యోగాభ్యాసం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

యోగాభ్యాసం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఈనాటి కాలంలో యోగ విద్యకు సైన్స్ సాయం కూడా లభించింది. పలువురు మేధావులు, డాక్టర్లు, నిపుణులు ఈ రంగంలో ప్రవేశించి శారీరక, మానసిక వికాసానికి దోహదం చేసే విధంగా యోగ శాస్త్రాన్ని మలిచి యోగ చికిత్సా విధానం ప్రారంభించి మానవాళికి మహోపకారం చేశారు. ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నారు. అలాంటి యోగాభ్యాసం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. * శారీరకంగా, మానసికంగా సుఖశాంతులు, ఆరోగ్యం పొంది ఆత్మవికాసం పెరుగుతుంది. * ఈర్ష్య, ద్వేషం, అసూయ, ఆవేశం, ఇలా మొదలయిన రాక్షస గుణాలు పోయి ప్రేమ, అనురాగం, ఆప్యాయతలు చోటు చేసుకుంటాయి. * మధుమేహం, ఆస్తమా, రక్తపుపోటు, గుండెనొప్పి, నడుం నొప్పి, మోకాళ్ళ నొప్పి, అజీర్తి మొదలయినా గల దీర్ఘకాలిక రోగాలు నయమై మనిషిని ఉత్సాహవంతులని చేస్తుంది. * యోగాభ్యాసం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం పొందడమే కాదు అందం కూడా పెంచుకోవచ్చు. * యోగాభ్యాసం చేస్తే నిత్య కార్యక్రమాలలోను, ఆఫీసులో చేసే పనుల్లో దక్షత, ఏకాగ్రత, చురుకుదనం వస్తుంది.

read more
హస్త ఉత్తాన ఆసనం

హస్త ఉత్తాన ఆసనం బరువు తగ్గడానికి ఈ ఆసనం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఆసనం చేస్తే బరువు తగ్గడమే కాకుండా ఆరోగ్యంగా కూడా ఉండొచ్చంటున్నారు యోగా నిపుణులు. మరి ఆ ఆసనం ఎలా చేయాలో వేయాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ! హస్త ఉత్తాన ఆసనం : * ఉత్తానమంటే పైకి లేపడం. చేతుల్ని పైకి లేపి చేసే ఆసనం గనుక దీన్ని హస్త ఉత్తాన ఆసనం అన్నారు. రెండు చేతులనూ నిటారుగా ఆకాశమువైపు జతగా సాచి నిదానంగా, నిండుగా ఊపిరిని తీసుకుని లోపల బంధించాలి. ఇదే స్థితిలోనడుము పైభాగము నుంచి అర చేతుల వరకూవున్న శరీరాన్ని వీలైనంత వెనక్కి వంచాలి. * ఈ స్థితిలో చేతులు, భుజాలు, ఉదర స్థానం బాగా సాగడంవలన అవి పటిష్టంగా తయారవుతాయి. పొట్ట సాగడంవలన జీర్ణ శక్తి పెరుగుతుంది. ఊపిరితిత్తులు బలాన్ని పెంచుకుంటాయి. కొవ్వు కరగటం ద్వారా క్రమంగా బరువు తగ్గుతుంది. * ఈ ఆసనం చేసేటప్పుడు ప్రారంభంలోనే వెన్ను పూర్తిగా వెనక్కి వంచే ప్రయత్నం చేయకూడదు. మొదట్లో కొంతమందికి కళ్ళు తిరిగి చీకట్లు కమ్మి కింద పడే అవకాశం ఉంది. అలా జరిగితే మరోసారి ప్రయత్నించేటప్పుడు నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి, కాళ్ళు, పాదాలు తగినంత ఎడంగావుంచి వెన్ను వెనక్కు వంచగలిగే స్థితికి మాత్రమే వంచాలంటున్నారు యోగా నిపుణులు.

read more
Stop Smoking with Yoga

Stop Smoking with Yoga   Yoga postures help stop smoking! Yoga positions and yoga postures have a ton of benefits to physical, emotional, and spiritual health; and it can be a wonderful holistic healing method of quitting smoking. Not only are there essential breathing techniques with yoga that help smokers’ lungs recovery more efficiently, the yoga poses themselves are highly conditioning exercises that work wonders for the body. Ustrasana – Camel Pose Instructions Instructions 1. Come up onto your knees. Take padding under your knees if they are sensitive. 2. Draw your hands up the side of your body as you start to open your chest. 3. Reach your hands back one at a time to grasp your heels. 4. Bring your hips forward so that they are over your knees. 5. Let your head come back, opening your throat. Dhanurasana -Bow Pose Instructions • Lie flat on the floor with the abdomen, chest and chin touching the ground. • Keep your hands on both sides. • Keep both legs a bit apart. • Relax your whole body. • Bend your legs backward and grasp the ankles firmly with your hands. • First raise your chin and then bend your head and neck backwards. The chest should still be touching the ground. • Inhale slowly and pull your legs up. • Keep raising your head, neck, chin, chest, thighs and knees backwards, such that only the navel region is touching the ground • Balance your body on the navel region. • Pull your legs and arms arching your body as much as possible. • Gradually, bring your knees, feet and toes together. • Look up and fix you gaze on the ceiling. • Holding your breath maintain this posture until you feel the strain in your back. • Start exhaling slowly and gradually return to the starting position. These aspects are crucial to the connection of yourself and smoking and will center you and help your body come to the realization smoking is not healthy.  Savasana - Corpse Pose Instructions • First of all, sit flat on the ground, with your back straight and your legs stretched out in the front. • Bend your knees lightly and then gradually lean back onto your elbows, in the process lying down evenly along your spine. • When your back is parallel to the floor, straighten out the legs as well. Moving one of the legs at a time, carefully place them on the floor. Try to place your legs the center of the back of the thighs and calves. • Start to relax slowly, first letting your feet fall out to the sides and then, turning your arms outwards. Rest the arms, on your sides, in such a way that the palms face up. • Stretch the back of your neck and try to rest your head on the center of the back of the scull. • Now, draw your shoulders away from your ears and let them fall back in a comfortable position. • Close your eyes and take several deep breaths, feeling your body become relaxed and the tension go away. • Let go of your body completely and allow your breath to become soft, regular and quiet. • Aiming at one of the parts of your body, let it begin to relax and then move to the other parts. • At the end of the asana, stop relaxing consciously and let you body remain in the peaceful mode, for a few minutes. Give yourself to yoga. Try it. Nothing you lose – other than a nasty habit? You’ll gain much more in the process. Not only will you find yourself again, but you’ll discover a confidence and fresh attitude that was lost in a sea of smoke.

read more
Yoga for Weight Loss

Yoga for Weight Loss Yoga will help you burn more calories per day and get a more lean and strong body.Yoga can support your weight loss goals by giving a healthy direction. Weight gain is the result of leading a lifestyle where you take in more calories than you utilize. Yoga offers a good solution to this problem. Yoga tones the body in a uniformed manner, unlike any " weight loss program" which claims to decrease your butts by this much inches and waist by this much, leading to side effects. Yoga can be practiced at any age to keep the body supple. With all the conveniences of modern life such as washing machine, car, computers we do not use as many calories as we did just a few decades ago. Another big player in the weight gain game is diet. Modern lifestyle includes an abundance of packaged food with appealing food aromas, food colors, spices, refined products and even addictive ingredients. No wonder we find ourselves facing the weight gain dilemma. How can yoga help us get out of the vicious cycle of taking in more calories than we utilize? Listed here are some of the benefits: * Yoga is a natural exercise for everybody. We have been doing yoga right from the time we were babies. * Yoga can give you the energy and enthusiasm to create your weight loss plan and more importantly the inner strength required to stick to the plan. Create a strategy based on clear understanding of your problem. Get help from a Sri Sri Ayurveda and Sri Sri Yoga experts. * Yoga can support your weight loss goals by giving a healthy direction to your life energy. * Balance your body with yoga postures. Some yoga postures, when done correctly, massage the endocrine glands and the digestive system which improves digestion. * You can build your support group at the nearest Sri Sri Yoga class and make friends interested in a healthy lifestyle. * Lastly and most importantly, control how much, how & what you eat with yoga. Regular yoga practice can give you a valuable and unshakeable body consciousness that will help you eat less and help you eat the right food. * Enjoy your first steps to a more healthy and happy lifestyle, enroll yourself to a yoga class right away. Find the right teacher for your level, and get a lean, fit and strong body.

read more
Yoga and Mental Health

  The benefits Yoga bring, let us define what mental health is. Mental health is human ability to face and solve problems and select the correct alternative that results in happiness of mind. * Yoga asanas aid in healing the problem after treatments like psychotherapy and some anti-anxiety medication. Yoga helps one develop a stronger state of mind, thus overcoming fears and preventing the dangers of anxiety. Asanas assisting nervous system should be practiced in this stage. * Depression is continuous stage of mental sadness.It could have serious symptoms like being fatigued physically and mentally, change in appetite, feeling of intense fear or melancholy, irritability, loss of interest in usual activities, changes in sleeping patterns, feelings of guilt and hopelessness, hallucinations, and recurring thoughts of suicide or death. *Yoga is handy in curing one of this problem. You can practice Yoga as a supplement to the treatment. It helps reduce stress and creates a peaceful state of mind. * Yoga postures are developed to promote physical strength, flexibility and balance. Any Yoga posture has cardio/heart benefits associated with it. *Heart rate is frequently up while performing these postures. Between various yoga postures, you also get rest periods. So practicing Yoga postures becomes much easier than doing conventional exercise. * Yoga philosophy teaches us not to be depressed in frustrations. Several Yogic theories are important in this regard. * Yogic exercises divert one's attention from frustrating experiences. Yoga has several methods of tackling mental disorders.

read more
Globalization and Yoga

Globalization and Yoga   Today yoga caters to a cadre of practitioners spanning continents and investigation tens of zillions of adherents. In this two-part playoff, we present address the globalization of hatha yoga with fact connection to Collection and implications of yoga training for musculoskeletal upbeat in antithetic cultures/ethnicities. Bodoni postural yoga started as a fusion of Indweller athletics and elite hatha yoga principles in the old twentieth century, posits Symbol Singleton. Around this minute, yoga was exported to the US from Bharat by Vivekananda and others, experiencing various waves of popularity before incoming at its live omnipresence. As yoga has exponentially grown in the region, it's been re-exported to India igniting a nationalistic fervor, despite umpteen fashionable forms existence inextricably infused with feature cultural norms. "Yoga went to Crockery via America," according to one of B.K.S. Ingra’s superior disciples, Faeq Biria, who routinely trains students in Peking. "They see it from an Denizen repair of scope. At prime, they're attracted by the byproducts: to be pretty, to shorten asymptomatic, quietus symptomless, person a fastidious embody, be agile, short. It's marmoreal human, "yoga is a symbolization of the extracurricular mankind. Suchlike ribbon women on the beach." As in the US, yoga fits fit there with the desire for success. Yet Religion tai chi is entitled, soothing, and rhythmic to alleviate a deeper union to chi; most modernistic yoga conjures images of pretzels, headstands, and additional sport, reminiscent of the competitive environs in which it's marinated. Thus, in a mansion of the times, "hip Hong Kongers would rather ware $35 on a hemorrhage family than course with their grannies." Arguably, modernistic postural yoga, as were its initial iterations, is an evolution reflecting statesman of the modern social discourse than anything ancient and imperishable. Yet piece the version and thought of yoga may possess denaturized, umpteen of the gymnastics, Asian poet discipline, and exercise?

read more
ఆసనాల్లో మకుటాయమానం - శవాసనం

ఆసనాల్లో మకుటాయమానం - శవాసనం     * యోగ సాధనలో శవాసనం (savasana)ఎంతో ముఖ్యమైంది. శవాసనాన్ని "మృతాసన" అని కూడా పిలుస్తారు. సంస్కృతంలో శవం అంటే మృతదేహం అని అర్థం. మృతి చెందినప్పుడు ఎలా పడుకోబెడతామో శవాసనం లోనూ అలా పడుకుంటారు. ఇతర యోగాసనాలన్నింటి కంటే ఇది చాలా తేలికైన ఆసనం. అయితే దీనిపైన పూర్తి పట్టు సాధించడం కష్టమే. యోగాసనాలకు మధ్యలోగాని, అన్ని ఆసనాలు పూర్తయ్యాక శరీరం, మనస్సు విశ్రాంతిని, ప్రశాంతతను పొందడానికి ఈ ఆసనం అద్భుతమైంది. * ఉదయం యోగాసనాలతో పాటు మాత్రమే కాదు, రాత్రిపూట పడుకోబోయే ముందు కూడా శవాసనం వేయవచ్చు, అలా చేయడం వలన మనస్సు, శరీరం పూర్తి విశ్రాంతి పొందుతాయి. మనస్సు .శాంతంగా వుంటుంది. ఈ ఆసన సమయంలో శరీరం అంతటా ప్రాణశక్తి తిరుగుతూ వున్నట్టుగా అనిపించడం ఈ ఆసనం యొక్క ప్రత్యేకత. శవాసనం వలన పూర్తి విశ్రాంతి లభిస్తుంది. ఫలితంగా ఆరోగ్యం, ఆనందం లభిస్తాయి. ఇది చాలా సహజ సిద్ధమైంది కనుక మనస్సును, శరీరాన్ని విశ్రాంతి స్థితిలోకి తీసుకు వెళుతుంది. శరీరానికీ మనస్సుకూ విశ్రాంతి అవసరమైన సమయంలో శవాసనం ఎంతో ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది. మంద్ర స్థాయిలో శ్లోకాలు లేదా మనస్సుకు హాయిని గొలిపే పాటలు లేదా మాటలు వింటూ ఈ ఆసనం ఆచరిస్తే ధ్యానస్థితిని చేరుకుంటాము.   శవాసనం చేసే పద్ధతిః * నేలపై తివాచీ లేదా పరిచి, వెల్లకిలా పడుకోవాలి. కాళ్ళు రెండూ ఒకటి లేదా రెండు అడుగులు వెడల్పు చేయాలి. బొటనవేళ్ళు (toes) రెండు బైటకు చూస్తున్నట్లు వుండాలి. మడమలు రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఎదురెదురుగా వుండాలి. మనకు విశ్రాంతిగా హాయిగా వుంటుందనుకున్నంతవరకు కాళ్ళను పెట్టవలసిన వెడల్పును నిర్ణయించుకోవచ్చు. * రెండు చేతులూ (hands) శరీరానికి కొంచెం దూరంగా అరచేతులు పైకి కనిపించేలా వుంచాలి. * ఏవైపుకు వుంచితే హాయిగా వుంటుందో ఆ వైపుకి మెడను (neck) తిప్పి వుంచాలి. * కళ్ళు మూసుకుని, దృష్టిని శరీరంపై కేంద్రీకరించి మామూలుగా శ్వాస (breathe) తీసుకోవాలి. * విశ్రాంతి స్థితి వైపే మనస్సు కేంద్రీకరించి, శ్వాస మామూలుగా తీసుకోవాలి.శరీరాన్ని విశ్రాంతిగా వుంచాలి. * మహిళలకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలుః మహిళలకు రుతుస్రావం సమయంలో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో మహిళలు ఉద్రేకంగా, వేదనగా, కోపంగా చికాకుగా, దిగులుగా ఆందోళనగా అలిపిపోయినట్లుగా లేదా మానసిక ఒత్తిడికి లోనైనట్టుగా వున్నపుడు శవాసనం ఎంతో ఉపయోగకారిగా వుంటుంది. శరీర కండరాలకు గాఢంగా విశ్రాంతి, మనస్సుకు ప్రశాంతత కలుగుతుంది. * కండరాలు పూర్తి విశ్రాంతిని పొంది, ఆందోళనలు, చికాకుల నుంచి పూర్తి ఉపశమనం కల్పిస్తుంది. దృష్టిని మనస్సు పైన కూడ కేంద్రీకరించడం వలన మెదడు బాగా విశ్రమిస్తుంది. వీపు వెనుక దిగువ భాగాన లేదా పొత్తికదుపు నొప్పి వున్నా శవాసనం ఉపశమనం కల్పిస్తుంది. * అలసటకు, ఒత్తిడికి గురైన భాగాలపై మనస్సు కేంద్రీకరించడం, ఆయా భాగాలకు విశ్రాంతిని కలిగించవచ్చు. నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం వుంటుంది. ప్రెగ్నెంట్‍ గా వున్న సమయంలో పగటి పూట ఎప్పుడైనా అలసట అనిపించినప్పుడు లేదా ఆందోళనగా వున్నప్పుడు శవాసనం వేయవచ్చు.   సాధారణ ప్రయోజనాలు * తలనొప్పి, తలతిరగడం, మానసిక నీరసం, చికాకు, తుంటి నరం నొప్పిలాంటి వాటి నుంచి ఉపశమనం. * శరీరం మనస్సు పూర్తి విశ్రాంతి పొందుతాయి. శరీర భాగాలన్నింటికీ ఈ అనుభూతి తెలుస్తుంది. * మనస్సు కేంద్రీకరణ స్థాయి పెరుగుతుంది. * బాగా వ్యాయామం చేసి అలిసి పోయాక కండరాలకు విశ్రాంతి అవసరం. ఈ ఆసనం వేస్తే కండరాలకు పూర్తి విశ్రాంతి లభించి, ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది. * శరీరంలోని అన్ని అవయవాలు నిర్వహించే పనులకు ఆక్సిజన్ అవసరం. ఇది రక్తం ద్వారా లభిస్తుంది. ఎక్కువ ఆక్సిజన్‍ అవసరమైతే రక్త ప్రసరణ కూడా అధికం అవుతుంది. ఈ ఆసనం వల్ల రక్తనాళాలు పూర్తిగా విశ్రాంతి పొందుతాయి. అప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడం పెరుగుతుంది. శవాసనం వేసినట్లయితే ఈ మొత్తం ప్రక్రియ నెమ్మదిస్తుంది. అన్ని శరీర భాగాల కార్య కలాపాలు నెమ్మదిగా జరుగుతాయి. * ఈ ఆసనాన్ని ఆచరించినట్లయితే అంతరంగిక కార్య కలాపాలన్నీ తగ్గిపోయి, శ్వాస తీవ్రత తగ్గుతుంది. అప్పుడు మనస్సుకు ప్రశాంతత కలుగుతుంది. అప్పుడు తిరిగి ఈ ప్రక్రియ అంతా నెమ్మదిగా కొత్తగా ప్రారంభమవుతుంది. * దీర్ఘకాలంగా, తీవ్రంగా జబ్బున పడిన వ్యక్తుల శరీరం మనస్సు తిరుగి కోలుకుంటుంది. * శవాసనం మనిషిని బాగా ఉత్సాహపరుస్తుంది. మళ్ళీ తాజాగా శరీరం తయారై పని చేసుకోవడానికి ఉపయోగ పడుతుంది. * నిద్రలేమి, అధిక లేదా తక్కువ రక్తపోటు, అజీర్తి లాంటి సమస్యల పరిష్కారానికి దోహదం చేస్తుంది.రక్త ప్రసరణ తిరిగి మామూలు స్థితికి వస్తుంది. * హృదయ సంబంధనైన వ్యాధులు, మానసిక వత్తిళ్ళు, అలసట, స్వల్ప దిగులు వంటి వాటి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. * క్రమం తప్పకుండా ఈ ఆసనం వేసినట్లయితే కోపం అదుపులో వుంటుంది. * చికాకు పరిచే ఆలోచనలు ఉద్రిక్తతల నుంచి ఉపశమనం కలిగి, మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది.

read more
జాగో... జాగింగ్ కరో

జాగో... జాగింగ్ కరో!   * జాగింగ్ అనేది చక్కని ఆరోగ్య ప్రక్రియ. జాగింగ్ వలన కొన్ని వారాలలోనే మీ శరీరం ఫిట్‌గా తయారవుతుంది. అయితే జాగింగ్ ప్రారంభించటానికి ముందుగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం చాలా అవసరం. * జాగింగ్ చేసేటప్పుడు మంచి దుస్తులు ఎంచుకోండి. మరీ బిగుతుగా ఉన్న వాటిని కాకుండా వదులుగా సౌకర్యవంతంగా ఉన్న వాటిని ధరించండి, పరిగెత్తటానికి మంచి షూలను వాడండి. షూ సరిగా లేనట్లయితే పరిగెత్తటానికి  సౌకర్యంగా ఉండదు. * జాగింగ్ ప్రారంభించటానికి ముందుగా, కొన్ని సులభమైన వ్యాయామాలను చేయండి. వీటిని వార్మప్ ఎక్సర్‌సైజులు అంటారు. వేగంగా నడవటం ప్రారంభించి, కొద్ది కొద్దిగా పరిగెత్తి, వేగంగా పరిగెత్తండి. వీటి వలన ప్రశాంతమైన జాగింగ్‌ని ఆస్వాదిస్తారు.  * సరైన పద్ధతిలో పరిగెత్తండి. సరైన విధంగా జాగింగ్ చేయకపోవటం వలన వెన్నునొప్పి లేదా వెన్ను సమస్యలు వచ్చే ఇబ్బంది వుంది. *  కాంక్రీటుతో చేసిన నేలపైన జాగింగ్ చేయకుండా గడ్డి ఉండే నేల పైన జాగింగ్ చేయటం వలన కాళ్ళ పైన ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. జాగింగ్ చేయటానికి ముందుగా  నీటిని పుష్కలంగా తాగండి. వీలుంటే వాటర్ బాటిల్‌ని వెంట తీసుకెళ్ళండి. జాగింగ్ చేశాక వెంటనే ఆగకుండా నెమ్మదిగా వేగాన్ని తగ్గించి, నెమ్మదిగా నడుస్తూ క్రమంగా ఆపేయండి.  *  రోజు జాగింగ్ చేయటం వలన జిమ్ చేసిన ఫలితాలను పొందుతారు. * జాగింగ్ ను ఉత్సాహవంతమైన నడకతో ప్రారంభించండి. * ప్రతిరోజూ 40 నిమిషాల జాగింగ్ వలన శరీర బరువు తగ్గుతుంది. అంతే కాకుండా గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రభావాలు కూడా తగ్గుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి మాయమైపోతుంది. * జాగింగ్ వలన శరీర రక్త ప్రసరణ మెరుగు పడటమే కాకుండా గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు బాగా తగ్గిపోతాయి. * ప్రతిరోజూ జాగింగ్ చేయడం వలన వారం రోజులలో 1000 కేలరీలు వ్యయమవుతాయి.

read more
ఆహరం - సూచనలు

  ఆహరం : మనిషి జీవించి వుండాలంటే ఆహారం చాలా అవసరం. ఆహారం నిమిత్తం ప్రకృతి ఎన్నో పదార్థాలు ప్రసాదించింది. ఆ పదార్థాలన్నీ వేళకు మితంగా భుజిస్తే మనిషి హాయిగా, రోగాలు లేకుండా, ఆరోగ్యంగా బ్రతకవచ్చు. ఆకు కూరలు, కాయకూరలు, దుంపకూరలు, పప్పులు, తిండి గింజలు, ధనియాలు, అల్లం, పెద్ద ఉల్లి, చిన్న ఉల్లి(వెల్లుల్లి), నిమ్మ, కొబ్బరి మొదలుగా గా ఆహారపదార్థాలు మితంగా వాడాలి. ఋతువుల ప్రకారం లభించే పండ్లు అపారం. మామిడి, నేరేడు, యాపిల్, దానిమ్మ, ఖర్బుజా, పుచ్చకాయ, జామ, అరటి, బత్తాయి, నారింజ, కమలా, పనస, రేగి, ద్రాక్ష, సీతాఫలం మొదలుగా గల పండ్లు తినవచ్చు. ఆయా పండ్ల రసాలు తాగవచ్చు. బాదంపప్పు, జీడిపప్పు, కిస్ మిస్, ఎండు ద్రాక్ష, ఆఖరోట్, వేరుసెనగ, పిస్తా, అంజీర మొదలుగా గల తిండి పదార్థాలు కూడా లభిస్తున్నాయి.   గోధుమ, వరి, జొన్న, సజ్జ, కందులు, పెసలు, మినుములు, అలచందలు, శనగలు, మొదలుగా గల తిండి గింజలు అధిక పరిమాణంలో లభిస్తున్నాయి. పాలు, వెన్న, మీగడ, నెయ్యి, లస్సీ, మజ్జిగ, పెరుగు, పాలతో తయారయ్యే పాలు రుచికరమైన పదార్థాలు నువ్వులు, వేరుశనగ, కొబ్బరి మొదలగు వాటి నుంచి వెలువడు నూనెలు, తేనే, బెల్లం, పంచదార, తాటిబెల్లం, చెరకు మొదలుగా గల తీపి పదార్థాలు ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించినవే. వీటిని అవసరమైనంత వరకు మాత్రమే, వేళకు తీసుకుంటూ వుంటే రోగాలు దరిదాపుకు రావు. గుడ్లు, చేపలు, మాంసం తామస పదార్థాలు వీటిని తిన్నందువల్ల తామసరాజస గుణాలు అధికం అవుతాయి. అందువల్ల వాటిని తినక పోవడం మంచిది. మద్యం, గంజాయి, బంగు, నల్లమందు, పొగాకు మొదలగునవి మత్తు లేక నిషా ఎక్కించే పదార్థాలు. వీటిని వాడకూడదు. ఖాద్య పదార్థాలు, స్వీట్లు, ఎప్పుడు బడితే అప్పుడు లభించాయి కదా అని తెగ తినకూడదు. అలా తిన్నందువల్ల అవి జీర్ణం కాక రోగాలు పట్టుకుంటాయి. భోజనం రెండు పూటలు మాత్రమె చేయడం మంచిది. టిఫినుకు భోజనానికి మధ్య కనీసం నాలుగు గంటల వ్యవధి అవసరం. ఉదయం పూట 9 గంటల నుంచి 11 గంటల లోపున భోజనం చేసే వాళ్ళు ఉదయం తీసుకోకూడదు. మధ్యాహ్నం రెండు మూడు గంటల మధ్య పండ్లు తినవచ్చు. పండ్ల రసంగాని, అలవాటు అయిన వాళ్ళు ఒక కప్పు, కాఫీ గాని, టీ గాని తాగవచ్చు. కాయ కష్టం చేసే వాళ్ళు తగిన పరిమాణంలో ఆహరం తీసుకోవాలి. మానసిక శ్రమ చేసే వాళ్ళు తక్కువ ఆహరం తీసుకోవాలి. ఆహారపదార్థాల్ని తాగాలి, నీళ్ళను తినాలి, ఈట్ లిక్విడ్స్, డ్రింక్ సాలిడ్స్ అనునది అందరికీ తెలిసిన నానుడియే. మనం తినే ఆహరం లాలాజలంతో కలిసి జీర్ణ కోశంలోకి వెళ్లి జీర్ణం అవుతుంది అంటే ఆహారాన్ని నీరువలె మార్చి తినాలన్నమాట. నీళ్ళు మరియు పేయ పదార్థాలు నోట్లో పోసుకొని మెల్లమెల్లగా తింటూ వున్నట్లు తాగాలి. ఆహారం బాగా నమలడం వల్ల దంతాలు, చిగుళ్ళు గట్టి పడతాయి. సూచనలు : 1) ప్రొద్దున మేల్కొనగానే చెంబెడు లేక గ్లాసెడు మంచి నీళ్ళు తప్పని సరిగ్గా తాగాలి. 2) మలమూత్ర విసర్జన చేయకుండా ఏమి తినకూడదు. ప్రొద్దున్నే మల విసర్జనం అలవాటు లేని వాళ్ళు అట్టి అలవాటు చేసుకోవాలి. అందుకు రెండు గ్లాసులు గోరు వెచ్చని నిరు తరగాలి. 3) భోజనం చేయునప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు మధ్యన నీళ్ళు తాగకూడదు. 4) యోగాభ్యాసం, వ్యాయామం చేసిన కొద్ది సేపటి దాకా ఏమి తినకూడదు. వాహ్యాళికి వెళ్లి వచ్చిన తరువాత కూడా కొద్దిసేపు ఏమి తినకూడదు. 5) నిద్రపోయే ముందు ఏమి తినకూడదు. భోజనానికి నిద్రకు మధ్య సాధ్యమైనంత వ్యవది వుండటం అవసరం. 6) ఉపవాస సమయంలో టిఫిన్ల పెరట అమితంగా తినకూడదు. జబ్బు పడినప్పుడు పత్యంగా ఆహరం తీసుకోవాలి. 7) పాసిపోయిన, మురిగిపోయిన ఆహార పదార్థాలు తినకూడదు. 8) సగం పాడైన పండ్లు, పాడైనంత వరకు తొలగించి, బాగా వున్నది కదా అని మిగతా భాగం తినకూడదు. 9) భోజనం చేయుటకు ముందు నీళ్ళతో పాదాలు, ముఖం, చేతులు తప్పక కడుక్కోవాలి. అందువల్ల టెన్షను తగ్గుతుంది. భోజనం తేలికగా జీర్ణం అవుతుంది. 10) భోజనం చేయు సమయంలో ప్రశాంతంగా వుండాలి. మధ్య మధ్య మంతనాలు చేయడం, అదే పనిగా మాట్లాడుతూ వుండటం, మధ్య మధ్యన ఫోన్లు చేస్తూ వుండటం, ఫోన్లు వచ్చినప్పుడు భోజనం చేస్తూ మాట్లాడుతూ వుండటం సరికాదు. 11) భోజనానికి ముందు దైవ ప్రార్థన తప్పక చేయాలి. 12) భోజనం చేశాక 10 నిమిషాలపాటు పచార్లు చేసి, కనీసం 5 నుంచి 10 నిమిషాల సేపు వజ్రాసనం వేయాలి.

read more
Yoga FAQs

Yoga FAQs * Increased flexibility, core strength, deep breathing, correct body alignment, better concentration, mood, conditioning of mind comes easily with the practice of yoga. Yoga is beneficial for chronic ailments such as arthritis, weight loss, asthma, heart disease, insomnia and diabetes. * Urdhva Mukha Shavasana, Simhasana, Garudasana, Pavanmuktasana, Ushtrasana are some poses that help to get rid of tummy and waist fat. The postures tone and strengthen the abdominal muscles. It also increases the metabolic rate, which aids in efficient digestion. Apart from the poses, breathing exercises are also effective in getting rid of tummy weight. * Every woman differs with respect to menstruation. It is important to listen to your body during the menstrual cycle. Practicing inversions during this period is not advisable since the blood flows in the opposite direction, which could disturb the reproductive system and may lead to other problems. Backbends, twists, kapalbhati and any asana that stresses the abdominal and pelvic region should be avoided. * Both are equally rewarding. Yoga gives body strength, flexibility and energy. It also focuses on the calmness of mind. The results are long lasting when practiced regularly. Gym builds stamina and strength in a short period. The exercises in the gym are designed to increase the heartbeat and burns more calories. Whichever form of exercise, you choose to follow, make sure you practice under a qualified instructor. * Yoga can help kids counter the pressures and stress that they face in today’s lifestyle.  Yoga enhances flexibility, coordination, body awareness and strength. It also helps in concentration, relaxation and sense of calmness. Introduction to Yoga can start at an early age for kids since their body is more agile and flexible. It is advisable to start yoga for kids by the age of 6 or 7 years. * Practicing Yoga also aids reproductive health and helps in fertility. If you are already practicing yoga, none of the poses will cause problems in conception.  However, you should be cautious once you get pregnant.  Pranayama (breathing exercises), Dandasana, Malasana, Paschimottanasana, Upavistha Konasana, Janu Shirsasana and Supta Virasana are some poses recommended for fertility and reproductive health.  

read more