వెంకటేశ్వర వజ్రకవచం

 

 

 

మార్కండేయ ఉవాచ:-

నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణకారణం

ప్రపద్యే వెంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ

సహస్ర శీర్షా పురుషో వెంకటేశ శ్శిరోవతు

ప్రాణేశ: ప్రాణనిలయః ప్రాణాన్ రాక్షతుమే హరి:

ఆకాశరాట్ సురానాధ ఆత్మానం మే సదావతు

దేవదేవోత్తమ పయాద్దేహం మే వెంకటేశ్వరః

సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగంబాజాని రీశ్వరః

పాలయేన్మామకం కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్చుతు

య ఏతద్వజ్రకవచ మభేద్యం వెంకటేశితు:

సాయంప్రాతః పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయః

ఇతి మార్కండేయకృత వెంకటేశ్వర వజ్రకవచం

 


More Venkateswara Swamy