రావణుడు సీతమ్మని బలాత్కారం చేయకపోవడానికి కారణం ఇదే!

రావణుడు విభీషణుడిని తిట్టగానే విభీషణుడు అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు. విభీషణుడు వెళ్లిపోయిన తరువాత  రావణుడు ఒక గొప్ప రధం ఎక్కి అందరినీ సభా మండపానికి రమ్మన్నాడు. అందరూ సభలో కూర్చున్నాక  "నేను సీతని అపహరించి తీసుకొని వచ్చిన మాట పరమ వాస్తవం. ఆ సమయంలో కుంభకర్ణుడు నిద్రపోతున్నాడు కనుక నేను వాడికి చెప్పలేదు. ప్రహస్త! వెళ్ళి కుంభకర్ణుడిని తీసుకురా" అన్నాడు. 

తరువాత ఆ సభని ఉద్దేశించి రావణుడు అన్నాడు "మూడు లోకాలలో సీతకన్నా అందగత్తె లేదు. కనుక నేను ఆమెని అవహరించి తీసుకొచ్చాను. ప్రతిరోజు సన్నటి నడుము కలిగిన సీతని చూస్తుంటే నాలో చాలా కోరికలు పెరిగిపోతున్నాయి. కానీ నేను వాటిని ఎంతో బలవంతం మీద అనుచుకుంటున్నాను. ఆ కామం ఎక్కువ అవ్వడం వలన నేను నీరసించిపోతున్నాను.  నేను సీతని అపహరించి తీసుకొచ్చాక "రాముడు ఒకవేళ తిరిగి వస్తాడేమో, ఒక సంవత్సర కాలం చూద్దాము" అని సీత నన్ను అడిగింది, ఒక సంవత్సరం వరకూ నా మంచం ఎక్కను అని పలికింది, పోనిలే ఒక సంవత్సరమే కదా అని సంవత్సరం గడువు ఇచ్చాను" అన్నాడు.

అప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన కుంభకర్ణుడు "నువ్వు చేసిన పని పరమ తప్పు, ఇప్పుడు మా అందరినీ పిలిచి, ఏమి చెయ్యను అని అంటావేంటి, ఈ మాట నువ్వు మమ్మల్ని అపహరించే ముందు అడగాలి. రాజు ఒక నిర్ణయం చేసేముందు న్యాయాన్యాయములను బాగా ఆలోచించాలి. యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేకుండా చపలచిత్తంతో రాజు కాని నిర్ణయం చేస్తే, ఆ నిర్ణయం నుండి బయట ఉన్నవారు ప్రయోజనం పొందుతారు. నువ్వు తొందరపడి సీతని తీసుకొచ్చావు. నీ అదృష్టం బాగుంది కాబట్టి ఇంకా రాముడి చేతిలో చచ్చిపోకుండా బతికి ఉన్నావు. ఏదో తప్పు చేశావు సరే, ఇంక బెంగపెట్టుకోకు. హాయిగా లోపలికి వెళ్ళి మధ్యం తాగి, నీ కాంతలతో సుఖంగా విహరించు. నేను ఉన్నాను కదా, నేను వెళ్ళి ఆ రామలక్ష్మణులని సంహరించి, ఆ వాసరులందరిని తినేసి వస్తాను" అన్నాడు.

అప్పుడు మహాపార్షుడు అనే మంత్రి పైకిలేచి "ఒక కోడిపుంజుకి కోరిక కలిగితే కోడిపెట్టని తరిమి, బలాత్కారంగా దానిని అనుభవిస్తుంది. అలా నువ్వు కూడా సీతని అనుభవించు" అన్నాడు. 

రావణుడు ఆ మహాపార్థుడిని దగ్గరికి పిలిచి "ఎంత గొప్ప ఆలోచన చెప్పావు. కాని నాకు ఒక శాపం ఉండిపోయింది. ఒకనాడు నేను బ్రహ్మ సభకి వెళుతున్నప్పుడు పుంజికస్థల అనే అప్సరస నన్ను చూసి దాక్కుంది. అప్పుడు నేను ఆమెని వెంట తరిమి, వివస్త్రని చేసి అనుభవించాను. బహుశా అవిడ బ్రహ్మగారికి చెప్పుంటుంది, అందుకని బ్రహ్మగారు నన్ను పిలిచి ఇకముందు నీమీద ఇష్టం లేని స్త్రీని నువ్వు బలాత్కారంగా అనుభవిస్తే, ఆ క్షణంలోనే నీ శిరస్సు నూరు ముక్కలవుతుందని బ్రహ్మగారు శపించారు. అందుకని నేను సీత జోలికి వెళ్ళలేదు" అన్నాడు. 

అదీ రావణుడు సీతమ్మను బలాత్కారం చేయకపోవడానికి వెనకున్న కారణం.

                                  ◆వెంకటేష్ పువ్వాడ.


More Purana Patralu - Mythological Stories