నీకు రెండు - నాకు మూడు

ఇద్దరూ తినేందుకు కూర్చున్నారు

May 15, 2013

సింహంపిల్ల

వివేకానందుడు చెప్పిన చక్కని కథ

May 13, 2013

జంగయ్య - చందమామ

చాలా దూరం వెళ్ళాక అతనికి

May 3, 2013

అవ్వ - మేక

గుమ్మడి కాయ వేగంగా దొర్లుకుంటూ

Apr 30, 2013

తెలివైన కుందేలు

అప్పుడు వాటికి తమ మిత్రుడు

Apr 27, 2013

జెండా వందనం

మా ఊళ్లో ప్రాధమిక పాఠశాల ఒకటి

Apr 17, 2013

రాజు మంగలి

అనగననగా ఒక రాజు ఉండేవాడు. ఆరాజుకు గడ్డం పెరిగిపోయింది. గడ్డం తీయించుకోవాలనుకున్నాడు. సేవకులను పిలిచి మంగలిని

Mar 30, 2013

బంగారు బిందె

ఒక ఊరిలో ఒక రాజు ఉండేవాడు. ఆ రాజుకు ఇద్దరు భార్యలు. వాళ్లలో మొదటి భార్య చాలా చెడ్డది, రెండవ భార్య చాలా మంచిది

Mar 30, 2013

చలి చీమలు

చిన్న చిన్న చీమలు కలిసి పెనుబామును ఎలా వదిలించుకున్నాయో ఈ కథలో చూడచ్చు. సుమతీ శతక కారుడు బద్దెన

Mar 30, 2013

అవ్వ-కాకి

అవ్వ రొట్టెను కాకి ఎత్తుకుపోయింది..గొడ్డలి చెట్టును కొట్టేయనంది.. ఎలుక గొడ్డలిని కొరికేయనంది..

Mar 30, 2013