వినాయకచవితికి బియ్యం రవ్వ ఉండ్రాళ్ళు

 

వినాయకచవితికి బియ్యం రవ్వ ఉండ్రాళ్ళు