సంతకం మీకు విజయాన్ని ఎలా తెస్తుంది..?

 

మనం పెట్టే చిన్న సంతకం మనకు సక్సెస్‌ని తెచ్చిపెడుతుందట.. మరి మనకు విజయాన్ని అందించేలా సంతకాన్ని ఎలా పెట్టాలి.. అది ఎలాగో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి.  https://www.youtube.com/watch?v=EVy0u6YgjwA