Facebook Twitter
చాలా తెలివైంది

రమేష్ : మా టైగర్ చాలా తెలివైంది అని చెప్పాడు.
సురేష్ : ఏంటో దాని గొప్పతనం? అంటూ ప్రశ్నించాడు.
రమేష్ : పొద్దున్నే నాకు పేపర్ తెచ్చిస్తుంది
సురేష్ : ఇదీ విశేషమేనా... అన్ని కుక్కలూ చేసేదేగా
రమేష్ : కానీ మేం పేపర్ వేయించుకోముగా!