ఉగాదినాడు నువ్వుల నూనేతో స్నానం...

ఉగాదినాడు నువ్వుల నూనేతో స్నానం...