గాయత్రీదేవి ధ్యాన శ్లోకములు

 

గాయత్రీదేవి ధ్యాన శ్లోకములు

ముక్తావిద్రుమ హేమనీల ధవళచ్ఛాయైర్ముఖై స్త్రీక్షణైః
యుక్తామిందు నిబద్ధరత్నమకుటాం తత్త్వార్థవర్ణాత్మికాం !
గాయత్రీం వరదాభయాంకుశ కళాః శుభ్రం కపాలంగదాం
శంఖంచక్ర మదారవిందయుగళం హస్తైర్వహంతీంభజే !!

గాయత్రీం వేదధాత్రీం శతమఖఫలదాం వేదశాస్త్రైకవేద్యాం
చిచ్ఛక్తిం బ్రహ్మవిద్యాం పరమ శివపదాం శ్రీపదవ్యైకకోతి !
సర్వోత్కృష్టపదం తత్స వితురనుపదంతేవరేణ్యం శరణ్యం
భర్గోదేవస్యధీమహ్యభి దధతి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్ !!


గాయత్రీం సకలాగమార్థ ఫలదాం సూర్యశ్య జీవేశ్వరం
సర్వామ్నాయ సమస్త మంత్రజననీం సర్వజ్ఞధామేశ్వరీం !
బ్రహ్మాదిత్రయ సంపుటార్ధ కరణీం సంసార పారాయణీం
సంధ్యాసర్వసమానతంత్రపరయా బ్రహ్మానుసంధాయినీం !!

సర్వే సర్వవసే సమస్త సమయే సత్యాత్మికే సాత్త్వికే
సావిత్రీ సవితాత్మికే శశియుతే సాంఖ్యాయనీ గోత్రజే !
సంఖ్యాత్రీణ్యు వకల్ప్య సంగ్రహవిధిః నంధ్యాభిదానా శివా
గాయత్రీ ప్రణవాది మంత్ర గురుణా సంప్రాప్యాతస్మై నమః !!


సౌమ్యం సౌభాగ్యహేతుం సకలసుఖదం సర్వసౌఖ్యం సమస్తం
సత్యంసద్భోగనిత్యం సుఖజన సుహృదయం సుందరం శ్రీసమస్తం !
సౌమంగల్యం సమగ్రం సకల సుఖకరం స్వస్తివాచం సమస్తం
సర్వాద్యం సద్వివేకం త్రిపద పదయుగం ప్రాప్ను మస్త్వత్సమస్తం !!


సహస్రపరమాందేవీం శతమధ్యాం దశావరా
సహస్రనేత్రాం శరణమహం ప్రపద్యే !!


గాయత్రీం ప్రణమామి వేదవపుషా యోంకార రూపావరాం
సావిత్రీం ప్రతిపాదితా మఘపరాం పద్మాసనే సంస్థితాం !
నాదనూపుర భూషితాంఘ్రియుగలాం లాక్షారసౌరంజితాం
యోగాంగైః సముపాసితా మణుతరాం విప్రస్య మోక్షప్రదాం !!

ధ్యేయా బ్రహ్మరమేశ రుద్ర గురుభిభ్రూపాక్షి ధీహేతుభిః
శశ్వద్వైవిక సంప్రదాయ కధనే విద్వద్వ రాగ్రేసదా!
సాపాయాన్ని జసేవకాన్ సృతజనాన్ శక్తాన్ ప్రియాన్వైద్విజాన్
ఫాలే భస్మత్రిపుండ్ర కాంతిలసితాన్ రుద్రాక్ష మాలాధరాన్ !!


రక్తశ్వేత హిరణ్య నీలధవళై ర్యుక్తాం త్రినేత్రోజ్జ్వలాం
రక్తాం రక్తానవ స్రజం మణిగణై ర్యుక్తాం కుమీరీమీయాం !
గాయత్రీం కమలాసనాం కరతలవ్యానద్ధం కుండాం బుజాం
పద్మాక్షీం ఛ వర సన్రజంచ దధతీం సంహాధి రూఢాం భజే !!

బ్రహ్మాణీ చతురా ననాక్షవలయా కుంభంకరైస్స్రుక్సువం 
బిబ్రారుణ కాంతి బిందు వదనా ఋగ్రూపిణీ బాలికా !
హంసారోహణ కేళికాంబర మణిర్బింబాం చితా భూషితా
గాయత్రీహృది భావితా భవతు నస్సంపత్సమృద్ధిస్సదా !!