థైరాయిడ్ కి చెక్

 

 

ఈ రోజు మనం యోగాలో అసలు థైరాయిడ్ అంటే ఏంటి ? థైరాయిడ్ ఎన్ని రకాలు తెల్సుకుందాం. అలాగే థైరాయిడ్ నుంచి బయట పడే సులువైన ఆసనాలు కూడా నేర్చుకుందాం