నిజంగా కొబ్బరి నూనే వాడితే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుందా...

నిజంగా కొబ్బరి నూనే వాడితే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుందా...