జింజర్ చికెన్

(Ginger Chicken)

 

చికెన్ తో బోల్డెన్ని వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు. అందులో ఒకటే.. జింజర్ చికెన్. ఇప్పుడు ఈ జింజర్ చికెన్ ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియో చూసి నేర్చుకుందాం..
https://www.youtube.com/watch?v=aliJVChMQ_s