స్వశక్తితో గెలిచి నిలిచిన స్త్రీశక్తి దుర్గ డింగిరి..