ఈ ఒక్క స్తోత్రంతో లక్ష్మీ దేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు..

 

 

వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలం
అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననమ్

అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ 
భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |
అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా 
మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || 1 ||

 

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః 
ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని |
మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా 
సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః || 2 ||

 

ఆమీలితాక్షమధిగ్యమ ముదా ముకుందమ్ 
ఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రమ్ |
ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం 
భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః || 3 ||

 

బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా 
హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి |
కామప్రదా భగవతో‌உపి కటాక్షమాలా 
కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయా యాః || 4 ||

 

కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః 
ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ |
మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః 
భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనా యాః || 5 ||

 

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్ 
మాంగల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన |
మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్థం 
మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకా యాః || 6 ||

 

విశ్వామరేంద్ర పద విభ్రమ దానదక్షమ్ 
ఆనందహేతురధికం మురవిద్విషో‌உపి |
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం
ఇందీవరోదర సహోదరమిందిరా యాః || 7 ||

 

ఇష్టా విశిష్టమతయోపి యయా దయార్ద్ర 
దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే |
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదర దీప్తిరిష్టాం 
పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కర విష్టరా యాః || 8 ||

 

దద్యాద్దయాను పవనో ద్రవిణాంబుధారాం
అస్మిన్నకించన విహంగ శిశౌ విషణ్ణే |
దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం 
నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహః || 9 ||

 

గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి 
శాకంబరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి |
సృష్టి స్థితి ప్రళయ కేళిషు సంస్థితాయై 
తస్యై నమస్త్రిభువనైక గురోస్తరుణ్యై || 10 ||

 

శ్రుత్యై నమో‌உస్తు శుభకర్మ ఫలప్రసూత్యై 
రత్యై నమో‌உస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై |
శక్త్యై నమో‌உస్తు శతపత్ర నికేతనాయై 
పుష్ట్యై నమో‌உస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై || 11 ||

 

నమో‌உస్తు నాళీక నిభాననాయై 
నమో‌உస్తు దుగ్ధోదధి జన్మభూమ్యై |
నమో‌உస్తు సోమామృత సోదరాయై 
నమో‌உస్తు నారాయణ వల్లభాయై || 12 ||

 

నమో‌உస్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై
నమో‌உస్తు భూమండల నాయికాయై |
నమో‌உస్తు దేవాది దయాపరాయై
నమో‌உస్తు శార్ంగాయుధ వల్లభాయై || 13 ||

 

నమో‌உస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై 
నమో‌உస్తు విష్ణోరురసి స్థితాయై |
నమో‌உస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై
నమో‌உస్తు దామోదర వల్లభాయై || 14 ||

నమో‌உస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై
నమో‌உస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై |
నమో‌உస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై
నమో‌உస్తు నందాత్మజ వల్లభాయై || 15 ||

 

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని 
సామ్రాజ్య దానవిభవాని సరోరుహాక్షి |
త్వద్వందనాని దురితా హరణోద్యతాని 
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే || 16 ||

 

యత్కటాక్ష సముపాసనా విధిః 
సేవకస్య సకలార్థ సంపదః |
సంతనోతి వచనాంగ మానసైః 
త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే || 17 ||

 

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే 
ధవళతమాంశుక గంధమాల్యశోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోఙ్ఞే
త్రిభువనభూతికరీ ప్రసీదమహ్యమ్ || 18 ||

 

దిగ్ఘస్తిభిః కనక కుంభముఖావసృష్ట 
స్వర్వాహినీ విమలచారుజలాప్లుతాంగీమ్ |
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష 
లోకధినాథ గృహిణీమమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ || 19 ||

 

కమలే కమలాక్ష వల్లభే త్వం 
కరుణాపూర తరంగితైరపాంగైః |
అవలోకయ మామకించనానాం 
ప్రథమం పాత్రమకృతిమం దయాయాః || 20 ||

 

దేవి ప్రసీద జగదీశ్వరి లోకమాతః
కళ్యాణగాత్రి కమలేక్షణ జీవనాథే |
దారిద్ర్యభీతిహృదయం శరణాగతం మాం
ఆలోకయ ప్రతిదినం సదయైరపాంగైః || 21 ||

 

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమీభిరన్వహం 
త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ |
గుణాధికా గురుతుర భాగ్య భాగినః
భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః || 22 ||

 

సువర్ణధారా స్తోత్రం యచ్ఛంకరాచార్య నిర్మితం 
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స కుబేరసమో భవేత్ ||

 

- రచన: ఆది శంకరాచార్య

 


More Lakshmi Devi