'108' సంఖ్యకు ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత?

 

108... ఈ అంకె హిందూ ధర్మంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. ఎందుకు 108కి అంత ప్రాముఖ్యత అంటే.. దీనిపై. చాలా విషయాలు చర్చించాలి. అసలు 108 అంకె ప్రముఖ్యత ఏంటి? ఖగోళ శాస్త్రానికీ 108 తో ఉన్న సంబంధం ఏంటి? ఆధ్యత్మికంగా 108 విశిష్టత ఏంటి? మానవ జీవితంపై 108 చూపించే ప్రభావం ఏంటి? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం కావాలంటే...ఇక్కడున్న లింక్ ను ఒక్కసారి క్లిక్ చేయండి. ఎన్నో ఆసక్తికరమైన నిజాలు తెలుస్తాయ్.

 


More Purana Patralu - Mythological Stories