కడుపుతో వున్నప్పుడు నిద్ర ఎందుకు పట్టదు? ఏమి చేయాలి?