వార్మప్ ఎక్సర్‌సైజ్ తప్పనిసరి

ఏ ఎక్సర్‌సైజ్ చేయాలన్నా ముందుగా వార్మప్ ఎక్సర్‌సైజ్ చేయడం తప్పనిసరి. సున్నితంగా వుండే మహిళలు ఎక్సర్‌సైజులు ప్రారంభించే ముందు వార్మప్ ఎక్సర్‌సైజులు తప్పనిసరిగా చేయాలి. అలాంటి వార్మప్ ఎక్సర్‌సైజ్‌లు ఎలా చేయాలో ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్ పౌలోమి వివరిస్తున్నారు చూడండి...