శ్రీవిష్ణుసహస్రనామస్తోత్రం - ఉత్తరపీఠిక

 

 

Vishnu Sahasranama Sthotram is a great prayer to chant for blissful life and spiritual sree lalitha sahasranama stotram  Uttara Peetika

 

 

|| ఉత్తరన్యాసః ||


శ్రీ భీష్మ ఉవాచ


ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః

నామ్నాం సహస్రం దివ్యానామశేషేణ ప్రకీర్తితమ్ || 1 ||
య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్

నాశుభం ప్రాప్నుయాత్కించిత్సోzముత్రేహ చ మానవః || 2 ||
వేదాంతగో బ్రాహ్మణః స్యాత్క్షత్రియో విజయీ భవేత్

వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాచ్ఛూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్ || 3 ||
ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మమర్థార్థీ చార్థమాప్నుయాత్

కామానవాప్నుయాత్కామీ ప్రజార్థీ చాప్నుయాత్ప్రజామ్ || 4 ||
భక్తిమాన్ యః సదోత్థాయ శుచిస్తద్గతమానసః

సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేతత్ప్రకీర్తయేత్ || 5 ||
యశః ప్రాప్నోతి విపులం జ్ఞాతిప్రాధాన్యమేవ చ

అచలాం శ్రియమాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నోత్యనుత్తమమ్ || 6 ||
న భయం క్వచిదాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి

భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్బలరూపగుణాన్వితః || 7 ||
రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్

భయాన్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః || 8 ||
దుర్గాణ్యతితరత్యాశు పురుషః పురుషోత్తమమ్

స్తువన్నామసహస్రేణ నిత్యం భక్తిసమన్వితః || 9 ||
వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవపరాయణః

సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్ || 10 ||
న వాసుదేవభక్తానామశుభం విద్యతే క్వచిత్

జన్మమృత్యుజరావ్యాధిభయం నైవోపజాయతే || 11 ||
ఇమం స్తవమధీయానః శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః

 

 

Vishnu Sahasranama Sthotram is a great prayer to chant for blissful life and spiritual sree lalitha sahasranama stotram  Uttara Peetika

 

 

 

యుజ్యేతాత్మసుఖక్షాంతిశ్రీధృతిస్మృతికీర్తిభిః || 12 ||
న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభా మతిః

భవంతి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే || 13 ||
ద్యౌః సచంద్రార్కనక్షత్రా ఖం దిశో భూర్మహోదధిః

వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః || 14 ||
ససురాసురగంధర్వం సయక్షోరగరాక్షసమ్

జగద్వశే వర్తతేదం కృష్ణస్య సచరాచరమ్ || 15 ||
ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధిః సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః

వాసుదేవాత్మకాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవ చ || 16 ||
సర్వాగమానామాచారః ప్రథమం పరికల్పతే

ఆచారప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః || 17 ||
ఋషయః పితరో దేవా మహాభూతాని ధాతవః

జంగమాజంగమం చేదం జగన్నారాయణోద్భవమ్ || 18 ||
యోగో జ్ఞానం తథా సాంఖ్యం విద్యాః శిల్పాది కర్మ చ

వేదాః శాస్త్రాణి విజ్ఞానమేతత్సర్వం జనార్దనాత్ || 19 ||
ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం పృథగ్భూతాన్యనేకశః

త్రీంల్లోకాన్వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగవ్యయః || 20 ||
ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణోర్వ్యాసేన కీర్తితమ్

పఠేద్య ఇచ్ఛేత్పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని చ || 21 ||
విశ్వేశ్వరమజం దేవం జగతః ప్రభుమవ్యయమ్

భజంతి యే పుష్కరాక్షం న తే యాంతి పరాభవమ్ || 22 ||
న తే యాంతి పరాభవమ్ ఓమ్ నమ ఇతి 

అర్జున ఉవాచ

 

 

Vishnu Sahasranama Sthotram is a great prayer to chant for blissful life and spiritual sree lalitha sahasranama stotram  Uttara Peetika

 

 


పద్మపత్రవిశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ

భక్తానామనురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన || 23 ||


శ్రీభగవానువాచ


యో మాం నామసహస్రేణ స్తోతుమిచ్ఛతి పాండవ

సోహమేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః || 24 ||
స్తుత ఏవ న సంశయ ఓమ్ నమ ఇతి |


వ్యాస ఉవాచ


వాసనాద్వాసుదేవస్య వాసితం భువనత్రయమ్

సర్వభూతనివాసోzసి వాసుదేవ నమోzస్తు తే || 25 ||
శ్రీ వాసుదేవ నమోzస్తుత ఓమ్ నమ ఇతి


పార్వత్యువాచ


కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామసహస్రకమ్

పఠ్యతే పండితైర్నిత్యం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో || 26 ||
ఈశ్వర ఉవాచ
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే

సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే || 27 ||
శ్రీరామనామ వరానన ఓమ్ నమ ఇతి


బ్రహ్మోవాచ

 

 

Vishnu Sahasranama Sthotram is a great prayer to chant for blissful life and spiritual sree lalitha sahasranama stotram  Uttara Peetika

 

 

 


నమోzస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షిశిరోరుబాహవే
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీ యుగధారిణే నమః || 28 ||
సహస్రకోటీ యుగధారిణే ఓమ్ నమ ఇతి


సంజయ ఉవాచ


యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః

తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ || 29 ||


శ్రీభగవానువాచ


అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే

తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్ || 30 ||
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతామ్

ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే || 31 ||
ఆర్తాః విషణ్ణాః శిథిలాశ్చ భీతాః ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః
సంకీర్త్య నారాయణశబ్దమాత్రం విముక్తదుఃఖాః సుఖినో భవంతు || 32 ||
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతిస్వభావాత్

కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి || 33 ||

|| ఇతి శ్రీవిష్ణోర్దివ్యసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||


More Stotralu