ముందుగా డాక్టర్ ని కలవడం వల్ల ఆరోగ్యవంతమైన పిల్లలు పుడతారు...