కడుపుతో ఉండగా ఎంత బరువు పెరగవచ్చు..

కడుపుతో ఉండగా ఎంత బరువు పెరగవచ్చు..?