స్కానింగ్ ఎప్పుడు చేస్తారు..

స్కానింగ్ ఎప్పుడు చేస్తారు..?