కడుపులోని బిడ్డ ఎదుగుదల కోసం ఏం తినాలి

కడుపులోని బిడ్డ ఎదుగుదల కోసం ఏం తినాలి?