టమాట పచ్చడి

 

టమాట రోటి పచ్చడి ఐదు నిముషాల్లో అయిపోతుంది. రుచి మాత్రం చాలా బావుంటుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ వీడియో చూడండి.. రుచికరమైన టమాట పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకోండి.

https://www.youtube.com/watch?v=fFWL-UrjOkU