సోయగాల భానుడు

సోయగాల భానుడు

Jan 28, 2021

ఇది నా దేశం

ఇది నా దేశం

Jan 25, 2021

కలలు రాలే కాలం

కలలు రాలే కాలం

Jan 22, 2021

స్వేచ్ఛ

స్వేచ్ఛ

Jan 20, 2021

మంచుదుప్పటి

మంచుదుప్పటి

Jan 18, 2021

వీరుడా సలాం!!

వీరుడా సలాం!!

Jan 15, 2021

సంక్రాంతి స్పెషల్ కవిత

సంక్రాంతి స్పెషల్ కవిత

Jan 13, 2021

జనని జన్మభూమి

జనని జన్మభూమి

Jan 12, 2021

తీరంలేని కాలినడక...

తీరంలేని కాలినడక...

Jan 12, 2021

చెలి దూరమాయే

చెలిమి చేసిన చెలి దూరమాయే

Jan 11, 2021

ఎవరికి వారు

ఎవరికి వారు

Jan 9, 2021

పక్షులు

పక్షులు

Jan 7, 2021

మిగిలిపోయిన కథలు

మనసు పలకలేని రాగాలు అన్నీ...

Jan 6, 2021

నువ్వే నా ప్రపంచం

కాలం మారిపోయింది నాకు నీ మీదున్న ప్రేమ గతంగా మారిపోలేదు.

Dec 29, 2020

ఓ ఉదయం

ఓ ఉదయం

Dec 23, 2020

అప్పు...

అప్పు...

Dec 19, 2020

కన్ను పెన్ను

షాలిబండ నుండి ఖాళీగున్న నేను..

Dec 16, 2020

డబ్బు చేసే నాటకం

డబ్బు చేసే నాటకంలో మనుషులు  మమతలు కపటాలు అంటూ..

Dec 12, 2020

జీవితం.. ఓ ప్రయాణం

జనన మరణాల మధ్య సాగే ప్రయాణమే జీవితం. ఆ ప్రయాణంలో మీరు కోరుకునేది..

Dec 11, 2020

మండేలా-స్వేచ్ఛ సూర్యుడు

మండేలా-స్వేచ్ఛ సూర్యుడు...

Dec 5, 2020