Anjaneya Ashtottara Shatanamavali

 

 


Om Angenayaya Namah

Om Mahaveeraya Namah

Om Hanumate Namah

Om Marutatmajaya Namah

Om Tatva-gnyana-pradaya Namah

Om Sita Devi Mudhra-padraya kaya Namah

Om Ashokavani-kaachetre Namah

Om Sarva-maya-vibham-janaya Namah

Om Sarva-banda-vimokthre Namah

Om Raksho-vidhvamsa-karakaya Namah

Om Para-vidhya-pariharaya Namah

Om Para-shourya-vinashanaya Namah

Om Paramamtra-niraakarte Namah

Om Parayantra-pradbedakaaya Namah

Om Sarwagraha-vinaashine Namah

Om Bhimasena-sahayakrute Namah

Om Sarwa-dukhaharaaya Namah

Om Sarwa-lokachaarinye Namah

Om Manojavaaya Namah

Om Paarijaata drumulasdhaya Namah

Om Sarwa-mantra-swarupine Namah

Om Sarwa-tantra-swarupine Namah

Om Sarwa-yantratmakaaya Namah

Om Kapeeshwaraaya Namah

Om Mahakaayaaya Namah

Om Sarwa-rogaharaaya Namah

Om Prabhave Namah

Om Balasiddhikaraaya Namah

Om Sarwa-vidya-sampatpradaa-yakaaya Namah

Om Kapisenaa-naayakaaya Namah

Om Bhavishya-chatu-rananaaya Namah

Om Kumaara-bramhachaarine Namah

Om Ratna-kundala-deeptamate Namah

Om Sanchala-dwala-sannaddha-lambamaana shikhojwalaaya Namah

Om Gandharwa-vidya-tatwagnyaya Namah

Om Mahabala-paraakramaaya Namah

Om Kaaraa-gruha-vimoktre Namah

Om Shrumkhalaa-bandhamochakaaya Namah

Om Saagarottarakaaya Namah

Om Pragnyaya Namah

Om Raama-dhutaaya Namah

Om Prataapavate Namah

Om Vaanaraaya Namah

Om Kesaree-sutaaya Namah

Om Seetaa-shoka-nivaaranaaya Namah

Om Amjanaa-garbha-sambhutaaya Namah

Om Baalaarka-sadrushaananaaya Namah

Om Vibhishana-priyakaraaya Namah

Om Dhashagreva-kulaamtakaaya Namah

Om Lakshana-pranadaataaya Namah

Om Vajra-kaayaaya Namah

Om Mahadyutaye Namah

Om Chinrajeevine Namah

Om Raamabhaktaya Namah

Om Daitya-kaarya-vighatakaaya Namah

Om Akshahamtre Namah

Om Kaancha-naabhaya Namah

Om Pancha-vaktraya Namah

Om Maha-tapaaya Namah

Om Lamkhinee-bhamjanaaya Namah

Om Srimate Namah

Om Simhaka-pranabhamjanaaya Namah

Om Gandha-maadana-sailasdhaya Namah

Om Lankaa-puravidaahakaaya Namah

Om Sugriva-sachi-vaaya Namah

Om Ddhiraaya Namah

Om Shuraya Namah

Om Daityakulamtakaaya Namah

Om Suraarchitaaya Namah

Om Mahatejaaya Namah

Om Raama-chudaa-manipradaaya Namah

Om Kaama-rupaaya Namah

Om Pingalakshaya Namah

Om Vaardhi-mainaaka-pujitaaya Namah

Om Kabali-kruta-martamda-mamdalaaya Namah

Om Vijitem-driyaaya Namah

Om Raama-sugriva-samdhaatre Namah

Om Maha-raavana-mardhanaaya Namah

Om Spatikaabhaya Namah

Om Vaagadhishaya Namah

Om Navavya-kruti-panditaaya Namah

Om Chatur-bahave Namah

Om Deena-bandhave Namah

Om Mahatmaya Namah

Om Bhaktha-vastalaaya Namah

Om Sanjeeva-vanaanna-graaharthe Namah

Om Shuchaye Namah

Om Vaagmine Namah

Om Drudavrataaya Namah

Om Kaalaneme-pramadha-naaya Namah

Om Hari-markata-markataaya Namah

Om Damtaaya Namah

Om Shantaaya Namah

Om Prasanaatmane Namah

Om Shatakanta-madaapahrute Namah

Om Yogine Namah

Om Raamakadhalolaaya Namah

Om Seetaanveshana-panditaaya Namah

Om Vajra-damstraya Namah

Om Vajranakhaya Namah

Om Rudhra-veerya-samudbavaaya Namah

Om Indhra-jitpra-hitaa-mogha bramhastra nivaarakaaya Namah

Om Paardha-dhwajaagra-samvaasine Namah

Om Shara-panjara-bhedhakaaya Namah

Om Dashabaahave Namah

Om Lokapujyayaa Namah

Om Jaamba-vatpri-tiva-rdhanaaya Namah

Om Seetaa-sameta sreeraamapaada sevaa Duramdharaaya Namah

Eti Angeneya Ashthatora Shatanamawali Samaptham
 


More Hanuman