సూర్య కవచ స్తోత్రము (Suryakavacha Stotram)

 

సూర్య కవచ స్తోత్రము (Suryakavacha Stotram)

 

ఘృణి: పాతు శిరోదేశే సూర్యః పాతు లలాటకమ్

ఆదిత్య లోచనే పాతు శృతీ పాతు దివాకరః

 

ఘ్రాణం పాతు సదా భాను: ముఖంపాతు సదారవి:

జిహ్వాం పాతు జగన్నేత్రం: కంఠంపాతు విభావసు:

 

స్కంధౌ గ్రహపతి భుజౌపాతు ప్రభాకరః

కరావబ్జకరః పాతు హృదయం పాతు భానుమాన్

 

ద్వాదశాత్మా కటింపాతు సవితాపాతు సక్ధినీ

ఊరు: పాతు సురశ్రేష్టో జానునీ పాతు భాస్కరః

 

జంఘేమేపాతు మార్తాండో గుల్భౌపాతు త్విషాంపతి:

పాదౌ దినమణి: పాతు మిత్రో ఖిలం వపు:

 

ఫలశృతి

ఆదిత్య కవచం పుణ్యం మభేద్యం వజ్రం సన్నిభం

సర్వరోగ భయాదిత్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయం:

సంవత్సర ముపాసిత్వా సామ్రాజ్య పదవీం లభేత్