గర్భసంచి కిందకి జారడం అంటే ఏమిటి? అది ఎలా జరుగుతుంది..?