User Login |  Sign Up  | Feedback |  Contact 
 
  Home >> Managurinchi >> Vivaha Acharalu  
 
Main Menu
arrow AP History
arrow AP Tourism Places
arrow Arts
arrow Bhasha
arrow Festivals
arrow Independence Day Special
arrow Jai Telugu Talli
arrow My India My People
arrow Telugu Velugulu
Temples in A.P
Vivaha-Acharalu
Untitled Document
Online-Devotional-Songs-ArticalesOnline-Devotional-Songs-ArticalesOnline-Devotional-Songs-Articales
 
 
 
 
 
 
For More..
AúaRPª«sWÌÁV %sªyx¤¦¦¦ª«sVV %sªy¥¦¦¦ÌÁV c LRiNSÌÁV
%sªyx¤¦¦¦úxmsúNTP¸R¶V %sªyx¤¦¦¦ª«sVVc ¬s¸R¶Vª«sWÌÁV ¬sbPè»yLóRiª«sVV
ÌÁgRiõxmsú¼½NRP @LiNRPVLSL][xmsß᪫sVV

aRPV˳ÏÁ##ÛÍÁ[ÅÁÌÁV

NRPÎØùßá ª«sVLi²R¶xms ¬sLSøß᪫sVV |msLi²ýT¶{msÈÁ |msLi²ýT¶NRPVª«sWlLiò©«sVc |msLi²ýT¶NRPVª«sWLRiV¬s ¿Á[¸R¶V²R¶Li
ËØzqsNRPª«sVV ryõ»R½NRPLi g_LkixmspÇÁ
Ëت«sgSLRiW! NSbdP¸R¶Wú»R½NRPV ®ªsÎýÏÁª«sµôR¶V ÊÁLigSLRiV A˳ÏÁLRißØÌÁ úFyµ³y©«sù»R½ %sªyx¤¦¦¦Li Õ³Á©«sõ µR¶XNRPöµ³R¶ª±sV
NRP©yùª«sLRiß᪫sVV ©yLiµk¶ª«sVVÅÁLi ª«sLRixmspÇÁ
ª«sVµ³R¶VxmsLRi䪫sVV |msLi²ýT¶ NRPW»R½VLRiV©«sV gRiLixmsÍÜ[ ¾»½¿RÁVèÈÁ ¾»½LRixmsÈíÁVÈÁ
D»R½òLRi ÇÁLi®µ¶ª«sVVÌÁV NRP©yùµy©«sª«sVV ¿RÁWLñjiNRP xmshRi©«sLi
xqsVª«sVVx¤¦¦¦¨LRiòª«sVV ÒÁÌÁNRPúLRi, ÛËÁÌýÁLi úFyµ³y©«sù»R½ ÌÁgSõQxtísQNRPª«sVVÌÁV
ª«sWLigRiÎÏÁù xmspÇÁc ª«sVLigRiÎÏÁ xqsWú»R½µ³yLRißá ¥¦¦¦ÍØx¤¦¦¦ÌÁ ˳ÏÁORPQßáLi ª«sVW²R¶V ª«sVVÎÏÁ§þ
|ms×ýÁ©yÉÓÁ úxmsª«sWßØÌÁV »R½ÌÁLiúËØÌÁV NRPÉØõÌÁV ¿RÁµj¶%sLi¿RÁ²R¶Li
x¤¦¦¦Ljix¤¦¦¦LRi ªyßÔá AbdPLS*µR¶ª«sVVÌÁV úÊÁx¤¦¦¦øª«sVV²T¶ bPÍØL][x¤¦¦¦ßá%sµ³j¶
ª«sµ³R¶Wª«sLRiVÌÁ NSÎÏÁ§þ ú»]NTPäLi¿RÁ²R¶Li ÕÁLi®µ¶ÍÜ[ DLigRiLS¬sõ ®ªsµR¶NRP²R¶Li FyßÓáúgRix¤¦¦¦ß᪫sVV
xqsxmsòxmsµj¶ (G²R¶²R¶VgRiVÌÁ ÊÁLiµ³R¶Li) úxmsµ³y©«s x¤¦Ü[ª«sVLi xqsWLRiùµR¶LRi+©«sª«sVV
x¤¦¦¦XµR¶¸R¶WÌÁLiÊÁ©«sª«sVV ÍØÇÁx¤¦Ü[ª«sVª«sVV ¹¸¶WNRPòQû%s®ªsW¿RÁ©«sª«sVV
Algi[õ¸R¶V róyÖdÁFyNRPLi D¸R¶WùÌÁc Ëܪ«sVø©«sV @xmsögjiLi¿RÁVÈÁ µR¶Lixms»R½VÌÁ AbdPLS*µR¶ª«sVVÌÁV
©yNRPÊÁÖÁ ª«sVx¤¦¦¦µybdPLS*µR¶ª«sVVÌÁV @LRiVLiµ³R¶¼d½ µR¶LRi+©«sLi
ElLi[gjiLixmso }msLýRiV ¿ÁzmsöLi¿RÁÈÁLi ÊÁLi»R½VÍØÈÁ
xqsµR¶xqsùª«sVV ZaP[xtsQ x¤¦Ü[ª«sVª«sVV $ xqs»R½ù©yLS¸R¶Vßáry*%sV úª«s»R½Li
gRiXx¤¦¦¦ró¡xms¬sxtsQ»`½ gRiLS÷éµy©«sLi µ³R¶LRiøxms¼½õ
®µ¶[ª«so²T¶ |ms×ýÁ xtsQztísQxmspLjiò ª«sX»yòLi»R½ª«sVV  


   

Send Offer of the Day Special Gifts to India
TeluguOned - Sorry-D
 
 
Click here to go to Home page
 
Copyright © 2001-2009, teluguone.com, All rights reserved.
Send your Feedback