టొమాటో పప్పు

టొమాటో పప్పు

 

 

భార్య: మీ అవినీతి సొమ్మంతా చాలా పకడ్బందీగానే దాచామండీ..! నేను నగలు కూడా వేసుకోను, మనం కారు కూడా కొనుక్కోలేదు, చిన్న ఇంట్లోనే ఉంటున్నాము, అయినా ఏసీబీ వాళ్లు ఎలా పసిగట్టారు..? 

భర్త: టొమాటో పప్పు చెయ్యవద్దే అంటే విన్నావా..? (లబో దిబో)