సూర్యాష్టకం (Suryashtakam)

 

సూర్యాష్టకం (Suryashtakam)

 

ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం - ప్రసీద మమ భాస్కర

దివాకర నమస్తుభ్యం - ప్రభాకర నమోస్తుతే

 

సప్త్యాశ్వ రథ మారూఢం - ప్రచండం కశ్యపాత్మజమ్

శ్వేతపద్మధరం దేవం - త సూర్యం ప్రణమామ్యహం

 

లోహితం రథ మారూఢం - సర్వలోక పితామహం

మహా పాపహరం దేవం - తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్

 

బంధూక పుష్ప సంకాశం - హర కుండల భూషితం

ఏక చక్రధరం దేవం - తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్

 

తం సూర్యం లోకకర్తారం - మహాతేజ ప్రదీపనం

మహా పాపహరం దేవం - తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్

 

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం - గ్రహ పీడా ప్రనాసనం

అపుత్రో లభతే పుత్రం - దరిద్రో ధనవా స్ఫవేత్

 

అమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్దినే

సప్తజన్మ భవేద్రోగీ - జన్మ జన్మ దరిద్రతా

 

స్త్రీ తైల మధు మాంసాని - యే త్యజంతి రవేర్దినే

నవ్యాధిః శోక దారిద్ర్యం - సూర్యలోకం చ గచ్చతి