పిల్లలు బడికి వెళ్లడం మంచి భవిష్యత్ కు పునాది. ఇంట్లోని వారందరినీ వదిలి స్కూల్ అనే కొత్త వాతావరణంలోకి, కొత్త ముఖాల మధ్యకు వెళ్లడం కొందరి పిల్లలని భయపెడుతుంది.స్కూల్ వాతావరణంలో కొందరు పిల్లలు ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా కలిసిపోతే మరికొందరు పిల్లలు అలవాటు పడటానికి కొంత సమయం పడుతుంది. స్కూలు మొదలైన తొలిరోజుల్లో పిల్లలలో అలసట కనిపించడం సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. దీని తాలుకూ లక్షణాలుగా చిరాకు, కోపం, ఊరికే ఏడవడం వంటివి కనిపిస్తాయి మనకు పిల్లలలో.మరికొందరు పిల్లలు అయితే రాత్రుళ్ళు కలవరిస్తుంటారు.ఇవన్నీ తాత్కాలికమే.స్కూలుకు వెళ్లడం అలవాటు పడ్డాక ఈ లక్షణాలు అన్ని వాటికి అవే తగ్గు ముఖం పడతాయి. * పిల్లలకు ముందుగా స్కూలు పట్ల వారికి ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టాలి. * స్కూలు నుంచి రాగానే పిల్లలు చెప్పే కబుర్లు విని వాటిలో ఏవి అవసరమో వాటికి సంబంధించిన సలహాలు,సూచనలు ఇవ్వాలి. ప్రేమగా బుజ్జగించాలి. * కొందరు పిల్లలు కొత్తగా ఎదురుకున్న అనుభవాలని ఎడతెరిపి లేకుండా చెబుతుంటారు. వాటిని మనం విసుక్కోకుండా వినాలి. * స్కూలుకి వెళ్లడం ప్రారంభించిన పిల్లలకు అవసరమైన ప్రోత్సాహం, మద్దతులను ఇంట్లోని పెద్దలేగాక, స్కూలులోని సిబ్బంది కూడా అందించాలి. * స్కూలుకు వెళ్లనని మారాం చేసే పిల్లల్ని తిట్టి, కొట్టి భయపెట్టకూడదు. * పిల్లలకు ఎలా చెప్పితే అర్థం అవుతుందో అర్థం చేసుకుని వారికి అర్థం అయ్యేటట్టుగా నచ్చచెప్పాలి.

Indian Baby Massage Tips

Indian Baby Massage Tips Baby massage has been a tradition in many communities for centuries. It is believed that regular massage help preemies to gain weight reduce colic in infants. *Baby's skin is very soft and bracelet, rings and long nails might hurt your child accidentally. So keep your fingernails short and keep aside the jewellery pieces you wear on hands when you are massaging the baby. *Make sure that your palms are warm. Aromatherapy oils for adults may not be suitable for the baby. *It is a good practice to keep all things you ready before you start rubbing the oil on the baby's body. This includes, the baby massage oil or the vegetable oil, tissues, clean diapers and clothes. *Spread a changing mat or a soft towel on a flat surface and undress the baby. Put the baby down with his or her face up. *Rub only about half-a-teaspoon of oil at a time on your palms so they glide easily on the baby's body. You can apply more oil later as needed. *Use smooth, gentle but firm strokes with your palm or fingers. Light circular movements on chest and stomach, stroking across the shoulders, downward movement on the arms and legs and upward movements on the back are the best. *Do not put too much pressure on the baby's fragile body and avoid the spine area. *Keep the baby engaged while massaging him or her by talking or singing to the infant. *Eye contact with the baby ensures him or her of your undivided attention. *Sudden break in contact of your hands may cause alarm to the baby, take care to be gentle while stopping the massage. *Do not oil baby's palms or fingers as these little ones tend to put them in their mouths or eyes often and this may cause them irritation. *Wrap the baby in a clean and warm towel after the massage and cuddle him or her. *Do not massage the baby just before or after feeding, or when the baby is ill. *Do not wake the baby up for a massage. *Avoid rashes, wounds or areas where the baby has got his injections or vaccines as it may hurt.

Weight Gain Foods for Children

Weight Gain Foods for Children If your child has been examined for any underlying health problem and no condition has been diagnosed, it is your responsibility to ensure that ... * Milk, yoghurt, butter, ghee, paneer and cheese are some dairy products which must be fed to your child as much as he can digest. * Make sure that these dairy foods are made from full-cream milk to help your child add some pounds to his body. Use these products as toppings, spreads or in smoothies. * Calcium and iron contained in full-cream dairy products are needed by children in their growing years. Whole grain wheat, brown rice, cereals, granola, crackers, cornbread and pasta can help your child have healthy weight gain. * According to food pyramid, your child should have 6 servings of whole wheat grains. Prepare a food chart to include different cereals. Combine these with nuts, peanut butter and dry fruits. * These are high in calories and can prove to be a healthy and delicious alternative to salted crispy foodstuffs such as chips and crackers. * Peanuts, walnuts, almonds, macadamias, walnuts, Brazil nuts, hazelnuts, cashews, dates and pistachios are good sources of healthy fats and protein for your kids apart from additional calories for weight gain. * Mix these in desserts, decorate over main course as topping or have them as snacks. * Olive Oil is rich in energy and with a small serving, you can help your child get many calories. Olive oil is good for the heart too as it contains monounsaturated fat and antioxidants. * Moreover, this oil has a somewhat fruit-like flavour and you can use it in combination with several foods. You can cook up your child’s meal with a few tablespoons of olive oil or use it as a dip for the bread.

Toothpaste Can Be Harmful for Children

Toothpaste Can Be Harmful for Children Supermarkets have sweet and fun toothpaste flavors like orange, peach, strawberry and tutti-frutti targeted at children. But a clueless parent may be taken in by obscure or absent label warnings about toxic chemical contents.Teeth cleaner sweet toothpaste has now become an integral part of Lifestyle. But the chemicals often found in it may have adverse impact on health. This amount is dangerous for little kids. Due to this, process of mouth enzymes is disrupted and gum cells become weak. Some toothpaste surfactant & foaming agent is also present. Surfactant is originally a detergent. These two agents help in removing the dirt of mouth. In foaming agent, sodium lauryl sulfate is present which damage the liver. Young children are expected to follow brushing motions, spit out the foam from the mouth, rinse and gargle, all while taking care not to swallow toothpaste. But what usually happens is that the children end up swallowing some amounts of toothpaste. We are need to consider how to protect our children from fluoride-overdose. Some manufacturers display the fluoride content in their products in ppm (parts per million). Others specify percentages and there are still others who display nothing about fluoride content of their products. Some steps that you as a parent can take to protect children aged less than 7 years from fluoride exposure. 1. Choose to use no-fluoride or low-fluoride children's toothpastes. 2. The amount of toothpaste used one time should only be the size of a pea. 3. Minimize the risk of swallowing of toothpaste, supervise your child's brushing. 4. Educate and motivate your children to spit out the toothpaste and not to swallow it. 5. Unless recommended by a medical professional, avoid using fluoride supplements like drops, tablets or pills for young children. 6. Only usy no-fluoride or low-fluoride dental floss and mouthwashes for kids.

Children Time Sense And Time Table

Children Time Sense And Time Table చిల్డ్రన్ టైం సెన్స్ అండ్ టైం టేబుల్ చిల్డ్రన్ కి టైం సెన్స్ ఉండదు. పిల్లలు టైం టేబుల్ ఫాలో అవరు. టైం షెడ్యూలే ఉండదు. పొద్దున్నే నిద్ర లేపుతుంటే ఇంకాసేపు పడుకుంటామంటారు. పిల్లలు స్నానం త్వరగా చేయరు. టిఫిన్ వేగంగా తినరు. స్కూల్ బస్సో, ఆటోనో ఇంటిముందు నిలబడి హారన్ కొట్టేదాకా చిల్ద్రెన్ లో చురుకూకరుకూ ఉండదు. సాయంత్రమూ అంతే. పిల్లలు కాస్త ఏదో తిని ఆటలకు వెళ్ళి ఒకపట్టాన ఇంటికి రారు. హోంవర్క్ ఎంతకూ పూర్తి చేయరు. చిల్డ్రన్ కి టైం సెన్స్ లేకపోతే కష్టం కనుక సెన్స్ ఆఫ్ టైం గురించి నేర్పించాలి. టైం ఈజ్ మనీ అని, టైం ఈజ్ ప్రేషస్ అని పిల్లలకు అర్ధం చేసి చెప్పాలి. చిల్డ్రన్ ఒకసారి టైం ఈజ్ మనీ అని, టైం ఈజ్ ప్రేషస్ అని గుర్తించి, టైం వాల్యూ తెలుసుకుంటే నెమ్మదితనాన్ని, బద్ధకాన్ని వదిలేస్తారు. వేగాన్ని పెంచుకుంటారు. ఏ పని అయినా వెంటనే చేయడం అలవాటు చేసుకుంటారు. పిల్లలకు ఒక టైం టేబుల్ రాసివ్వాలి. లేదా పొద్దున్నుంచీ, రాత్రిదాకా చేయాల్సిన పనులేంటో గుర్తుచేసుకుని టైం టేబుల్ తయారు చేయమని చెప్పాలి. చిల్డ్రన్ టైం టేబుల్ ను చిల్ద్రన్ రూంలో కనిపించేలా గోడకు అంటించాలి. ఏ పని ఎప్పుడు, ఎంత టైము అనేది - టైం షెడ్యూల్ చేయమనాలి. టైం వాల్యూ తెలియజేసి, టైం ఈజ్ మనీ అని, టైం ఈజ్ ప్రేషస్ అని చిల్డ్రన్ కు పదే పదే చెపుతుంటే పిల్లల్లో తప్పకుండా మార్పు వస్తుంది. టైం వాల్యూ తెలుసుకుంటారు. టైం టేబుల్ పాటిస్తారు.

Signs of Bad Parenting

Signs of Bad Parenting Being a parent is one of the most wonderful experience you can have. You are upbringing another human being to this world. Every parent will do anything to make their offspring happy and successful. After being said that, not every parent have thought through their parenting skills and practices. There are various signs that indicate that you are being a bad parent. Your actions speak more of you in front of your child rather than just your words. You must take proper action to make sure your child is happy about you and enjoys being in your company. However, there are times that wont be easy but still, you must stick to the rule book as parenting requires commitment in all its sense. Signs of Bad Parenting If you don’t know where your child is right now. If your child is obese. If your child has a television in their bedroom. If you don’t know your child’s friends. If you tolerate disrespect from your child verbally or physically. If you promise consequences for either good behavior or bad behavior and don’t deliver. If you don’t teach your child about money. If you don’t have open, honest communication with your child about sex; the dangers, consequences and joy of it. Punishing them often or throwing anger on them. Most importantly, demoralizing and de-motivating them. If your own life is an example of what you don’t want your child to grow up and become. Another common feature of bad parenting is pampering. Many parents just can’t stop pampering their children. Excess of anything is bad and pampering is no exception. Too much pampering will lead to development of behavioral traits like spoiled, arrogant and extravagant kid. Later on, it becomes very difficult for parents to undo their mistakes. Pampered kids often refuse to do any kind of household chores and blame directly goes to poor parenting. These are just few of bad parenting signs that parents can avoid to ensure that your child grows up properly.

Parents Should have Knowledge about Computers

Parents Should have Knowledge about Computers Are you the parent of a child or a teenager who uses the internet? If so, you may have some concerns. Yes, it is typically safe for your child to use the internet to do research for school projects, but did you also know that children and teens are now using it to communicate with their friends or other internet users? Using the internet at a young age can become a problem. A good understanding of computer and internet use can better enable you to protect your child. Do you know that Internet Explorer, the browser that comes standard, has a free parental control option that just needs to be activated? A few easy steps and you can have certain websites blocked from your child. Unfortunately, you won't know this if you don't know all that you can know about the computer or the internet. Speaking of the internet, additional online safety tools for parents can be purchased online as well. Here we list five reasons why internet use can be dangerous for children and teenagers:  Fake Identities Are Easy to Create Making new friends online is easy, but it is much different than doing so in person. Why? Because you can’t see who is at the other end of the computer. The internet makes it easy for someone to be anybody else. For example, if your child is using social networking websites online, they have to enter in their age. They could easily lie themselves or they could be talking to someone else who is. Internet Predators As the internet makes it easy to create a new, false identity. Often times, the individuals who lie about their ages are internet predators. They are the ones who target children, like yours. Unfortunately, many children, teenagers, and their parents cannot discover an internet predator until it is too late, like when the predators try to approach your child or contact them in person. So Many Websites To Choose From What is nice about the internet is that you have so many websites to choose from. In fact, that is why it is a good way to research school projects. But, having so many websites to choose from can be dangerous. Your child can gain access to social networking websites, adult chat rooms, pornographic websites, and websites that are violent in nature. Unless you have parental controls set up, your child can easily access any type of website with a standard internet search. Not All Information Is Private Unfortunately, many individuals, including both children and parents, do not know that the information that is posted online isn’t always private. For starters, most teens have their MySpace profiles set to public, as opposed to private. This means that anyone can view it. There are also online message boards that are indexed by the search engines. This means that others can view the conversations that were discussed, even years down the road.  Keep them in your Control When your child uses the internet, they are the ones who are in control. This can be fine if your child is older and mature, but you honestly never know. You may ask your child not to communicate with strangers online, give out their phone numbers, or share pictures with strangers, but that doesn’t mean that they will follow your rules. For that reason, if you do let your child use the internet, be sure to monitor their use. Discuss the facts about internet One problem that many parents face is checking up on their children online. It is no secret that most children know their way around a computer nowadays. Sometimes being strict also can create a problem, they can delete the history, they can lie with you, these all things slowly create the distance between you and your children, so it's better to spending the time on computer along with your kid, and making them understand the facts about internet may keep your kid safe.

Introducing Solid Food to the Babies

Introducing Solid food to the baby Breast milk is the perfect food for a human baby's digestive system. Your newborn should be nursing eight to 12 times per day during about the first month. In the beginning, mothers may want to try nursing 10 to 15 minutes on each breast, and then vary the time as necessary. Most experts suggest you nurse or feed your baby whenever he or she seems hungry. You can introduce solids any time between 4 and 6 months if your baby is ready. Until then, breast milk or formula provides all the calories and nourishment your baby needs and can handle. His digestive system simply isn't ready for solids until he nears his half-birthday. and your baby will give you clear signs when he's ready to move beyond liquid-only nourishment. Clues to look for include: Head control: Your baby needs to be able to keep his head in a steady, upright position. Losing the extrusion reflex: To keep solid food in his mouth and then swallow it, your baby needs to stop using his tongue to push food out of his mouth. Sitting well when supported: Even if he's not quite ready for a highchair, your baby needs to be able to sit upright to swallow well. Chewing motions: Your baby's mouth and tongue develop in sync with his digestive system. To start solids, he should be able to move food to the back of his mouth and swallow. As he learns to swallow efficiently, you may notice less drooling though if your baby's teething, you might still see a lot of drool. Significant weight gain: Most babies are ready to eat solids when they've doubled their birth weight and are at least 4 months old. Growing appetite: He seems hungry even with eight to ten feedings of breast milk or formula a day. Curiosity about what you're eating: Your baby may begin looking at your bowl of rice or reaching for a forkful of fettuccine as it travels from your plate to your mouth. Your baby's appetite will vary from one feeding to the next, so a strict accounting of the amount he's eaten isn't a reliable way to tell when he's had enough. If your baby leans back in his chair, turns his head away from food, starts playing with the spoon, or refuses to open up for the next bite, he has probably had enough.

Preparing children for School

Preparing children for school Most of the children will not be ready to go for school, but you still have a positive effect on their education and prepare them for school. To make him prepare for school you have to use few strategies, here you can ensure that your child is equipped to begin her or his academic career. Every child is hesitant to go somewhere new and see people they never met before. Here are some helpful ways to prepare your child for her first day of school. • Prepare him mentally: Start talking to your children about school at least for one week before and tell them where they will be going, what they will be doing. Talk openly about school and tell them stories about your most enjoyable moments at school. • Discuss about school : They will be making new friends, teachers will be there and there will be rules to follow - like getting to school on time, having lunch on time. • Explore Your Options : Once you decided join your child in a school, visit several local schools with your child. Talk to teachers, students, and parents about how they like the program, if it’s been successful in preparing their students, and whether they would recommend it to others. • Be a Role Model : Model your own ongoing learning—read regularly, talk to your child about what you’re learning on the job, and consider taking a community education class to show that learning is a lifelong activity. • Create the comfort : When you arrive at the school, take your child in, show them where to put their belongings and introduce them to the teacher. • Stay Involved : Parent involvement in school is important, even in preschool. Talk to your child’s teacher regularly about his educational and social development. Many schools offer developmental assessments, which can also provide insights on your child’s development. • Build the Confidence : Reassure your child that if any problems arise at school, you will be there to help resolve them. • Don’t let him alone : Arrange for your child to walk to school or ride together on the bus with another kid in the neighborhood. • Let them socialize : Make play dates with your children’s classmates or find out if your local library or community center offers free events for young children. Spending time with other children will help your child’s social and emotional development and prepare her for the school environment, and spending time with other parents will prepare you for being involved in your child’s school and education. • Spend time with him : When he comes back from the school ask your child about his first day school experience, his feelings -- both the excitement and the concerns.

If you are wrong accept in front of your kid

If you are wrong accept in front of your kid Behavior problems are something all parents across the globe have to deal with. Many children exhibit aggressive or violent behavior and temper tantrums. Tantrums, biting, kicking, screaming, and hair-pulling, are all behaviors that are increasingly popping up in children. There are so many causes for tantrums and similar aggressive behavior and so many different tactics parents use to stop these behavior problems. Children are not naturally poorly behaved. If a child is acting out, having a tantrum and having aggressive behavior problems, there are many underlying reasons for this. Behavior problems in children typically stem from stress, unhappiness, as well as a slew of psychological reasons. Children throw tantrums because they usually need their parents' attention and affection, and also because there is a physiological need for the body to work through the stress and adrenaline build-up that comes from stress. Main Reasons Why Children Misbehave... • Children misbehave when they feel inadequate or suffer from a lack of confidence, especially when they are asked to do something new. Children are too scared to try it out and hence, may misbehave to avoid doing the task. • Children misbehave when they do not feel well. Healthy food, sound sleep and fresh air are the necessities for the children and when they lack even a single one of them, they end up misbehaving. • Sometimes, parent expectations go beyond their child’s abilities. Discipline and guidance strategies should always take into account the child’s developmental level. For example, it would be unreasonable to tell a 2 year old to clean up his room and expect that he will finish the job. At this age, children need a lot of support and guidance to do a job like this. • Children misbehave when they are upset. When a child is upset and does not know how to give vent to his feelings, he often starts misbehaving. • Children misbehave when they are disappointed. Sometimes, children get irritated and frustrated when things do not happen as per their wished. It is during these times that they usually misbehave. • Children misbehave when they are discouraged. It is often noted that children are pointed out when they do something wrong, but are not patted on the back when they do something right. This brings in a lot of discouragement in their mindset, which results in misbehavior. • Children misbehave when they feel unloved. A loving relationship between the parent and the child is very essential, which when not there makes the child behave badly. • Children test their parent's discipline. To check that their parents truly mean what they say, sometimes children misbehave. They check if their parent's would enforce a rule or not. • Children misbehave when they want to assert their independence. Almost all the children hate being called a 'child'. To assert their independence, they often end up misbehaving. Managing children’s Misbehaviors. • Accept When You are Wrong Kids are more likely to admit their faults when they know you are also not perfect. So accept your faults in front of your kids, it encourages them to admit theirs when they are wrong. • Don’t Make Empty Threats If you make empty threats a habit, children won’t take you seriously. So, next time you threaten a kid, make sure it happens. • Try to Confront Them in Private Children feel insulted if confronted in public and can take it personally against you. Confront them alone and explain their faults, kids will listen to you more attentively. • Don’t Give Them a Chance to Respond If you know the child is wrong, say what you have to say and move on. Don’t give them a chance to respond. It tends to sink into their mind much more easily. • Isolate Them Kids tend to listen more if you isolate them from their group. Misbehavior is triggered in a notorious group. The moment you isolate the misbehaved child from the group, they will listen to you more easily. • Choose Your Punishment Appropriately Sometimes adults get so harsh with their punishments that it leaves a life-long impact on the child’s mind. Make sure your punishment is not too harsh and that it doesn’t turn the child against you. . So hope these tips come handy the next time you have to handle a misbehaved kid.

Leaders are made not born

Leaders are made not born You may heard a lot of times in your life that Leaders are born not made. Do you think is that true..? Whenever we read a biography of a leader we discovered that he was quiet, reserved in his child hood, are those natural qualities of a leader? Of course not! These people have developed their leadership qualities later in life. What makes leadership such an important skill today? It is the fact that there are many situations nowadays when one has to take up the role of a leader and get some work done. And this is especially true for kids, with frequent school projects, debates, sports, etc. Also, developing leadership skills in your child will make him confident, successful and more independent. Children can be taught leadership skills at a young age because their mind is still young, curious and on the lookout for an identity. And you as a parent are the best person to offer him options so he can decide what sort of a person he would like to be. With your guidance he will also learn how to communicate effectively, strategize, handle complicated situations, not be suppressed, and plan everything in advance. All of this is part of leadership. Integrity – Become a role model for your child. Parents teach by example, and integrity is a quality kids learn from their parents. Talk with your child about integrity. One tool that is very helpful is story telling. Look for books that tell about the value of integrity. You can also discuss your own stories that tell about the value of integrity. Courage - always praise courage. When your child shows courage, notice it and praise it. Creative, independent thinking - In order to develop this quality, it is very helpful to ask questions. When you talk with your child about any subject at all, always ask open questions, that encourage creative thinking. Use the "One Step Farther" principle. After you have gotten all the obvious answers, ask one more question, to come up with a deeper, more creative idea. Questions like "Why", "What would happen if...", "How do you think did it feel...", encourage your child to think creatively. Talk to your child, encourage independent thinking. Confidence - this is one of the most important qualities required for success in general. To develop confidence in your child, avoid criticizing your child, praise your child sincerely and often, develop a habit to talk about your child's strengths and achievements with him every day. Remember to make it a point to bring up at least one good quality of your child every day. If you adopt it as a routine, over time it will do wonders for your child. It takes only a few minutes to mention an achievement or a strength (a good quality). Encourage your child, repeat the phrase "you can do it" often. A leader takes responsibility- When your child blames someone else or something else for a mishap, or comes up with excuses, you have an opportunity to encourage your child to assume responsibility. Make sure that your child knows that it is Ok to make mistakes. Mistakes are an opportunity to learn. You can help your child draw conclusions, without 'making him wrong,' by asking: "What did you learn from this?", "What do you think went wrong?", "Why do you think this happened?", "How could you avoid this?" and again, "What do you think would happen if...?" Your child should understand that he has no control over other people, and is not expected to have control over other people's actions, but he has full control over his own reaction. This will give your child the feeling of power, as opposed to 'being a victim.' And lastly, teach your child to set goals and high standards. This does not mean you force your child to achieve the impossible, but teach him to always aim for the best. And more importantly, teach him how to get there too. A true leader settles for nothing but the best and knows how to achieve it too. So go ahead and teach your child about leadership today. It can be a very proud moment for you when he finally becomes a great leader!

Parenting a shy kid

 Parenting shy kids Shyness in children is not a negative quality. It just depends on you how to handle it. There are number of children who are shy but self dependent & very positive. So, you need not to worry... just start work on your child with some given tips to how to help a shy kid. Understanding the nature of your child's shyness will help you develop a program geared towards your child's specific needs. Is your child shy in groups? At parties? Meeting new people? In novel situations? Or, pretty much everywhere? Does your child have trouble eating in public? Playing with other children? Making phone calls? is your child only shy when s/he has to make a presentation in front of the class at school? Knowing the nature of you child's shyness will help you identify the specific skills your child needs to be more at ease in social situations. Before keep in your mind that don't ever reveal in front your kid that he/she is very shy, don't ever discuss all these in front of your kid. And never ever force them to do things rather try to convince them politely. They will understand gradually what you want them to do. What can be done to help kids to overcome shyness?   Make a list of the kinds of things you would like your child to feel comfortable doing such as talking with other children, asking for help from store clerks, making phone calls, etc and make a point of doing these things in front of your child as well. You must understand that you are blessed with a sensitive, deeply caring & reserved child who is slow to warm up to strangers, approaches social relationships cautiously, but seems to be a happy person. Just hug your quiet child & try to understand the fact that the world will be a gentler place because of him or her. Never compare your shy child with other children in a negative way. And never allow anyone else to hurt your child in this way. Take your child's ideas seriously. By lessening the importance of a child's concerns you lessen the child. Enroll your child in some social skills classes and let your children bring back the things they learn from class and share them with family and friends. Let them practice their new found handshake, conversation and introduction skills with friends and family. Positive self talk- Teach your child to say good things about themselves .The more they repeat the positive statements to themselves the quicker they will start to believe. Do not allow a shy child to spend too much time alone- Since shy children feel uncomfortable around people they may avoid contact and isolate themselves. Parents need to encourage activities with others and praise their children when they attempt to be sociable. Do not speak for the shy child- If the parent is always answering for the child they may reinforce the shy behavior, shy children need to be encouraged to speak for themselves. Find hobbies or activities that your child can excel at- If a child feels like they can do something really well it will help to boost their self- confidence, but never force your child to do an activity they are not really interested in. Seek qualified professional help if necessary.

Don't impose rules to instill good manners in kids

 పిల్లల్లో మంచి ప్రవర్తనకై రూల్స్ పెట్టకండి Don't impose rules to instill good manners in kids             సమాజంలో మనం చాలా మందిని చూస్తుంటాం, వారిని చూసినా, వారి గురించి తెలుసుకున్నా, వారిని ఇన్స్ పిరేషన్ గా తీసుకుంటాం. మనం అంతటి వాళ్ళం కాలేకపోయినా మన పిల్లలైనా అంతటి వాళ్ళు కావాలని కోరుకుంటాం, అందుకే లక్షలు డొనేషన్ లు కట్టి చదవించడానికి కూడా వెనకాడం, పిల్లలు ఎలిమెంటరీ స్కూల్ లోనే ఉంటారు, వాళ్ళ కాలేజీ చదువులకని ఇప్పటి నుండే ప్లాన్స్ చేస్తుంటాం, వారి చదువు విషయంలోనే కాదు, వారి ఆరోగ్యం విషయంలో కానీ వారి వస్త్ర ధారణ విషయంలో కానీ ఏ లోటు రాకుండా చూసుకుంటాం, కానీ వీటన్నింటితో బాటు కొన్ని విషయాలు, మనం చూసి చూడనట్టుగా , సింపుల్ గా వదిలేస్తుంటాం. ఆ విషయాలే వారు ఎదిగాక వారి వ్యక్తిత్వాన్ని శాసిస్తాయనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. మన ఆహారపు అలవాట్లు, మన కుటుంబ పద్ధతులతో పాటు, కుటుంబంలోని మనుషుల మధ్య ఉండే అనుబంధాలతో పాటు స్కూల్ కి వెళ్తున్న పిల్లల్లో తన తోటి పిల్లల ప్రభావం కూడా పడుతూ ఉంటుంది, కొన్ని సార్లు మనం వాటిని చూసి చూడకుండా వదిలేసిన విషయాలే భవిష్యత్తులో చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వారు ఎదిగాక వాటిని మార్చాలన్నా, సున్నితంగా చెప్పగానే వినే స్థాయిలో పిల్లలు ఉండరు. అందుకే పిల్లల్లో మంచి గుణాలు అలవర్చడానికి వారి పసితనం నుండే వారిలో మంచి లక్షణాలు అలవడేలా జాగ్రత్త పడాలి, అందుకని కఠినంగా వ్యవహరిస్తూ, ఇది ఇలాగే చేయాలి అని రూల్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ప్లీజ్ మరియు థాంక్స్ : పిల్లలకు ఏదైనా పని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ప్లీజ్ అనడం, ఆ పని చేశాక థాంక్స్ చెప్పడం మరిచిపోకండి. ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకూ అలవాటు అవుతుంది. వాళ్ళు కూడా థాంక్స్ గానీ ప్లీజ్ గానీ చెప్పినప్పుడు మీరు హ్యాప్పీగా ఫీల్ అవుతారన్న విషయం వారికి అర్థమయ్యేలా ప్రవర్తించండి. భోజనం చేసేటప్పుడు : భోజనం చేసేటప్పుడు ఎలా మసలుకోవాలో పిల్లలకు వారు స్వంతంగా తినడం మొదలు పెట్టినప్పటినుండే చెప్పడం మొదలుపెట్టండి. కొందరు పిల్లలు నోరు తెరిచి పెట్టి తింటుంటారు. తిన్న ప్రతీసారి ప్లేట్ చుట్టూరా అన్నం పడేయడం, అన్నం తింటున్న చేతితోనే గ్లాసుల్ని పట్టుకోవడం లాంటివి చేస్తుంటారు. అలాగని అంత చిన్న వయసు నుండే వాళ్ళు అన్ని పద్ధతులు నేర్చుకోవడం కుదరదు, కానీ అలా చేయడం కరెక్ట్ కాదన్న విషయాన్ని మాత్రం వారికి తెలియజేయాలి. ప్లే డేట్స్ పిల్లలు ఏదైనా బర్త్ డే పార్టీ కి అటెండ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఎలా మసలుకోవాలో చెప్పి పంపించండి. ఫ్రెండ్స్ తో ఎలా ఉండాలి, వారి పేరెంట్స్ తో ఎలా ఉండాలి, తినేటప్పుడు తోటివారితో ఎలా మసలుకోవాలి ఒకటికి , రెండు సార్లు చెప్పండి. ముఖ్యంగా పిల్లలు, స్వీట్స్, చాక్లెట్స్ విషయంలో అలావాటుగా మ్యానర్స్ లేకుండా ప్రవర్తిస్తుంటారు. వాళ్ళు వెళ్ళేది ఫ్రెండ్ పార్టీ కి కాబట్టి అలా ప్రవర్తించకూడదని చెప్పి పంపించండి. ఎదుటి వారిని చులకన చేయడం ఈ అలవాటు పిల్లల్లో సర్వ సాధారణంగా ఉంటుంది. తోటివారిని వారి పేర్లతో కాకుండా ఫన్నీగా ఉండే పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. క్లాస్ మేట్స్ , ఫ్రెండ్స్ నే కాడు ఒక్కోసారి టీచర్స్ ని కూడా చులకన చేస్తుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్లను మొగ్గలోనే తుంచేయాలి, వీలయితే ఎవరినైతే వారు కించపరుస్తున్నారో వారిలో ఉన్న గొప్పను పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి, ఎదుటి వారిని కించపరిస్తే మనం లోకువైపోతామన్న విషయం వారికి తెలియజేయాలి. ప్రామిస్ చేయడం ఏదైనా విషయం చెప్పి ప్రామిస్ చేయడం, బలవంతంగా నైనా సరే ఎదుటి వారికి తమపై నమ్మకం కలిగేలా చేయడానికి చేసే ప్రయత్నం, ఈ ధోరణి పిల్లల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా స్కూల్ లో జరిగిన విషయం చెప్పడం, ఇమ్మీడియట్ గా గాడ్ ప్రామిస్ లేదా మదర్ ప్రామిస్ అనడం ఈ రోజుల్లో సర్వ సాధారణం. మీకు తనపై చాలా నమ్మకముందని చెప్పండి, నమ్మకమనేది ప్రామిస్ చేస్తేనే రాదనీ వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పండి. ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వచ్చినపుడు మీ ఇంట్లో మీ చిన్నారి బర్త్ డే పార్టీకి కానీ, లేదా ఏ ఇతర ఒకేషన్ లలో నైనా తన ఫ్రెండ్స్ ని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉండండి, తద్వారా ఇంటికి వచ్చిన గెస్ట్ తో ఎలా ప్రవర్తించాలో చిన్నతనంలోనే అలవాటు అవుతుంది. ఎక్స్ క్యూజ్ మీ చాలా మంది పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో వచ్చి మాట్లాడేస్తుంటారు , మనం కూడా 'పెద్ద వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు మధ్యలో మాట్లాడకూడదు' అని చెప్తూనే ఉంటాం, దానికి బదులు ఏదైనా అడగడానికి ముందు 'ఎక్స్ క్యూజ్ మీ' అని అనాలని చెప్పడం మరీ మంచిది. ఎక్కడ పడితే అక్కడ గోక్కోవడం ఇవి పిల్లల్లో సర్వ సాధారణం. ముక్కుల్లో వేళ్ళు పెట్టుకోవడం, గోక్కోవడం, స్కూల్ నుండి రాగానే బ్యాగ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయడం.. ఇవన్నీ సున్నితంగా చెప్తూ మాన్పించాలి, పిల్లల్లో మార్పు ఒక్కసారిగా రాదు, కాస్త టైం పడుతుంది.అందుకే ఓపికగా, సున్నితంగా చెప్తూనే వారిలో మంచి చెడుకి మధ్య అవగాహన కలిగించాలి.

Tips for baby Massage

                                                        పసిపిల్లలకు మసాజ్ చేసే పధ్ధతి Instructions For Baby Massage పసి పిల్లలకు స్నానానికి ముందు మసాజ్ చేయడమన్నది చాలా అవసరం. వారి శరీర సౌష్ఠవానికి తల్లిపాలతో బాటు, రోజుకి ఒకసారైనా మసాజ్ చేయడం తప్పనిసరి. దానివల్ల శరీరంలోని కండరాలు గట్టిపడి పిల్లలు బలంగా ఉండటానికి ఉపకరించడంతో బాటు వారి రిలాక్స్ గా ఫీల్ అయి రోజంతా ఆక్టివ్ గా ఉంటారు. మసాజ్ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడి, జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది. పిల్లల ఎముకల్లో, కండరాలలో పటుత్వం వస్తుంది. పిల్లల్లో అలసట పోయి రిలాక్స్ అవుతారు, ఫలితంగా ఎక్కువ సేపు నిద్రపోతారు. అలాగని సరైన అవగాహన లేకుండా పిల్లలకు మసాజ్ చేయడానికి సిద్ధపడకూడదు. చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వారికి మసాజ్ చేసే ఆయిల్ దగ్గర్నించి, వారి శరీర భాగాలను ఎలా మసాజ్ చేయాలి...? మసాజ్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో ముందుగా తెలుసుకోవాలి.    పిల్లలకు మసాజ్ చేసే పధ్ధతి: మసాజ్ చేయడానికి ముందుగా గది వాతావరం వెచ్చగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. వాళ్ళను టేబుల్ పై నైనా లేదా మీ కాళ్ళ పైనా పడుకోబెట్టుకోవాలి. వారితో మాట్లాడటం కానీ, పాట పాడటం కానీ చేస్తూ వాళ్ళు కంఫర్ట్ గా ఉన్నారు అని కన్ఫం చేసుకున్న తరవాత మసాజ్ ఆయిల్ ని నుదురు మీదుగా, చెంపల మీదుగా, ముక్కు , కనుబొమ్మల మీదుగా, చెవులపై మృదువుగా మసాజ్ చేయాలి. మెల్లిగా ఛాతీ పై మసాజ్ చేస్తూ, చేతులపై , ఆ తరవాత మృదువుగా చేతివేళ్ళను మసాజ్ చేయాలి. ఆ తరవాత అరికాల్లను, వేళ్ళను మృదువుగా మసాజ్ చేయాలి. ఆ తరవాత వారిని బోర్లా పడుకోబెట్టి మృదువుగా వీపుపై మసాజ్ చేయాలి. మీ పూర్తి ధ్యాస మసాజ్ పైనే కాకుండా పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఉండాలి. మసాజ్ పూర్తయ్యేంత వరకు పిల్లలతో ఐ కాంటాక్ట్ ఉండాలి.  ముఖ్య గమనిక : మసాజ్ చేసేటప్పుడు పిల్లల ముక్కుల్లో, చెవుల్లో నూనె పోయడం లాంటివి చేయకూడదు.  

Happy School Days..!

  హ్యాప్పీ స్కూల్ డేస్   ఎప్పటి నుండో ఎదురు చూసిన వేసవి సెలవులు... చుట్టాలింటికి వెళ్ళవచ్చు, వాళ్ళు ఇక్కడికి రావచ్చు, హోమ్ వర్క్ గొడవ ఉండదు, పొద్దున్నే లేవాల్సిన అవసరం అంతకన్నా ఉండదు, ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్ ఉండవు. ఎంచక్కా ఏ టెన్షన్స్ లేకుండా ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకోవచ్చు.. ఇవన్నీ ఒక నెల మాత్రమే.. ఈ సంతోషాలన్నింటికీ అడ్డు కట్టలు వేస్తున్నట్టు జూన్ రానే వస్తుంది. ఇంకేముంటుంది చెప్పండి. పిల్లల్లో ఇన్నాళ్ళుగా ఉన్న ఆనందం కాస్త నీరుకారిపోతుంది. ఇన్నాళ్ళు జాలీగా ఉన్న ఆ పసిహృదయాలు మళ్ళీ ఆ రొటీన్ స్కూల్ టైం టేబుల్ కి, కొత్త పుస్తకాలకి తిరిగి అలవాటు పడాలంటే కష్టమే మరీ.   ఇలాంటప్పుడు చొరవ తీసుకుని పిల్లలు ఇబ్బంది పడకుండా ఆటపాటల నుండి వాళ్ళ మనసు మళ్ళించి వాళ్ళు స్కూల్ కి సంతోషంగా వెళ్ళేలా మోటివేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే. ఇది మరీ అంత తేలికైన విషయం కాకపోయినా మొదటినెల వారిపై కాస్త ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ చేస్తే పిల్లలకు స్కూల్ అలవాటు అవుతుంది... మీకు టెన్షన్ తప్పుతుంది.   కనీసం వారం రోజులు ముందుగా... స్కూల్ రేపటి నుండి తెరుస్తున్నారనగా వారికి స్టిట్టు గా వార్నింగ్ స్ ఇస్తూ, రేపటి నుండి ఇలా ఉంటే కుదరదనో, హోం వర్కు, ర్యాంకులు గుర్తు చేసి వారి సంతోషాన్ని హరించవద్దు. చాలా ప్లాన్డ్ గా ఉండండి. వారం రోజుల ముందుగానే.... 'ఇంకా వారం రోజులైతే స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. కొత్త బుక్స్, కొత్త క్లాస్, కొత్త యూనిఫాం...' ఇలాంటి విషయాలను గుర్తు చేసి వాళ్ళను ఎగ్జైట్ చేయండి. లాస్ట్ ఇయర్ లో వాళ్ళు ఎక్కువగా మార్కులు తెచ్చుకున్న సందర్భాల్ని, క్లాస్ లో టీచర్ మెచ్చుకున్న సందర్భాల్ని గుర్తు చేసి వారిని అభినందించండి.. వారం రోజులు ముందునుండే వారిని ఉదయాన్నే కాస్త త్వరగా లేచే అలవాటు చేయండి.   మొదటి వారంలో ... స్కూల్ మొదలవగానే హడావిడిగా మీరు నిద్రలేచి, వారిని నిద్రలేపి, గబగబా బ్రేక్ ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి, వారిని గాబరా పెడుతూనే తినిపించి, ఒకవైపు బస్సు వచ్చేస్తుందన్న టెన్షన్, మరోవైపు బాక్స్ పెట్టాలన్న టెన్షన్.. ఇలా మీరు ఫీల్ అయ్యే ఒత్తిడి పిల్లలపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపెడుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టైం లో పిల్లలకు కావాల్సింది మీ సపోర్ట్, అందుకే వీలైనంత ఎక్కువ సమయాన్ని వారితో గడపగలిగేలా ప్లానింగ్ ఉండాలి, అందుకు మీరు అనుకున్న సమయానికంటే కాస్త తొందరగా నిద్రలేస్తే సరిపోతుంది. పిల్లలు బయటపడకపోయినా మనసులో స్కూల్ తాలూకు భయం, చిరాకు ఉంటాయి. దానిని కనిపెట్టాల్సింది మీరే. బ్రష్ చేస్తున్నప్పుడు, స్నానం చేయిస్తున్నప్పుడు వారి క్లాస్ మేట్స్ గురించి మాట్లాడాలి, తొందరగా రెడీ అయి వెళ్తే, ఎంచక్కా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కలవచ్చని మోటివేట్ చేయాలి.   ఆహారం విషయంలో... పిల్లలు నిద్రలేవక ముందే వారి బ్రేక్ ఫాస్ట్, లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే మంచిది. వాళ్ళు నిద్ర లేచాక హడావిడి పడకుండా ముందే ప్రిపేర్ చేసుకోవడం వల్ల పిల్లలు నిద్రలేవగానే ఎంచక్కా వాళ్ళతో కబుర్లాడుతూనే వాళ్ళను స్కూల్ కి రెడీ చేయొచ్చు, వాళ్ళు టెన్షన్ మరిచిపోయి రిలాక్స్డ్ గా కూడా ఉంటారు. బ్రేక్ ఫాస్ట్ విషయంలోనూ, లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకునే విషయంలోనూ వారికి పూర్తి ఫ్రీడంని ఇవ్వాలి. బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో వారికి నచ్చిన ఐటమ్స్ ఉంటే మారాం చేయకుండా తొందరగా తినేస్తారు. దీనివల్ల మీక్కూడా టైం సేవ్ అవుతుంది. లంచ్ బాక్స్ మరీ చిన్న బాక్స్ లను ఎంచుకునే కంటే కాస్త పెద్దగా ఉండి, స్పూన్ తో తినేలా ఉంటే వాళ్ళు తినడానికి అనువుగా ఉంటుంది.   యూనిఫారం వేసుకునే విషయంలో … మరీ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ పిల్లలైతే ఇది చాలా కష్టమైన ఘట్టం, అందునా మొదటిరోజు. పిల్లలు ఓ పట్టాన కోఆపరేట్ చేయరు. మీరు ఒకవైపు డ్రెస్ వేస్తుంటే వాళ్ళు ఇంకో వైపు పరుగెడుతుంటారు. అలాంటప్పుడు విసుక్కోవడం, కసురుకోవడం లాంటివి కాకుండా వారి దృష్టిని ప్రేమగా మీవైపుకు తిప్పుకోవాలి. వారిని మాటల్లో పెట్టి వారిచ్చే సమాధానాలకు రియాక్ట్ అవుతూ టై, బెల్ట్, షూ వేసి నీట్ గా రెడీ చేయాలి. రెడీ అయ్యాక అద్దం ముందు నిలబెట్టి వాళ్ళు నీట్ గా ఉంటే ఎంత బావుంటారో వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. ఇలా చెప్పడం వల పిల్లల్లో చిన్నతనం నుండే పరిశుభ్రత పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. పుస్తకాలు సర్దిపెట్టడం … కొందరు పిల్లలకు హై స్కూల్ స్థాయికి వచ్చాక కూడా స్కూల్ బ్యాగ్ సర్దుకోవడం చేతకాదు. ఎన్నిసార్లు సర్దినా సాయంత్రం స్కూల్ నుండి తిరిగి వచ్చేసరికి మళ్ళీ పుస్తకాల పరిస్థితి గజిబిజీగానే ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు కసురుకోకుండా, అలాగని మీరే సర్దిపెట్టడం లాంటివి చేయకుండా ప్రేమగా దగ్గర కూచోబెట్టుకుని మీరు అడ్వైజ్ చేస్తూ, లాంగ్ నోట్ బుక్స్ ని ఎలా సర్దాలి, ప్రయారిటీ వైజ్ గా , కావాలనుకున్నప్పుడు వెదుక్కోకుండా ఎలా సర్డుకోవాలో వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. దీనివల్ల వారి పుస్తకాలను ఎలా సర్డుకోవాలో అర్థమవుతుంది. మీకూ ఒక పనిభారం తగ్గుతుంది. బస్సు వచ్చేసమయానికి టెన్షన్ లేకుండా పిల్లలను స్కూల్ కి సిద్ధం చేయవచ్చు.   బస్సులో ఉన్నప్పుడు నియమాలు : వీటిని మాత్రం పిల్లలకు రోజుకి ఒకసారైనా గుర్తు చేయాలి. సాధారణంగా స్కూల్ బస్సుల్లో పిల్లలు గొడవపడుతుంటారు. ఒక్కోసారి బస్సు కిటికీల్లోంచి చేతులు బయటికి పెట్టి ఆటలాడుతుంటారు. అలా చేయడం వల్ల జరిగే ప్రమాదాల్ని చెప్పి చిన్నగా హెచ్చరించాలి.   శుభ్రతా నియమాలు : పిల్లల్లో పరిశుభ్రత గురించి అవగాహన చాలా అవసరం. బయట దొరికే వస్తువులను తినేస్తుంటారు, అలా కాకుండా స్కూల్ లో ఆకలేసినప్పుడు తినడానికి బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ల లాంటివి పెట్టాలి, ఇంటి దగ్గరనుండి తీసుకెళ్ళిన తిండి పదార్థాలు మాత్రమే తినేలా వారిని ప్రోత్సహించాలి. కర్చీఫ్ వాడటం అలవాటు చేయాలి. టాయిలెట్ కి వెళ్ళిన తరవాత ఎలా ఫ్రెష్ అప్ అవ్వాలో వారికి అవగాహన కలిగించాలి.   టీచర్స్ , క్లాస్ మేట్స్ తో రిలేషన్ .. పిల్లలు మానసికంగా ఎదగడానికి దోహదపడే అంశాల్లో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. పొద్దున్నే స్కూల్ కి పంపించాం, సమయానికి ఫీజులు కట్టాం లాంటివే కాకుండా పిల్లలు స్కూల్ లో తమ క్లాస్ మేట్స్ తో ఎలా మెలుగుతున్నారో కనుక్కుంటూ ఉండాలి,                                            ఎవరితోనైనా శత్రుభావం పెంచుకుంటున్నారా..?, టీచర్స్ తో ఎలా మెలుగుతున్నారు , అన్న విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి. బర్త్ డే పార్టీలు సెలెబ్రేట్ చేసి తన ఫ్రెండ్స్ ని ఇన్వైట్ చేయడం లాంటివి చేస్తే పిల్లల్లో తోటివాళ్ళతో కలివిడిగా ఉండే అలవాటు అవుతుంది. స్కూల్ నుండి తిరిగి వచ్చాక పడుకునేంత వరకు.. స్కూల్ నుండి తిరిగి రాగానే పిల్లలను గమనించాలి, ఇదివరకటి లాగే ఉత్సాహంగా ఉంటున్నారా..? లేక స్కూల్ పట్ల భయం లాంటివి పెట్టుకుని ఒత్తిడికి గురవుతున్నారా..? కొందరు పిల్లల్ని అడిగినా చెప్పకపోవచ్చు. మనమే కనిపెట్టాలి. హోం వర్క్ చేసేటప్పుడు వారి దగ్గరగా కూచుని వారికి వచ్చే డౌట్స్ తీరిస్తూ, హోం వర్క్ ఎక్కువగా ఉంటే స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వకుండా వారితో కబుర్లాడుతూ , మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకునేటట్లు చేస్తూ, మొత్తానికి చదువు విషయంలో వాళ్ళు ఒంటరిగా ఫీల్ అవ్వకుండా, యు ఆర్ ద బెస్ట్ అని ప్రోత్సహించాలి. పిల్లల్ని మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్ది, వారిని ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చగలిగే విద్య, బాల్యం పట్ల శాపం కాకూడదు. స్కూల్, క్లాస్ మేట్స్ , టీచర్స్, హోమ్ వర్క్ పిల్లల రొటీన్ జీవితంలో కీలక అంశాలు, పిల్లలకు వీటితో సత్సంబంధాలు ఉండేలా జాగ్రత్తపడాలి. అవే వారి బంగారు భవిష్యత్తుకు నాంది.            

Communication skills in kids

  పిల్లల్లో కమ్యూ నికేషన్ స్కిల్స్ Communication skills in Kids                 మనషిలో వ్యక్తిత్వ వికాసానికైనా, సమాజంలో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు సాధించాలనుకున్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది కమూనికేషన్ స్కిల్స్ , ఏం మాట్లాడాం అనే దానికన్నా , ఎలా మాట్లాడాం అన్న దానికే ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అందుకే ఈ రోజుల్లో చాలా మంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కాని ఈ ప్రయత్నం పిల్లల్లో మాటలు నేర్చుకునే స్టేజ్ నుండే ఉంటే ఇంకా బావుంటుంది. మామూలుగా పిల్లల్లో ఎదుటి వారిని గమనించే లక్షణాలు చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి పుట్టిన నాటి నుండి ఆరేళ్ళ వయసు వరకు తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాల్సి ఉంటుంది. పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా ఎవరూ భాష నేర్పించరు. ప్రతి రోజు ఏదో సందర్భంలో , ఎవరో ఒకరు మాట్లాడుతుండటాన్ని గమనిస్తూ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ టైం లో తల్లి దండ్రులు కొంచెం ప్లాన్డ్ గా ఉండి కమ్యూనికేషన్ పై దృష్టి పెట్టినట్టైతే స్కూల్ అడ్మిషన్స్ దగ్గరి నుండి, భవిష్యత్తులో వేసే ప్రతి అడుగులోనూ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అలవడుతుంది. పిల్లల్లో ఈ కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అవ్వడానికి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరమేమీ లేదు . మొదటి సంవత్సరం : మొదటి సంవత్సరం పిల్లలు మాట్లాడగలిగే స్థాయి కాదు , బిడ్డ పుట్టిన నాటి నుండి సంవత్సరం లోపు మనం వివిధ దశల్లో పిల్లలను అనేక రకాలుగా ఎంకరేజ్ చేయవచ్చు. మీరు పిల్లలతో ఎప్పుడు మాట్లాడినా వాళ్ళు మీ మొహాన్ని చూస్తుండేలా జాగ్రత్తపడాలి. మీరు మీ మొహం లో చూపించే హావభావాల ద్వారానే మీరేం చెప్తున్నారో వారికి అర్థమవుతుంది. పిల్లలు ఇష్టపడి ఆడుకునే బొమ్మలు అస్తమానం వారికి అందుబాటులో ఉండేలా కాక వారికి కనిపించేలా ఉండి, వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ బొమ్మతో ఆడుకోవాలనుకున్నా మిమ్మల్ని అడిగేలా చేయాలి. దీని ద్వారా మాటలు రాకపోయినా తనక్కావాల్సింది ఎక్స్ ప్రెస్ చేసి తీసుకునే గుణం పిల్లల్లో అలవడుతుంది. వారికి తినిపించే ఆహారపదార్థాలను గాని, ఆడుకునే వస్తువులను కాని, ఒకటికి రెండు సార్లు వారి ఎదురుగా నిదానంగా పలకండి, తద్వారా తనకు సంబంధించిన విషయాలపై అవగాహన కలుగుతుంది. సాయంత్రం పూట వారిని ఆడించడంలో భాగంగా రైమ్స్ పాడటం, పాటలు పాడటం లాంటివి చేయండి, 12 వ నుండి 24 వ నెల వరకు పిల్లల్లో ఈ దశ చాలా కీలకమైనది. మన ఇంటి పరిసరాలు, ఆచార వ్యవహారాలూ , ఇంట్లోని మనుషుల మధ్య మధ్య ఉండే బాంధవ్యాలు అన్నింటికీ అలవాటు పడుతుంటారు. సంవత్సరం లోపు పిల్లలది కేవలం పరిసరాలను అర్థం చేసుకునే దశైతే , ఈ దశ తమకేం కావాలో మారాం చేసి మరీ తీసుకునే దశ. ఈ దశలోని పిల్లల్లో అబ్జర్వ్ చేసే గుణం చాలా ఎక్కువ. వారికంటూ పరిక్యులర్ మ్యూజిక్ వినదం దగ్గర్నించి, కార్టూన్లు, వారికి ఇష్టమైన ఫుడ్ లాంటి వాటికి అలవాటు పడుతుంటారు. ఈ దశలో వారిలో కమ్యూనికేషన్ పెరగడానికి తీసుకోవాల్సిన కనీస జాగ్రత్తలు : 1. పిల్లలతో ఎంత వీలయితే అంత టైం స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. 2 వారితో పాటు మీరు కూడా ఆడండి, తద్వారా పిల్లలు మీకు మరింత దగ్గరయ్యే అవకాశం ఉంది. 3. వారిని మీతో పాటు కూర్చోబెట్టుకుని నీతి కథలను చదివి వినిపించండి.              4. రోజుకు ఒకసారైనా వారిని బయటికి తీసుకు వెళ్ళి చుట్టూ పరిసరాల గురించి వారికి                                 అర్థమయ్యేలా  చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి. 5. వారు సమాధానం ఇవ్వలేని ప్రశ్నలు వేసి ఇబ్బంది పెట్టకండి. వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న చిన్న చిన్న మాటలకే నవ్వుతూ, వారిని ఎంకరేజ్ చేయండి. 6. వారికేం కావాలో వాళ్ళే డిసైడ్ చేసేలా ప్లాన్ చేయండి. ఉదాహరణకి ' నువ్వు పాలు తాగుతావా? లేకపోతె జ్యూస్ తాగుతావా? ' లాంటివి . అలాంటి చిన్న చిన్న పదాలను పలకడం కూడా వారికి కష్టమేం కాదు. దానితో పాటు వారిలో స్వంతంత్రంగా ఆలోచించే ధోరణి అలవడుతుంది. 7. పిల్లల్లో మాట్లాడే స్థాయి పెరిగే కొద్ది ఒక్కో ప్లేస్ గురించి కాని , వస్తువు గురించి ఎక్స్ ప్లేన్ చేయడం మొదలుపెట్టండి. వాటి గురించి తెలిసినవి చెప్పమని ప్రోత్సహించండి. 8. మీరు ఏ పని చేస్తున్నా, దాని గురించి పిల్లకు తెలియజేయండి. ఉదాహరణకు ' నేను చేతులు కడుగుతున్నాను, ' అన్నం తింటున్నాం' లాంటి వాక్యాలు పలుకుతూ, పిల్లల చేత కూడా పలికించడానికి ప్రయత్నించాలి. వాళ్ళు పలికినప్పుడల్లా మీరు హ్యాప్పీ గా ఫీల్ అవుతున్నారని వారికి అర్థమవ్వాలి. 9. ఏదైనా కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వారికి ఏం నచ్చిందో అడిగి తెలుసుకోండి . 24 నెలల నుండి 36 నెలల వరకు     ఈ స్టేజి లో పిల్లలకు రకరకాల ఆటల్ని నేర్పించవచ్చు. 1. లోటో గేమ్స్, లేదా ఇతర మ్యాచింగ్ గేమ్స్. ఆడించడం. 2. మీరు ఇంట్లో చేసే చిన్న చిన్న పనుల్లో వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేలా చేయడం. 3. పిల్లలతో పాటు కూర్చుని కార్టూన్స్ బుక్స్ ని చదవడం. మీకు ఏది నచ్చిందో ఎందుకు నచ్చిందో వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పడం. 4. వీటన్నింటితో పాటు ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే .. , మీరు పిల్లలతో ఏది చేయించాలనుకున్నా , వాళ్ళు ఇష్టపడి చేసేలా జాగ్రత్త పడాలి. బలవంతంగా చేయించడానికి ప్రయత్నించకూడదు. వాళ్ళు మీకు చెప్పుకునే ఏ చిన్న విషయాన్ని కొట్టి పారేయకూడదు , వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్నది ముందుగానే మీకు అర్థమైనా , దానిని మధ్యలోనే ఆపకుండా ఓపికగా విని వారికి అర్థమయ్యే రీతిలో సమాధానం చెప్పాలి.           మనిషి జీవితంలో బాల్యం మధురాతి మధురమైనదే అయినా , పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వానికి           కూడా పునాది బాల్యమే. కాబట్టి బాల్యం నుండే కొద్దిగా ప్లాన్డ్ గా ఉంటే వారికి మంచి భవిష్యత్తును           ఇవ్వగలుగుతాం .