ఈ లక్షణాలు కన్పిస్తే త్వరలో గుండెజబ్బు వస్తున్నట్టే...