రాజుగారి శవయాత్ర

రాజుగారి శవయాత్ర

ఒక రాజుగారు మరణించారు. ఆయన శవయాత్ర అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది.

సెంటర్ లోనికి వచ్చేసరికి అక్కడ నిలబడి ఉన్న ఒక వ్యక్తి పక్క వ్యక్తితో అంటున్నాడు.

" ఇప్పుడు రాజుగారే గనుక బతికుంటే యింత గొప్పగా శవయాత్ర జరుగుతున్నందుకు

ఎంతగా మురిసిపోయేవారో కదా ! " అని అమాయకంగా .

" ఆ..." అని ఆశ్చర్యంగా నోరు తెరిచాడు ఆ పక్కన ఉన్న వ్యక్తి.