లేత నెలల్లో కడుపులో మంటలుగా వుంటుంది.. అప్పుడు ఇలా చేయండి...