నాకే ఎందుకిలా అవుతుంది

మన సన్నిహితులో.. మిత్రులో రోజులో ఎవరో ఒకరు తమ కష్టాలు, బాధలు మనకు పంచుకొని నాకే ఎందుకిలా జరుగుతుంది అని అంటూ ఉంటారు.  అలా బాధపడే వారికి ఈ కథ వినిపించండి.. నిమిషంలో మార్పు కనిపించకపోతే అప్పుడు అడగండి.  https://www.youtube.com/watch?v=InP86yB87AI