" నిరుద్యోగం " జబ్బు

"  నిరుద్యోగం "  జబ్బు

 

*A*మని చెప్పను నా వ్యధ.  అదో    *B*కారి గాధ.  చెప్పడానికీ  *C*గ్గు పడుతున్నా. *D*గ్రీ ,  పీజీలున్నా  నాకు  ఉద్యోగం  సున్నా,  *E* సమస్యపై  సైనికుడిలా  *F*క్టీవ్ గా  పోరాడుతూనే  ఉన్నా .  ప్చ్,  అయినా  *G*వితంలో  స్థిర పడలేక  పోతున్నా ,  ఇవన్నీ  వద్దు  సోంతకాళ్ళపై  నిలబడమని నాన్న  ఎప్పుడో *H*చ్చరించారు.  *I*నా  నేను  మారలేదు .   అదే నా  పొరపాటు .  నా చదువుకు  నాన్న  *J*బులు ఖాళీ  అయ్యాయ్ .   *K*జీల  కొద్ది  పుస్తకాలు  చదివితేనే  *L* కేజీలు ,  పీజీలు  పూర్తయ్యాయ్.   ఇప్పుడు *M*ల్యేలు ,  ఎంపీల  చుట్టూ  తిరిగినా  *N*న్నికయ్యాక  చుద్దాం  అంటున్నారే  గానీ  *O*క్కరైనా  కనికరించరే ?   *P*చ్చివాడిలా  అన్ని ప్రయత్నాలు  చేశా .   *Q*లో  నిల్చొని  కొలువు  కలలు  కన్నా ,  *R*ళ్ళుగా చెప్పులరిగేలా  తిరుగుతూనే  ఉన్నా.   ఆఖరికి  *S*..  నేను  మారాలి  అని  వేరే  ప్రయత్నాలు  మొదలు  పెట్టినా  అక్కడా  తీవ్ర  పో *T*. ,   *U*ద్ధం  లాంటి  పరిస్థితి.   జీవితంపై  *V*రక్తి  పుట్టి  ఆసుపత్రి కెళ్తే  *X* రే  తీసి  *Y*ద్యులు  నీకు  "  నిరుద్యోగం "  జబ్బు  సోకిందని  *Z*డ్జిమెంట్  ఇచ్చేశారు...