టెన్షను తగ్గుటకు, కనుబొమ్మలు పైకెత్తి ఫాలంలో ముడుతలు పడునట్లు చేసి, 5 సెకండ్ల సేపు అలానే ఉంచాలి. నాలుగైదు సార్లు యీ విధంగా చేయాలి. శ్వాస సామాన్యంగా వుండాలి.