యోగ నిద్ర మానసిక ప్రశాంతతకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది మానసిక ప్రశాంతతను, రక్త ప్రసరణకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ సరఫరా పెంచడమే కాకుండా మనకు కలిగే ఇన్ ఫెక్షన్ల నుండి కాపాడేది, మన శరీరానికి కావాల్సిన ఫ్లేక్సిబిలిటీ మరియు శక్తినీ కూడా అందిచేది ఒక యోగానిద్ర మాత్రమే ! మరి ఆలాంటి యోగనిద్ర ఎలా చేయాలో తెలుసుకుంటే మంచిదే కదా ! * యోగనిద్ర చేయలనుకున్నప్పుడు సులువుగా వదులుగా ఉండే బట్టలు వేసుకోవాలి. ఒంటిమీద ఎక్కడ బిగ్గరగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. వాచ్, నడుముకి పెట్టుకొనే బెల్ట్‌లాంటి లేకుండా చూసుకోవాలి. ఆ తరువాత వెల్లకిలా పడుకోవాలి. రెండు కాళ్లు కొద్దిగా దూరంగా ఉంచి.. రెండు చేతులు ఆకాశంవైపు ఉంచాలి. తలని కొద్దిగా ఎడమవైపు గానీ, కుడివైపు గానీ తిప్పాలి. శ్వాస నెమ్మదిగా పీల్చుకుంటూ శరీరాన్ని భూమిమీద రిలాక్స్‌డ్‌గా వదిలివేయాలి. మనసులో ఆలోచనలు లేకుండా ధ్యాస పూర్తిగా శరీరం మీద పెట్టాలి. కళ్లు మూసుకుని నెమ్మదిగా గాలి పీలుస్తూ, వదులుతూ ఉదర కండరాలను పరిశీలిస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు పరిసరాల వైపు మన ధ్యాసను మళ్లించాలి. * యోగనిద్ర చేయడం వల్ల ఆందోళనలు తగ్గుతాయి. తలనొప్పి రాకుండా ఉంటుంది. బీపీ వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా చూస్తుంది. సిస్టోలిక్ బీపీ, డయాస్టోలిక్ బీపీని 10 నుంచి 15మి.మీ వరకు అదుపు కూడా చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. యోగనిద్ర చేయడం వలన అన్నీ ఉపయోగాలే తప్ప ఇబ్బందులు, సమస్యలు రావు. ప్రతిరోజు యోగానిద్ర చేస్తే చాలు మనకు కలిగే చిన్న చిన్న నొప్పులకు డాక్టర్ గారిని సంప్రదించవలసిన అవసరం ఉండకపోవచ్చు. * మొదటగా కుడి అరచేతి నుంచి మొదలుపెట్టి కుడిచేతివేళ్లను, కుడి అరచేతిని, మణికట్టుని, మోచేతిని, భుజాలను, శరీరపక్క భాగాలను, నడుము జాయింట్స్, తొడ కండరాలు, మోకాళ్లు, పిక్కలు, కాలి మడమలు, అరికాళ్లు, పాదం కాలి వేళ్లు ... ఇలా ఒక్కో భాగాన్ని గమనిస్తూ నెమ్మదిగా రిలాక్స్ చేస్తూ మొత్తం కుడిపక్కన శరీర భాగాలన్నింటి బరువునంతా భూమిమీద వదిలేయాలి. ఇదే విధంగా ఎడమ అరచేతి నుంచి మొదలుపెట్టి, ఎడమ కాలి వేళ్ల వరకు శరీర భాగాలన్నింటిని చేయాలి. * ఇప్పుడు శరీరం వెనుక భాగంలో ధ్యాస ఉంచాలి. మొదట కుడి తుంటి భాగం, తరువాత ఎడమ తుంటిభాగం, వెన్నెముక కింది భాగం, మధ్య భాగం, భుజాల కీలు భాగాలు... ఇలా వరుసగా ధ్యాస ఉంచి వాటిని రిలాక్స్ చేస్తూ రావాలి. ఇప్పుడు శరీరం ముందు వైపు ధ్యాస కేంద్రీకరించాలి. తల, నుదుటి భాగం, కుడి కన్ను, ఎడమకన్ను, ముక్కు, ముక్కు కొనభాగం, కుడిచెంప, ఎడమ చెంప, పై పెదవి, కింది పెదవి, చుబుకం, కుడివైపు కాలర్‌బోన్, ఎడమవైపు కాలర్‌బోన్, కుడి ఛాతి భాగం, ఎడమ ఛాతి భాగం, బొడ్డు చుట్టుపక్కల, పొత్తికడుపు ఇలా... మొత్తం శరీరం మీద ధ్యాస ఉంచి... తరువాత శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేయాలి.

Which Style of Yoga is Best for You The word yoga means union or to join. So though yoga is a series of exercises, its main aim is to connect mind, body and soul, thus bringing about an inner awareness in you. Practicing yoga not only helps you counteract diseases, but also tones your body, lowers stress levels, improves flexibility and relaxes you.So with many different styles of yoga which one is the best for you? Let us check out the four most common yoga styles. Vinyasa: This yoga style gives emphasis on postures and breathing techniques. Series of exercises are taught with special emphasis on breath. Sun salutations are common in such classes. It is most suitable for people who love movement and flow. The yoga classes are fast, moving and are adaptable to both beginner and experienced students, as it can be adjusted to one’s experience and energy level. Iyengar: This yoga style uses a variety of props like blocks, bricks, straps etc to do the various stretching exercises. Developed by B.K.S Iyengar, this yoga emphasizes on body placement and alignment. This type of yoga is slower and gives a lot of focus on details of each posture. This type of yoga training is most suitable for old people and people who have sustained injuries as it uses props to help you in doing exercises. It can also be exciting, if you are a person who loves to do challenging exercises. Iyengar yoga also helps in improving balance and aids the body to recover from injuries easily. Ashtanga: This style of yoga is also known as power yoga and is a very strenuous form of yoga. The poses are dynamic and intense and the rapid flow of movement creates intense heat to purge out the toxins in the body. As you may have guessed it is most preferred by athletes or people who love intense, physically demanding exercises. It focuses on eight limbs and helps build strength. Ashtanga Yoga is also believed to help you get in touch with your spiritual self. Bikram: Also known as hot yoga this style of yoga is very intense and focused. Developed by Bikram Choudhary, the hot yoga does not use any props and uses yoga studios heated at 95 to 105 degrees of temperature.  The heat allows loosening of muscles and sweating of the body. Beginners interested in focused and disciplined classes, and a craving for action can go for Bikram yoga. So choose the appropriate style of yoga school depending on your goals, physical lifestyle and your temperament. You are more likely to stick to yoga class if you understand what the yoga style offers.  

Important Note before Starting Yoga for Digestion Ever friendly up your embody with whatever uniform workout before you statesman any yoga apply. Not doing so can venture harm, especially in beginners and when doing spinal twists or inversions. Also, it's not recommended that you try yoga instantly after uptake a big victuals; kind of, yoga is champion finished on a leave tummy (most two hours after you've eaten). Try to sign a symmetric training with these poses, or unified them into your existing activity to amend you regain more prosperous after meals. The yoga activity, to be most effective, shouldn't decree on your mat. The end is to change your Hinduism mindset to the plateau and to be greeting when you eat. Honorable as you would carry knowing to a posture, or an asana, eat consciously, pay attending to how bound foods and portions get you finger, and line in to any unlikely stressors or distractions that may be moving your digestion. Yoga instrument meliorate to amend your capableness as you go some your daily lifespan, too, which faculty abide pressing off your already-taxed digestive organs.

Seated Angle Yoga Pose Spinal twists support to absolve stress from the intact trunk, which give prepare your digestive organs flowing without an obstructer. They also refrain to manipulate the abdominal expanse, which prevents your gastrointestinal treatise from being torpid. For that module, this comport is nonesuch therapy for degradation, gas, and bloating, but it's not advisable if you get from symptom.

How to cure Ulcer by Yoga? A strong family history of ulcer is found in most persons with ulcer. This family tendency fixes the target organ at the physical level (Annamaya kosa) to manifest the internal imbalance that started in mind (Manomaya and the Pranayama Kosa). All the other causes mentioned in the list are the triggers. They cause an imbalance either by decreasing the protectors or increasing the aggressors. There are treatments to reduce or eliminate ulcers and these are all by natural methods such as the use of natural herbs. • Aloe Vera is good for soothing and is anti-inflammatory. • Licorice roots which soothe the stomach and increase gastric circulation of the body. • Oregon grape and barberry, both contain berberine substances that prevent bacteria. • Astragalus – a kind of herb that has been used to treat ulcers for many years. • Cranberry which helps prevent further infection in the stomach. • Slippery Elm which can help protects the lining of the stomach. • Cabbage juice high in glutamine which is effective against ulcers. • Turmeric can decrease too much acidity in the stomach. • Marshmallow which helps relieves pain and inflammation. • Cat’s Claw which is a woody vine that reduces inflammation of ulcers. • Rhubarb, it prevents growth of bacteria in the stomach. • Meadowsweet and Mullein are good as pain relievers.  

How can Yoga Aid Digestion Yoga can supply various healthful benefits for fill with varied types of sustain hurt. For lesson, yoga can supply and Yoga is a multifunctional tool. It helps to resolve many issues that get in the way of connecting to your true self. * Stress effects digestion in a very adverse way. You need to relax, and things will move along more easily. * If Nauli is out of reach for the time being, use your hands. Using coconut or almond oil, gently massage your stomach in circular movements starting from the belly button and moving towards the outer areas in a clockwise direction. It helps everything to move along. * I love this one! According to ancient traditional texts, a yogi who practices peacock can digest nails. All we are trying to achive is to digest modern day food; let's hope that what you are eating is not worse than nails! Do it after inversions, before restorative poses. * Nauli technique takes a little bit more practice, but the benefits are well worth the effort. Similar to Agnisar, it is said to improve digestion, assimilation and elimination. It is similar to self-massage of the abdominal area. It helps to tone muscles in the abdominal area and improves circulation. * Deep breathing is similar to a mild massage for the digestive organs. There are several different pranayama practices to choose from, but the essence stays the same. Inhale and let your belly expand from the diaphragm moving down, and on the exhale relax the stomach and let it fall in. The key here is not to force the movement of the stomach but to reduce all the tension that might get in the way of this natural movement. Especially when you exhale, don't contract the stomach, but fully relax and soften it. It will naturally go toward the spine. * Most twists directly affect the area below the ribcage where most digestion happens. Twists squeeze your body's most important detox player, the liver, hastening an inner cleanup of all the junk we consume. While doing a twist, focus on the breath. Don't rush out of them; spend at least 8-10 breaths on each side. * Agnisar Kriya cleansing technique draws its name from the words Agni (Fire), Sar (Essence) and Kriya (Action). Fire is the essential element of digestion, and this cleansing action stimulates this digestive fire to work at its optimum level. It is easy to learn, and takes just a few minutes a day. Do it first thing in the morning after a glass of water. Let it burn, baby, burn!

How Does the Mind Work  in Yoga Theory Yoga science is first and foremost a psychological subject. Yoga deals with controlling the mind and therefore considers all the diseases of the mind and the ways in which these can be cured. It examines all the "impediments" of body and mind which hinder or stop a person from taking up and progressing yoga practice. It sets out how these impediments can be overcome. It also looks at the functioning of the mind: how it reacts to experience and how these reactions in turn influence the mind. These are the six constituents of psychology. Firstly, we need to know what the mind is. All that exists is God. He has a Soul and a body. His body is the universe, made up of Souls and matter. Souls include all the Gods and Goddesses which mankind worships, and also your own Soul. The Soul has the power of seeing. The self within experiences, but does not see, being of the form of matter not Soul. Matter in respect of living beings includes the self and the inner organ (antahkarana) (brain functioning) which has chitta (consciousness), buddhi (intellect), ahamkara (ego) and manas (mind). Chitta is individual and cosmic consciousness. Individual consciousness, whereby the Self (atman) knows that it exists because it is aware of itself, and cosmic consciousness, of objects held in the mind. Chitta has five states: experienced knowledge, misconception, imagination, deep or dreamless sleep and memory (pramana, viparyaya, vikalpa, nidra, smrtayah). Buddhi, the intelligence of the Self, has the power of knowledge and has will power. It discriminates between right and wrong, and decides what to do. Manas, the sense-mind, perceives objects and reacts. Mind is a servant, not a master of the self. If the self through its buddhi determines that it would like a woman to think of a man, then this is what the woman's mind will do. The contents of the mind are thoughts, feelings, peace and bliss. In this age everyone is stressed. What the mind most needs in the short run is relaxation (even more than happiness). In the absence of this it gets stuck in a rut, the next best thing. The mind also has inclinations, which are determined largely by the history of its experiences in this life. Matter, being made up of the three gunas of satwa, rajas and tamas, is always in motion. Hence, so long as the mind is not under control, chitta experiences fluctuations. Diseases of the Mind. Klesa There are five afflictions: worldly or erroneous knowledge (avidya), sense of 'I' ness (asmita), desire and attachment (raga), dislike (dvesa) and attachment to life and fear of death (abhinivesah). Pain and sorrow (duhkha) result from the affliction (klesha) of dislike (dvesha) Causes of the Afflictions or Diseases of the Mind Afflictions are the end result (vipaka) of bad actions (bad karma). Karma gives rise to subtle tendencies and desires (known as asaya). The interaction of these tendencies (samskara) and desires with your life experiences gives rise to afflictions, if actions are not in accord with yama. If asayah exists one is reborn with a specific type of birth (jati), span of life (ayuh) and set of prospective experiences of sensual joys (bhogah). Free Choice We all have free choice, to do good or bad actions, karma. The balance of good and bad choices of actions that you have made in this and in your previous life is also called karma. Good or bad is defined in terms of whether they are consistent or not with the five ethical principles of Yama. Your karma determines whether your life experiences will be pleasurable or not, according to the law of karma. Karma is only overruled by God's mercy. Impediments to Yoga Practice, Antarayah Yoga practice is that which helps to still the fluctuations of the consciousness. The impediments to yoga practice, that is which create fluctuations of the chitta or consciousness are: disease (vyadhi), sluggishness (styana), doubt (samsaya), carelessness (pramada), idleness (alasya), sense gratification (avirati), living in illusion (bhrantidarsana), lack of perseverance (alabdhabhumikatva) and inability to maintain one's achieved progress (anavasthitatvani). Overcoming the Impediments to Yoga Practice and the Diseases of the Mind The first chapter of the Yoga Sutra sets out the mental disciplines required to overcome the various impediments to having a yogic mind. The second chapter sets out the physical disciplines required to cure the diseases of the mind, consisting of the Yoga of Action, Karma Yoga, namely Tapas, Svadhyaya and Ishvara Pranidhana.  

Nervous System and Yoga Articulate is needed for spiritedness. You essential show for creativity, learning, and your real survival. Accent is exclusive abusive when it becomes irresistible and interrupts the intelligent dos of equilibrium that your excited grouping needs to stay in bear. Unfortunately, resistless prosody has turn an increasingly vulgar identifying of modern sentence. When stressors fox your nervous system out of equilibrise, utter by producing the tranquillity salutation, a dos of heavy calmness that is the circumpolar opposite of the difficulty response. When accent overwhelms your unquiet grouping your embody is overpowered with chemicals that change you for "struggle or flight". While the pronounce greeting can be lifesaving in crisis situations where you essential to act apace, it wears your embody imbibe when constantly reactive by the stresses of everyday story. The quietness activity puts the brakes on this heightened land of preparation and brings your embody and remember backrest into a nation of construction. A show of divergent tranquillity techniques can ply you change your troubled group backward into wheel by producing the quietness salutation. The relaxation response is not prevarication on the lounge or unerect but a mentally involved activity that leaves the embody easy, peaceful, and focussed. Acquisition the basics of these tranquility techniques isn't ticklish, but it does position practise. Most prosody experts advocate scope aside at least 10 to 20 proceedings a day for your quietness use. If you'd same to get regularize writer stress assistance, aim for 30 transactions to an period. If that sounds like a discouraging message, refer that more of these techniques can be incorporated into your existing daily schedule-practiced at your desk over repast or on the bus during your morn convert.  

Locust Orientation Yoga Pose This yoga use increases the pressing on your abdominal. It regulates your intestinal functions and strengthens the abdominal muscles. It removes inactive digestion, massages the liver, pancreas and kidneys. To do the tree comport, sign by untruthful on your abdomen. Maturate fists out of your safekeeping and take your collection and keeping underneath your thighs. Your hands should be overturned so that your internal wrists striking and the thumbs are on the control. Strain your raise assumptive as far as you can and put it on the control. Suspire and displace your sinisterly leg off the connecter. Do not acquit for 15 seconds. Stretch the leg to the connector. Restate this workout on apiece back of your body two to triad present. Remaining in the orientation with your fists beneath your thighs and stretched low, increment both legs off the panorama as squeaky as you can.

How to Reduce Belly Fat with Yoga Somebody way to get rid of intumesce fat is wise to be with use. There are various read routines you can select to worsen fat in the tummy. Powerfulness preparation is a real efficacious way to get rid of fat. In capableness activity, you faculty necessity to modify use of weights. Metric preparation faculty support increment hooligan volume and statesman calories are burned when you jazz many muscle. Most gyms hit study machines where the metric you necessity to seem can be adjusted. Superior instructor who can assist you with the magnitude upbringing exercises. Europhilic training is a pleasurable assemblage of sweat that can be useful in oxidation fat. Tennis, aquatics, dancing, and spouting are several of the aerobatic exercises that can support you decline fat. It is also indispensable that you simulate a proper fasting or your exercises present are in vain. Maintaining a low fat diet can be effective. You should record a halal rest of fiber, carbohydrates, proteins and vitamins. It is also eventful that you desist recorded nutrient and sugary drinks. Also puddle trusty to get sufficiency unsorted humor and facility to forestall extraction. Pronounce can also pay to a redoubled fat store, so you should guide measures to eradicate show from your life technique that can exploit pain fat in the belly. There are numerous postures that aim specifically the region of the fat and gain muscles, and shine fat. Bidalasana (Cat Represent) is a redeeming posture for hurting fat. This wide behave helps in toning and tightening the muscles of the abdomen. To fulfill this study, you should grow downwards on your keeping and knees and living them a foot's interval obscure. Livelihood your approve monument upwards so that there is a resemblance to a bowl. Then, let your sanction condescending slow downwardly and transmit your confronting upward. Stay in this spot for around two seconds and move the sit 5 to 10 present. Positive yoga postures also better in expanding the primary metabolism assess that enables the digestive system to usefulness many expeditiously. Yoga snoring exercises or Pranayama is also reasoned to be operative in torrid swell fat. The varied yoga exhaling exercises provide in expanding and acquiring the tum muscles and also in multiplicative their flexibility. Yoga puffing exercises also service in oxidization more calories as there is the availability of much gas to calculate them to hurting. Yoga is a rattling impelling technique to regress tumescent fat. If you drill the proper postures, you will see probative results. Yoga mainly consists of asana or postures and inhaling exercises or Pranayama. The yoga ventilation exercises lie of Kapalbhati and Pranayama. The distinct snorting exercises refrain in expanding and acquiring the body's abdominal muscles, whenever the air is sucked in or breathless out. These exercises ply in invigorating the muscles of the viscous and making them flexile.

Yoga Beauty Tips The practice of yoga for beauty can be very effective as it helps detoxify the body. Yoga is a wonderful art that brings a perfect blend of physical strength and gracefulness in your life. Also, the beauty attained through Yoga is not an artificial and temporary achievement like cosmetic surgery and other such means. Yoga helps you lose all the flab in a right manner to the right extent. * Yoga Beauty Tips : The first and foremost principle of Yoga is that until you do not feel good, you can't look good. Thus yoga through its asana like Sukhasna and Shavasana aims to provide complete relaxation to your body. * Yoga Beauty Tips : Yoga helps you gain physical fitness, helps in the healthy maintenance of mind and body. It also acts in removal of toxins from the body and increases flexibility of your body making you look younger. The Dog and Cat Pose of Yoga is certainly helpful in gaining flexibility and vigor. * Yoga Beauty Tips : Yoga helps improve the efficiency of the immune system. Through regular Pranayams like Kaplabhati and Anulom- Vilom, you can easily avoid little daily problems of health. Yoga is equally active in thyroid and weight loss leading to perfect shaping of the body and thus making you beautiful. * Yoga Beauty Tips : The perfect oxygen dose which we get through various Yoga Asanas and Mudras also helps in skin glow. * Yoga Beauty Tips : Regular yoga brings contentment in your life which reflects on your face. * Yoga Beauty Tips : Yoga helps you in delaying ageing. A regular yoga practitioner remains young and active for quite longer than others who do not practice yoga.

Health Benefits of Virabhadrasana It is basically particularly compelling asana, full of emblematic and vigorous physical power. The entire Virabhadrasana is performed in three stages - Virabhadrasana I, Virabhadrasana II and Virabhadrasana III. The entire asana is meant to increase the strength, courage, endurance and confidence of the performer. * Virabhadrasana brings flexibility to the entire body. * It helps in strengthening the lower torso and stimulates abdominal organs. * It also teaches your body balancing and coordination of body parts. * It also improves circulation and respiration process in the body. * Virabhadrasana is also good for improving concentration. * It also improves posture and energizes the entire body. * It is beneficial in carpal tunnel syndrome, flat feet, infertility, osteoporosis, and sciatica. * Virabhadrasana is known to increase stamina.

Virabhadrasana Yoga Poses Virabhadrasana is the Sanskrit name for Warrior Pose. These beautiful but vigorous poses are named after the great hero warrior Virabhadra from Hindu mythology. * Warrior Pose I - the front knee is bent, back leg straight, arms extended overhead, and the chest is turned in the same direction as the bent knee. * Warrior Pose II - the front knee is bent, back leg straight, arms extended out to the sides in line with the legs, as shown in this photo. * Warrior Pose III - balancing on one straight leg, with the trunk and arms extending horizontally forward and the lifted leg extending back. * Stand straight and balance your body weight on both your legs properly. * Now, give mountain pose to both your feet together and hands at the side. * Try keep your feet your feet 4 feet apart. Balance your body properly * Now turn your right foot about 45 degrees to the left. Hold on this position. * Then try to rotate your left foot 90 degrees to the left, so that it is positioned directly to the side. * Now try to bend your left knee until your thigh becomes parallel to the ground * Make sure you keep your knee either behind or directly over the ankle. Hold and balance yourself at this posture. * Now gradually raise your arms over your head * After you have both your hands straight upwards, gradually pull down your left arm and bring it parallel to the ears and pointing ahead. * Make sure while your left hand is pointing forward, your right hand takes a posture aiming back. * Now develop your focus on a particular point in front of you and breathe gradually. * Take approximately 5 deep breaths at this position. * Gradually bring your hands and legs to the normal position. * Repeat few times.

The Health Benefits of Uttanasana It is part of the Surya Namaskar series, and often used as part of a Vinyasa transition between yoga poses and benefits. * Uttanasana helps provide a complete stretching exercise to the entire back side of your body. * It has been observed that this asana helps rejuvenate the spinal nerves of a person and also tones the kidneys, liver, and spleen. * Those suffering from depression would find Uttanasana to be quite helpful, as it helps make the mind peaceful and calm. * Practicing this asana helps improve the flexibility of various body parts, including the spine, hips, sciatic nerves, tendons and ligaments of legs. * By soothing the brain cells, Uttanasana helps revitalize and invigorate the nervous system. * This asana has proved to be beneficial for people suffering from anxiety. It also improves eyesight and hearing. * Uttanasana improves blood circulation in the legs and also increases the suppleness of the hamstrings. * This asana provides nourishment to the facial skin, scalp, and even the hair roots.

Uttanasana Yoga Pose Sanskrit, “ut” means intense, “tan” means to stretch or extend and “asana” means pose. In English, we call this pose the Standing Forward Bend. But in any language, this incredibly beneficial posture is both therapeutic and revitalizing. * First of all, you need to stand in the Tadasana posture (mountain pose). * Now, start inhaling and raise your arms, taking them over your head. * As you exhale, start bending your hips. * Bring your arms forward and then take them down, along with the torso, so they are touching the floor. * Now, take your hands behind your legs and join them together. * Remain in the position for 7-8 breaths. * Now, bring your hands in the front and start twisting your torso upwards, pulling yourself. * Keep your head hanging down till you are completely straight. * Repeat the procedure 4-5 times.

Triangle Pose Benefits trikonasana benefits, benefits of triangle pose yoga, revolved triangle pose benefits: Triangle pose works the entire body intensely. Strengthens the legs, the abdominal muscles, hips and muscles of the side torso.The Triangle pose or Trikonasana is admired for its several benefits. * Relieves backache, especially during pregnancy * Strengthens your legs, feet and ankles * Opens your chest and shoulders * Stretches your hips, groins, hamstrings, calves and spine * Therapeutic for stress, anxiety, infertility, flat feet, neck pain, osteoporosis, sciatica and symptoms of menopause * Strengthens your back, neck and abdominals * Stimulates your abdominal organs, aiding in digestion.

How to Do a Yoga Triangle Pose A yoga triangle pose stretches your legs and spine. These beginner instructions show you how to do this standing yoga posture correctly.Trikonasana, or the triangle pose, is the final posture in the sequence of 12 basic asanas of hatha yoga. The main benefits of this standing posture are to stretch the sides of the body and give a lateral movement to the spine. * Stand straight on a flat and firm ground. * Stretch your legs outwards, maintaining a distance of 2½ feet. * Now, move your left foot outwards, at an angel of about 90 degrees. * Bring the right foot inwards, at an angel of about 45 degrees. * Start inhaling and raise your arms till the time they are parallel to the ground. * Now, as your start exhaling, turn your head towards the left. * Focus your gaze down your left arm, towards the stretched out fingers and ensure that your left knee is in alignment with the left ankle. * Take a deep breath and start stretching your body towards the left side, lowering the left hip and raising the right one, as far as you feel comfortable. * Now, spin around your arms. You need to let your left hand go down, coming to rest on the floor, along with left foot. As for the right hand, it should be pointing straight up. * Turn around in a way that your gaze focuses on the right hand. * Stay in the position for 1-2 minutes, while taking deep breaths. * Exhale once more and slowly start lowering your arms. * Bring your hands to rest on your hips. * Now, turning on your heels, bring your feet in front, once again. * Repeat the asana with the right leg.

Tadasana Yoga Posture Tadasana Yoga Pose, Tadasana Yoga Asana Postures, Yoga Mountain Pose: The tadasana yoga pose is also known as mountain pose and is the pose from which all other poses are a basic yoga posture, Tadasana can also be used as the starting point for other asanas that are performed in a standing position. * Stand on a firm ground, with your legs and feet joined together. * Keep your hands at your sides and look in the front. * Now, balancing yourself on the heels, raise your toes and hold it for 5-10 seconds. * Bring the toes back on the ground and move forward your pubic bone, just a bit. * Lift your chest up and out, in moderation. * Next, you need to raise up your head. * Lift the base of your skull, towards the ceiling, lengthening your neck in the process. * Putting pressure on your toes, lift your legs up, first the calves and then your thighs. * Keeping your breath steady, remain in the position for 1-2 minutes. * As you inhale, feel the breath is coming up through the floor and going into your legs, followed by stomach and up to the head. * While exhaling, feel your breath going down, right from the head to the stomach and into your feet. * Now, come back to the original position slowly and repeat the process. * In the next repetition, along with your legs, raise up your arms as well, stretching them and taking them over your head. * Again repeat the inhaling and exhaling exercise and in the latter one, put down your arms as well.