తిరుప్పావై 26వ రోజు పాశురం

 

 

మాలే! మణివణ్ణా! మార్గళి నీరాడువాన్;
మేలైయార్ శేయ్యనగళ్ ; వేణ్ణువన కేట్టియేల్;
ఞ్ లతై యెల్లామ్ నడుజ్ఞ మురల్వన
పాలన్న శజ్ఞజ్ఞళ్, పోయ్ ప్పాడు డైయనవే,
శాలప్పేరుమ్ పఱైయే, పల్లాణ్ణిశైప్పారే,
కోలవిళక్కై, కోడియే, వితానమే,
ఆలినిలై యామ్! ఆరుళేలో రేమ్బావాయ్

 


More Tiruppavai