సంతోషం

సంతోషం

Dec 6, 2018

ప్రపంచం

ప్రపంచం

Dec 5, 2018

మంచి - చెడు

మంచి - చెడు

Nov 29, 2018

దైర్యం

దైర్యం

Nov 28, 2018

సంతోషం

సంతోషం

Nov 23, 2018

ఈ ప్రపంచం

ఈ ప్రపంచం

Nov 21, 2018

మంచి

మంచి

Nov 8, 2018

సమర్థుడు

సమర్థుడు

Nov 5, 2018

కళ్ళు

కళ్ళు

Nov 3, 2018

ద్వేషం

ద్వేషం

Nov 2, 2018

ఎవరి గోడ వారిదే !!

ముఖపుస్తకం గోడని శుభ్రంగా ఉంచాలంటే కాస్తంత అందరి గోడులని పక్కన పెడితే "గోడ ..కీ ...గోడు.. కూ " దూరంగా ఉండే అవకాశం...

Sep 28, 2018

బాధ్యత

బాధ్యత...

Aug 16, 2018

జీవితాంతం గుర్తుంచుకో

నీ గెలుపుని చూసి చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళని గుర్తించకపోయినా పర్లేదు..

Aug 6, 2018

మార్చగల వ్యక్తి

మార్చగల వ్యక్తి

Jul 30, 2018

రూపమైన రుపాయైన..

రూపమైన రుపాయైన..

Jul 28, 2018

నిన్ను నిన్నుగా..

నిన్ను నిన్నుగా..

Jul 23, 2018

మాట విలువ

మాట విలువ

Jul 18, 2018

మనిషి 

మనిషి 

Jul 12, 2018

 ప్రవర్తన

 ప్రవర్తన

Jul 5, 2018

విపరీతమైన ఆనందం..

విపరీతమైన ఆనందం..

Jul 3, 2018