కథలు

ఎవరు దాత.....

రామచంద్రాపురంలో రామయ్య, సోమయ్య అనే ధనిక ...

నీతి చంద్రిక...

గంగా నది ఒడ్డున పాటలీ పుత్రం అనే పట్టణం ...

ప్రమోషన్...

మళ్ళీ అదే సమస్య. ఆనాడు యెదురైన అదే విధమై...
కవితలు

రాజకీయ రాబందులు...

రాజకీయ రాబందులు...

చీకటి శిలలు...

చీకటి శిలలు...

మొదలెడతాను...

మొదలెడతాను ...
హాయిగా నవ్వుకోండి

భరించేవాడే భర్త...

భరించేవాడే భర్త...

వెతకబోయిన తీగ...

వెతకబోయిన తీగ...

మొద్దు నిద్ర...

మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం

చిలుకతో స్నేహం...

ఒక అడవి అంచున చెన్నప్ప అనే బోయవాడు ఒకడు ...

డబ్బుల పర్సు గోల...

బడిలో పిల్లలంతా కలిసి మ్యూజియం చూద్దామని...

పిచ్చుక కోపం...

"ఎలుకా, ఎలుకా! నువ్వు నాకోసం రాణిగారి బట...
ఈపేజీ మీకోసం

భారతవర్ష.. పూలబాల వి...

బహుభాషా కోవిదుడు పూలబాల రచించిన 1265 పేజ...

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ...

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా వారి 100వ ప్...

ఆమె అక్షర వనమాలి...

రచన అంటే ఏమిటి? రచయితలు ఎవరు? ఫలానా వారే...