కడుపుతో ఉన్నప్పుడు తప్పక చేయాల్సినది.. పూర్ణ ముద్ర