తగ్గినంత రక్తం లేకపోతే కడుపులోని బిడ్డకి ఇబ్బంది..