కథలు

పిట్ట తెలివి...

మామిళ్ళపల్లిలో పెద్ద మర్రి చెట్టు ఒకటి ఉ...

తెలివైన కోరిక...

చాలా కాలం క్రితం ఒక రాజుగారు ఉండే-వారు. ...

నక్కయుక్తి...

ఒక ఊరికి చివర్లో రైతు ఉండేవాడు. ఆయన ఇల్ల...
కవితలు

చీలిక...

చీలిక...

ధైర్యమే ఆయుధం...

ధైర్యమే ఆయుధం...

మనుగడ ఎక్కడ?...

మనుగడ ఎక్కడ?...
హాయిగా నవ్వుకోండి

భరించేవాడే భర్త...

భరించేవాడే భర్త...

వెతకబోయిన తీగ...

వెతకబోయిన తీగ...

మొద్దు నిద్ర...

మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం

డబ్బుల పర్సు గోల...

బడిలో పిల్లలంతా కలిసి మ్యూజియం చూద్దామని...

విరబూసిన పువ్వులం...

విరబూసిన పువ్వులం చిరునవ్వుల బాలలం లోగ...

మంచితనం...

అడవిలో ఎలుగుబంటి ఒకటి ఉండేది......
ఈపేజీ మీకోసం

ధైర్యం నింపే అక్షరం...

ధైర్యం నింపే అక్షరం...

చిక్కని కవితా రూపం అ...

మంచి కవిత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మధన ప...

గుంటూరు శేషేంద శర్మ ...

గుంటూరు శేషేంద శర్మ పరిచయం...