కథలు
అనగనగా ఒక ఊళ్లో అమాయకపు రైతు ఒకడు ఉండేవా...
చాలా కాలం క్రితం ఒక రాజుగారు ఉండే-వారు. ...
చేత్ సింగ్ ఒక రైతు. అతను పెద్దగా చదువుకో...
కవితలు
తిమిరాన్నంతా తన వద్దే దాచేసుకొని ప్రపం...
నైనం ఛిన్దన్తి శస్త్రాణి...
ఈ క్షణమెంతో హాయి ...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
అనగనగా ఒక రాజుగారు ఉండేవారు. ఆయనకి ఒక పె...
ఒక అడవిలో ఒక కొంగ ఉండేది. ఆ కొంగకు ఒక చి...
అనగా అనగా ఒక అడవి. ఆ అడవిలో ఓ కుందేలు, ఓ...
ఈపేజీ మీకోసం
తేనెటీగా! తేనెటీగా!  తేనె ఇస్తావా? ...
దివిటీల పండుగ టపాసుల పండుగ లక్ష్మిపూజ ప...
అతడు-ఆమె-ఆకాశం ...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne