Shirdi Sai Baba Moola Beeja Mantrakshara Stotra

 

Aathisuputhra Sainatha
Aashritha Rakshaka Sainatha
Indhu-hivaraksha Sainatha
Eashithavya Sainatha
Uddhatha-hrudaya Sainatha
Urjithanama Sainatha
Runavimochaka Sainatha
Rukara Odeaya Sainatha
Edharu-vinashaka Sainatha
Eka-dharma Bhodhitha Sainatha
Aikya-matha Priya Sainatha
Aum-matha Bhodhitha Sainatha
Aum-kara Roopa Sainatha
Ow-dhumbharavasi Sainatha
Ambhareesha Shri Sainatha
Amshathru-vinashaka Sainatha
Karuna-murthy Sainatha
Khando-bhanija Sainatha
Ghanitha Pravina Sainatha
Ghana-shyama Sundara Sainatha
Gyaana-shamya Shiva Sainatha
Chaturmukha Brahma Sainatha
Chandassu-spurthy Sainatha
Jagatraaya-odhaya Sainatha
Jaga-maga-prakasha Sainatha
Gyaana-gamya Shri Sainatha
Thanka-kadani Sainatha
Thanka-shayi Sainatha
Dambha-virodhi Sainatha
Dakkanadha-priya Sainatha
Natha-paripalana Sainatha
Thath-vajnani Sainatha
Dhaladhalipanani Sainatha
Dhakshinamurthy Sainatha
Dharma-rakshaka Sainatha
Nakshatra-nama Sainatha
Paran-jyothi Shri Sainatha
Phakiraa-roopi Sainatha
Balarama Sahodhara Sainatha
Bhakthi Pradhayaka Sainatha
Mashidhuvasi Sainatha
Yagna-purusha Sainatha
Rahu-vamshaja Sainatha
Laksha-nagarajaa Sainatha
Vana-vihari Sainatha
Shami-vruksha-priya Sainatha
Shatkarivija Sainatha
Sachchidanandha Sainatha
Hatha-yogi Sainatha
Shabt-jakshara Sainatha
Kshamaa-sheela-shri Sainatha
 
Ithi Shri Moola Beeja Mantrakshara Stotra Samaptham


More Stotralu