ఈ ఒక్కటి ఆచరిస్తే సుఖ ప్రసవం..

ఈ ఒక్కటి ఆచరిస్తే సుఖ ప్రసవం..