ప్రథమ తాంబూలం

ఇళ్ళ స్థలాలకోసం రీజనల్

Jun 6, 2013

పెరట్లో తాచుపాము

ఉదయం ఆరుగంటల సమయం

Jun 5, 2013

ఓటమిలో గెలుపు

నేను తల్లిదండ్రుల చాటు బిడ్డను

May 29, 2013

నొప్పింపక తానొవ్వక

చిన్నబుచ్చడం సహించలేక అతగాడు

May 23, 2013

సెల్లు సొల్లు

విశ్వనాధం భోరుమని ఏడ్చాడు

May 16, 2013

అర్జునుడూ - అనసూయమ్మా

కుట్టుపనుల విషయంలో ఆమెది

May 14, 2013

అభిమాని

అభిమానంతో మీకు

May 7, 2013

దొంగతనాలు బంద్

దొంగతనాల గురించి రకరకాల

Apr 26, 2013

తొలిప్రేమ

ఒకప్పుడు ఒకరికోసం ఒకరుగా

Apr 25, 2013

పాపం జంబులింగం

పేరుకు ముందు తన

Apr 16, 2013

నలిగిన పసి రెక్కలు

భర్త చనిపోయిన తరువాత

Apr 13, 2013

ఆడపిల్లనమ్మా

మనదేశ జనాభాలో స్త్రీల

Mar 30, 2013

జీవనరాగం – కలలతీరం

ఆవిడ నిర్లక్షంగా వదిలేసి

Mar 30, 2013

దిశమారిన లక్ష్యం

తల తిప్పి నా వైపు చూసి

Mar 30, 2013

కాపురం అంటే ఇదీ

అప్పటిదాకా ఉన్న ఊరు వదిలి

Mar 30, 2013

ఆరోజు వస్తుంది

చీకటి పడిపోయింది. కాస్త భయంగానే ఉంది కౌసల్యకి ఆ చీకట్లో. వీధి దీపాలు వెలగట్లేదు. దానికి తోడు అమావాస్య. అసలు చిన్నప్పటినించీ భయస్తురాలే

Nov 30, -0001