1వ తేదీన పుట్టిన వారు A అక్షరంతో పేరు మొదలైన వారు ఆచరించాల్సిన అంశాలు..

 


More Enduku-Emiti