మటన్ కీమా కట్లెట్

 

స్నాక్ ఐటమ్స్ లో కట్ లెట్స్ అంటే చాలా మంది ఇష్టపడతారు. అలాంటి కట్ లెట్స్ మటన్ కీమా కట్ లెట్స్ ఒకటి. ఇప్పుడు వాటిని ఎలా తయారుచేసుకోవాలో ఈ వీడియో చూసి నేర్చుకుందాం..
  https://www.youtube.com/watch?v=lCJy1y4JUDo